Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rödas teamplan 2020-2021

Skapad 2020-09-23 08:28 i Soldatängens förskola Partille
Kopiera mallen och byt namn på den till "teamplan för X avdelning hösten 2016"
Förskola
Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetslaget svarar på frågorna "var är vi", "vart ska vi" och "hur gör vi" under augusti och september månad. Arbetslaget reflekterar kring teamplanen regelbundet genom att skriva reflektioner under sin teamplan i avsnittet "Reflektion och analys". Detta görs i personalgruppen, under fliken "planering" På SKA.-möten en gång/månad följer vi upp teamplanen.

Innehåll

 

 

Fokusområden Soldatängens och Kvarnängens förskolor 2020-2021

  • Hållbar utveckling i undervisning ute och inne

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?
Fasta rutiner utifrån veckodag och vilket skift man jobbar. Barngruppen har landat i våra rutiner och vet vad som förväntas av dom. Pedagogerna styr upp vecka för vecka med vissa fasta hållpunkter. Barnen är intresserade, vi lär känna varandra fortfarande och just nu testar vi några aktiviteter/idéer, så långt är barnen engagerade och spinner vidare med sina frågor och idéer.

 

Vilka situationer/aktiviteter fångar barnens intressen och motivation just nu?

Sopsamlarmonsterna, djuren i Kungaskogen, dinosaurier, skräpsånger

 

Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

Vad blir arbetslagets prioriterade mål på avdelningen utifrån vårt prioriterade utvecklingsområde/fokus Hållbar utveckling? 
Trygghet, roligt och meningsfullt. Väcka barnens intresse för sopsortering och återvinning. Det ska kännas roligt och tryggt att komma hit. Det ska finnas syfte med vår undervisning för att barnen ska känna meningsfullhet. Vi vill kunna visa på praktiska exempel. Vi vill att barnen ska känna att dom kan påverka sin omgivning genom återvinning och att vara goda förebilder. Djuren i Kungaskogen pratar mycket om att vara mot andra så som du vill att andra ska vara mot dig. Det vill vi att barnen tar med sig genom hela livet.

 

Vilka av läroplanens strävansmål ska vi fokusera på, på vår avdelning?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

"Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra"

"Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstår rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler" 

"Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra"

"Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling"

 

 

Beskriv ett önskat läge i punktform. Fundera gärna över delmål vid årsskiftet och mer långsiktiga mål som ni vill uppnå till läsårets slut. Vad vill vi uppnå? Utgå från social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet samt utgå från var barngruppen befinner sig; intressen och behov i barngruppen. 

·       Trygghet!

·       Funderingar kring återvinning

·       Tro på sig själv

·       Lugna frukostar

·       En ”skolgrupp”

 

Välj ett eller flera prioriterade områden i planen för kränkande behandling och diskriminering som ni arbetar aktivt med på avdelningen. Beskriv ett önskat läge där den planen är levande i verksamheten.
Barnkonventionen. Vi arbetar aktivt med hur man är som kompis, vi lyssnar på varandra och respekterar att vi är olika. OLIKA MEN LIKA BRA! Kungaskogen-materialet går hand i hand med barnkonventionen och förklarar på ett enkelt och lekfullt sätt hur vi ska vara mot varandra. Önskat läge, tätare utvärdering av arbetet med barnkonventionen. Att barnen vet sin rätt och vågar uttrycka den, en stark gemenskap i gruppen där vi tar hand om varandra.

Arbetslaget svarar på frågan HUR GÖR VI?

HUR ska vi arbeta med vårt/våra mål? Beskriv så konkret som möjligt. 
- Planerade samlingar där vi använder oss av material från Sopsamlarmonsterna och Kungaskogen som stöd i vår undervisning. Genom bilder och karaktärer från materialet blir undervisningen rolig och inspirerande (meningsfullhet, roligt)
- Vi delar upp barnen i grupper, dels för att få mer tid till varje barns lärprocess och för att skapa ro att lära, fråga och dela (meningsfullhet)
- Vi skapar också mindre grupper genom ”slussning” mellan olika aktiviteter (trygghet)
- Tänka på att inte ha många barn i kö till toaletterna (trygghet)
- Vi sopsorterar, lever som vi lär! (meningsfullhet)
- Fokus på att arbetslaget ska må bra, när vi mår bra kan vi skapa ett trivsamt klimat

Upplägg i verksamheten? Vem ansvarar för vad? Tänk också på hur ni ska arbeta med mindre sammanhang. (Förskola 2.0)
Vi har alla i arbetslaget ansvar för dessa mål. Vi pratar med varandra, reflekterar kring situationer och aktiviteter tillsammans. Vi tillåter varandra att vara olika och stöttar varandras idéer, påminner om syfte. Vi kommer fortsätta med våra smågrupper och ”slussning”. Lekgrupper, vi placerar barnen i lekgrupper i våra rum för att inte alla ska vara på samma ställe (minskar ljudnivå, stress, onödiga konflikter)

Hur ska vi dokumentera? Vem ansvarar för vad?
När en pedagog har samling ansvarar dom andra för dokumentationen. Vi fotar och filmar med ipaden. Vi vill bli bättre på att dokumentera ute på gården. Vi har en ipad som dokumentationsipad, det underlättar att ha alla foton och filmer på samma ställe.

Reflektioner varje vecka-  när, hur, vem ansvarar? Hur ska ni göra för att få till det?
Vi upplever att vi reflekterar tillsammans varje dag kring olika situationer. Vi hinner inte alltid skriva ner våra reflektioner. Just nu har vi reflektionstid tillsammans varannan måndag och då har alla ett eget ansvar att vara delaktig i vad som skrivs och sägs. Elin skriver ner arbetslagets tankar i teamplanen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: