Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation - Sagor

Skapad 2020-09-22 19:14 i Björkåsens förskola Bengtsfors
På Björkåsens fsk har vi valt att jobba med ” I sagornas värld” under Ht-20-Vt-21 då vi har en barngrupp som visar stort intresse för sagor/böcker.
Förskola
På avd Ugglan på Björkåsens förskola har vi valt att ägna oss åt ” I Sagornas värld” under Ht-20-Vt21 då vi har en barngrupp som tycker mycket om sagor. Dels för att vi har en stor sagoskatt och även för att främja språkutvecklingen.

Innehåll

Varför har vi valt detta innehåll?

Med hjälp av sagor som tema vill vi ge barnen möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga. I barngruppen finns just nu behov av att fokusera mycket på språkutvecklingen och ordförståelse. Genom ökade kunskaper inom språk och kommunikationens betydelse i vardagslivet ges barnen möjlighet till ökad självkänsla, bättre sätt att hantera konflikter, att värna om sina rättigheter och att kunna säga Stopp m.m.

Till att börja med vill vi fokusera på sagor då vi ser ett stort intresse för detta i barngruppen. Vår ambition är att få in så många av läroplanens mål som möjligt inom ramen för samma temaområden.

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

Genom sagotemat vill vi att barnen ska få uppleva glädje över vår sagoskatt. Barnen får använda sig av sin fantasi då de skapar egna bilder inom sig när de lyssnar på sagan. Med hjälp av andra uttryckssätt såsom lek, skapande, teater m.m. vill vi ge barnen möjlighet att upptäcka att kommunikation kan ske på många olika sätt.

Vi gör om ett rum till ”Sagorummet” där vi kommer ha ett stort utbud av böcker, vilket ger möjlighet till språkutveckling.  I samtal med barnen vill vi visa på att vi kan prata och kommunicera på olika sätt med varandra och att alla ändå har lika värde. Med hjälp av böcker av olik slag vill vi ge barnen möjlighet till ett rikt ordförråd och ordförståelse.

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Vi vill att temat kring sagor ska genomsyra mycket av de aktiviteter vi har på avdelningen. Vi kommer berätta sagorna för barnen, på samlingen eller vid andra tillfällen. Ibland berättar vi med hjälp av bilder, ibland utan, vi kommer även använda Polyglutt. Vi lämnar utrymme för barnen att återberätta sagan eller samtal kring handlingen efter sagorna.

Vi bygger upp lekmiljöer där barnen får möjlighet att leka olika sagor, med olika figurer och tillbehör. Här kan barnen använda fantasin och hitta på nya händelser i sagorna, utmana rollerna i sagan, träna på språket och samarbeta med kompisar.

I alla aktiviteter vill vi lyfta fram temat med sagor, såsom på gymnastiken eller i skogen där vi exempelvis kan leka lekar med sagotema.

Genom att aktivt arbeta med barns inflytande där vi visar för barnen att deras tankar och meningar är viktiga, och där vi tar oss tid till samtal, ges möjlighet för barnen att utveckla sin kommunikativa förmåga.

Hur ska det dokumenteras/kommuniceras?

 • Alla barn deltar efter förmåga och intresse.
 • I Unikum skriver vi om vad vi gjort under en vecka i vår gemensamma blogg. I barnens lärloggar lägger vi upp det enskilda barnets dokumentation kring temat.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: