Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2020-09-23 08:16 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola F Svenska
Under några veckor kommer vi arbeta med faktatext.

Innehåll

Efter det här arbetsområdet ska du kunna ...

... använda dig av rubriker och underrubriker, 
... skilja mellan fakta och åsikter i en text,
... läsa faktatexter med hjälp av passande lässtrategier, samt
... skriva en faktatext med lämplig struktur 

Du ska lära dig det här genom ...

... lärarledda genomgångar av faktatextens struktur, 
... läsa texter om faktatexter, 
... läsa, analysera och reflektera kring faktatexter, samt
... producera egna faktatexter. 

Du kommer att bedömas genom ...

... löpande under arbetets gång genom reflektioner kring faktatexter, 
... produktion av en egen faktatext. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Faktatext

Når ej målen
E
C
A
Skrivande
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
skriver enkla och ganska korta meningar, ofta inledda med subjekt skriver meningar med satsradningar varierar ibland ordvalet försöker dela in texten i stycken (viss, enkel, i huvudsak)
skriver meningar som är både korta och långa och varierar hur meningarna är konstruerade använder ofta bindeord istället för satsradningar varierar ordvalet delar oftast in texten i stycken på ett korrekt sätt (relativt god, utvecklad, relativt väl)
skriver mycket varierat och meningarna är olika långa vilket gör att texten flyter väl använder bindeord på ett korrekt sätt visar god variation och omsorg i ordval delar in texten i olika stycken på ett korrekt sätt (god, välutvecklad, väl)
Söker och värderar fakta
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
sökläser och väljer ut relevant fakta från mer än en källa, delvis med hjälp av lärare eller kamrat beskriver delvis mina källors avsändare och väljer delvis bort oviktiga källor (avgränsat antal källor, enkla och till viss del underbyggda)
sökläser, skumläser och väljer ut relevant fakta från flera källor på egen hand förklarar mina val av källor utifrån källans avsändare och avsikt och väljer bort oviktiga detaljer (relativt varierat antal källor, utvecklade och relativt väl underbyggda)
sökläser, skumläser och väljer ut relevant fakta från flera typer av källor på egen hand, och ordnar fakta efter vad som hänger ihop förklarar mina val av källor utifrån källans avsändare och avsikt, förklarar motstridande uppgifter väljer bort oviktiga detaljer och framhåller det centrala (varierat urval av källor, välutvecklade och väl underbyggda)
Faktatextens delar och begreppsord
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
skriver en faktatext som är genomtänkt och fungerar ganska väl försöker skriva en källförteckning (enkla, i huvudsak fungerande)
skriver en delvis fyllig faktatext där strukturen är tydlig och fungerar väl skriver en i stort sett korrekt källförteckning (utvecklade, relativt väl fungerande)
skriver en fyllig faktatext med väl fungerande struktur skriver en källförteckning med olika typer av källor, tydligt och korrekt skrivna (välutvecklade och nyanserade, välutvecklat språk, väl fungerande struktur)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: