👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden. Konstnärerna Ht 2020

Skapad 2020-09-22 20:57 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Vi ska utveckla trygghet, empati och vänskap i gruppen. Vi ska utveckla kunskaper kring att dela med sig och säga stopp när det är något man inte vill samt att hjälpa våra kompisar.

Innehåll

Planering Ht 2020

Mål (Lpfö 18)

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för utveckling och att aktivt delta i samhället,"

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra"

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personlig identitet" 

Frågeställning utifrån strävansmålet:

- Hur ska jag vara mot mina kompisar?

Kriterier för strävansmålet 

Vi ska sträva efter att ge barnen möjlighet att utveckla kunskaper kring hur man är mot varandra. 

Vi vill skapa en trygghet i gruppen.

Vi ska arbeta för att alla barn känner sig delaktiga och får vara med och utveckla empati.

Vara rädd om våra leksaker.

Nuläge: 

Vi ser att barnen har svårt att dela med sig och vänta på sin tur. Vi ser att många av barnen puttas för att komma fram samt gärna kastar med leksakerna. Barnen har även börjat visa intresse för varandras känslor, att när en kompis är ledsen tröstar vi kompisen och frågar vad som har hänt. Vi kommer stötta barnen i hanteringen av känslorna, att vi samtalar kring olika känslor och använder TAKK. Flera av barnen har ett väldigt stort rörelsebehov som vi kommer att utmana vidare. 

 Metoder för att nå målet:

·       Vi kommer att erbjuda barnen planerade och spontana rörelsestunder

·       Träna barnen på att vänta på sin tur och att dela med sig

·       Dela upp gruppen i 2-3 mindre grupper

·       Ha samlingar med hela gruppen för gemenskap och träna på att vänta på sin tur.

·       Använda oss av digitala verktyg som tex Ugglo, Youtube och Ur. Som stöd för att utmana och få förståelse i de olika problemen som vi möter i barngruppen. 

·       Samtala kring att vara en bra kompis och förtydliga varför kompisen blir ledsen i vissa sammanhang 

·       Hålla en kompis i handen när vi går till restaurangen 

·       Använda TAKK och bildstöd 

·       Samtala kring olika känslor 

·       Samtala kring hur vi är med våra leksaker 

·        

·       Samtala kring hur vi kan hjälpa kompisarna

·       Vara närvarande pedagoger 

Vi kommer arbeta utifrån de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken: 

Variation - Vi kommer erbjuda barnen variation i undervisning kring värdegrunden och hälsa. 

Inramning - Vi kommer ha upprepande undervisningstillfällen och samt ha spontana undervisningstillfällen så barnen känner igen det vi undervisar kring. 

Mönster görs synliga - Tydliga rutiner för att skapa en trygghet i gruppen. Inom värdegrunden kommer vi samtala mycket kring hur vi kan visa hänsyn till varandra och inom rörelse ha spontana och planerade aktiviteter.

Samordning av perspektiv - Barnen kommer delas in i mindre grupper för att alla barnen ska få chansen att samtala och delta i våra undervisningar. Genom att utgå från barns perspektiv kommer vi få en tillgång till deras perspektiv och därav kan vi hjälpa och stötta barnen och ge dem en större förståelse för något. 

Från lokalt till expansivt språk - Vi kommer utmana barnen att använda TAKK, för de barn som inte kan prata och göra sig förstådda ska kunna använda TAKK för att förmedla sina tankar. 

Barn behöver stöttas och utmanas - Vi kommer att utveckla värdegrunden efterhand och samt tillföra nya material efter barnens intresse. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18