Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och räkning åk 7

Skapad 2020-09-23 07:56 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Matematik
Första arbetsområdet för årskurs 7. Tanken är att det ska vara mycket repetition från årskurs 6. Vi kommer att arbeta med de fyra räknesätten och olika sätt att uttrycka tal.

Innehåll

 

                      

 

Undervisningen ska syfta till att utveckla följande förmågor:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

     formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

     välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

     använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

     Föra och följa matematiska resonemang

Lärandemål:

 

     Du ska kunna förklara och använda positionssystemet

     Du ska kunna uttrycka tal på olika sätt t.ex. heltal, decimaltal, negativa tal, bråktal

     Du ska kunna placera olika tal på tallinjen t.ex. 4, 0,24, -7, 4/5

     Du ska kunna se samband mellan olika tal t.ex ¼=0,25

     Du ska kunna ställa upp och räkna ut i de fyra räknesätten, både med heltal och decimaltal

     Du ska kunna räkna addition och subtraktion med bråktal

     Du ska kunna uttrycka tal i blandad form t.ex 1 ¼

     Du ska kunna avrunda tal t.ex. 17, 8 ≈ 18

     Du ska kunna använda överslagsräkning t.ex. 83 + 14 ≈ 100

     Du ska kunna lösa problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt

     Du ska kunna använda och beskriva begreppen med hjälp av bild, text och exempel.

     Du ska kunna lösa uppgifterna på ett sådant sätt att det går att följa ditt resonemang

Begrepp:  Naturliga tal, jämna och udda tal, negativa tal, bråkform, blandad form, decimalform, tallinje, positionssystem, addition, subtraktion, multiplikation, division, utvecklad form, avrundning, närmevärde, överslagsräkning

Begrepp:  Naturliga tal, jämna och udda tal, negativa tal, bråkform, blandad form, decimalform, tallinje, positionssystem, addition, subtraktion, multiplikation, division, utvecklad form, avrundning, närmevärde, överslagsräkning

 

Veckoplanering:

Varje vecka jobbar vi gemensamt vid tavlan, i matteboken, med problemlösning och med att beskriva begrepp. Vi kommer också ägna oss åt aktiviteter och spel.

 

Innehåll

Läxor/Bedömning

36

1.1 Naturliga tal

Positionssystem och de 4 räknesätten

s. 11 - 14

 

Film 1.1 ”Naturliga tal”

Film de fyra räknesätten

Studiefilm ”Positionssystemet”

Studiefilm ”De fyra räknesätten”

 

1.2 Negativa tal

S 15-19

 

Film 1.2 - Negativa tal

 

Studifilm ”Negativa tal”

 

Veckodiagnos

     Du ska kunna förklara och använda positionssystemet

     Du ska kunna ställa upp och räkna ut i de fyra räknesätten, både med heltal och decimaltal

 

 

 

 

     Du ska kunna uttrycka tal på olika sätt t.ex. heltal, decimaltal, negativa tal, bråktal

 

 

 

37

1.2 Negativa tal

 

 

1.3 Tal i bråkform

S 20-25

 

Film 1.3 Tal i bråkform

 

Studifilm ”Bråkform och decimalform”

 

s. 10 “Vem får störst differens”

 

 

 

Veckodiagnos

     Du ska kunna uttrycka tal på olika sätt t.ex. heltal, decimaltal, negativa tal, bråktal

 

     Du ska kunna räkna addition och subtraktion med bråktal

 

     Du ska kunna uttrycka tal i blandad form t.ex 1 ¼

 

     Du ska kunna placera olika tal på tallinjen t.ex. 4, 0,24, -7, 4/5

 

     Du ska kunna se samband mellan olika tal t.ex ¼=0,25

38

1.4 Tal i decimalform

s. 27-32

 

Film 1.4 Tal i decimalform

 

 

 

Aktivitet:

Decimaltal på miniräknaren

 

1.5 Samband mellan tal

s. 33-37

 

Film Samband mellan tal

 

Studifilm Jämföra bråk med olika nämnare

 

Veckodiagnos

 

     Du ska kunna placera olika tal på tallinjen t.ex. 4, 0,24, -7, 4/5

     Du ska kunna ställa upp och räkna ut i de fyra räknesätten, både med heltal och decimaltal

 

 

 

 

 

 

     Du ska kunna se samband mellan olika tal t.ex ¼=0,25

 

39

1.5 Samband mellan tal

s. 33-37

 

Problemlösning

 

Studifilm ”Problemlösning i matematik”

Studifilm ”Är svaret rimligt?”

Studifilm ”Kontrollera beräkningar”

 

 

Veckodiagnos

     Du ska kunna placera olika tal på tallinjen t.ex. 4, 0,24, -7, 4/5

     Du ska kunna se samband mellan olika tal t.ex ¼=0,25

 

     Du ska kunna lösa uppgifterna på ett sådant sätt att det går att följa ditt resonemang

     Du ska kunna lösa problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt

 

40

1.6 Avrundning

s. 39-45

 

Film 1.6 Avrundning

 

Studifilm ”Avrundning och överslagsräkning

 

1.7 Överslagsräkning

s 46-51

 

Film 1.7 Överslagsräkning

 

Studifilm ”Avrundning och överslagsräkning

 

 

Sifferkryss

Veckodiagnos

     Du ska kunna avrunda tal t.ex. 17, 8 ≈ 18

 

 

 

 

 

     Du ska kunna använda överslagsräkning t.ex. 83 + 14 ≈ 100

 

41

Diagnos

 

Repetera inför prov

 

 

Prov Fredag

Här kan du använda dig av följande:

Blandade uppgifter s 53-54

Begrepp s 55

Träna mera 56-57

Tema s 58

Läxor s 315-322

Stenciler

 

  

Begrepp - Ord

Begrepp - Bild

Naturliga tal

Jämna tal

Udda tal

Negativa tal

Bråkform

Blandad form

Decimalform

Tallinje

Positionssystem

Addition

 

term+term=summa

Subtraktion

 

term-term=differens

Multiplikation

 

faktor.faktor=produkt

Division

 

 

 

 täljare / nämnare = kvot

Utvecklad form

Avrundning

Närmevärde

Överslagsräkning

 

 

 

Uppgifter

 • Prov på kapitel 1 i X-boken

 • Prov på kapitel 1 i X-boken

 • Prov i matematik

 • Prov i matematik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik kunskapskraven 7-9

Problemlösning

Kunskapskrav
Insats krävs
E
C
A
Lösa problem, använda strategier och metoder samt formulera modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett […] genom att välja och använda strategier och metoder med […] till problemets karaktär samt […] enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning bidra till att formulera
relativt väl fungerande sätt förhållandevis god anpassning formulera (efter någon bearbetning)
väl fungerande sätt god anpassning formulera
Resonera om val av tillvägagångssätt och resultatets rimlighet samt ge förslag på alternativ
Eleven för […] resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan […] på alternativt tillvägagångssätt.
enkla och till viss del underbyggda bidra till att ge något förslag
utvecklade och relativt väl underbyggda ge något förslag
välutvecklade och väl underbyggda ge förslag

BEGREPP

Kunskapskrav
Insats krävs
E
C
A
Ha kunskaper om och använda matematiska begrepp
Eleven har […] kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i […] sammanhang på ett […]
grundläggande välkända i huvudsak fungerande sätt.
goda bekanta relativt väl fungerande sätt.
mycket goda nya väl fungerande sätt.
Beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett […]
i huvudsak fungerande sätt.
relativt väl fungerande sätt.
väl fungerande sätt.
Växla uttrycksformer och resonera kring deras relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra […] resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
enkla
utvecklade
välutvecklade

METODER

Kunskapskrav
Insats krävs
E
C
A
Ny aspekt
Välja och använda matematiska metoder, göra beräkningar och lösa uppgifter
Eleven kan välja och använda […] matematiska metoder med […] till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med […]
i huvudsak fungerande viss anpassning tillfredsställande resultat.
ändamålsenliga relativt god anpassning gott resultat.
ändamålsenliga och effektiva god anpassning mycket gott resultat.

RESONEMANG

Kunskapskrav
Insats krävs
E
C
A
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt, använda matematiska uttrycksformer
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett […] och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med […] till syfte och sammanhang.
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning
ändamålsenligt sätt förhållandevis god anpassning
ändamålsenligt och effektivt sätt god anpassning
Framföra och bemöta matematiska argument
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som […]
till viss del för resonemangen framåt
för resonemangen framåt.
för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: