Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språket och den sociala kompetensen

Skapad 2020-09-23 08:28 i Kammerslyckans förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Då sociala relationer och förmågan att kunna samspela har stor betydelse för människan ser vi det som ett viktigt arbetsområde med barnen. Vi vill skapa en vardag där olikheter ses som något positivt och något som berikar oss. Vi vill ge barnen bästa förutsättningar att möta varandra på sätt som passar alla. Genom att få strategier och förståelse för hur relationer skapas, byggs och bibehålls vill vi skapa en trygg grupp där individen vågar ta plats och kan växa och utvecklas. Det finns även ett behov att kunna se utanför sig själv för att kunna öka förståelse för andra där kommunikation är en viktig grundpelare.

Innehåll

Utvecklingsområden

 • Skattning av målbilder för språk- läs och skrivutveckling samt målbilder för matematik
  Vi vill fortsätta arbetet med språkutveckling och utveckla och synliggöra de redan befintliga matematiska lärsituationerna som uppstår i verksamheten.
 • Skattning av Lpfö 18Vi vill utveckla de sociala relationerna mellan barnen  och mellan barn-vuxen. Att arbeta förberedande och med scenarion som vad händer om.... vad tror du.... för att kunna samtala om. Vi vill utmana barnen att lära sig leka, använda fantasin och inspirera varandra.

   

  Vi vill fortsätta vårt arbete med att stärka barnens självkänsla genom att visa att vi tror på dem, prova, du kan, vi hjälps åt.

  Insatser framåt: Problematisera våra regler med var materialet ska vara tillsammans med fantasi. Blir det olika inne/ute? Vi fortsätter med arbetet kring vad likvärdighet och rättvisa är/kan vara.

 • Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 
  Vi vill bli bättre på att ta hand om och uppmärksamma de händelser som sker i barngruppen.

 • Barngruppens intressen, erfarenheter, förkunskaper och behov
  Vi fortsätter att ta vara på intressen etc.

 • Undervisning över hela dagen/vardagliga situationer 
  Vi ser att vårt tema innehåll kommer att genomsyra hela dagen och i alla situationer. 

Syfte/Mål

För barnen:

Vi vill skapa en röd tråd som en trygghet för barnen så de känner sig bekväma i sin vardag. Genom rutiner och igenkännande byggs barnens självkänsla upp, jag vet vad som förväntas av mig. Barnen ska känna att de duger utifrån sina förutsättningar, fiffiga kompisar. Att lära sig möta varandra med respekt och med en förståelse för att alla är olika. Lära sig ge och ta och vara empatisk mot de människor man möter. Bli stärkta i jaget och få en tilltro till sig själv och sina förmågor. Att få en förståelse för sina egna känslor och handlingar. Vi vill att barnen skall uppmärksamma lekens betydelse och hitta sin fantasi.

 

För pedagogerna:

Vi kommer använda oss av Kanin och Igelkott. Vi vill arbeta med "dockteater" och skapa tillfällen där barnen får reflektera kring olika händelser. Vi ska vara förebilder genom att bemöta alla med respekt utifrån varje barns förmåga. Uppmuntra barnen att vilja hjälpa och ta emot hjälp. Vi vill utmana barnen att tänka kring varför de gör som de gör och varför det blev som det blev.

 

Riktlinjer i läroplanen

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

*öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

 Prioriterade mål utifrån Omsorg, utveckling och lärande 2:2

* förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och
 skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Prioriterade mål utifrån Barns delaktighet och inflytande 2:3

* förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

 

Stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vårt arbete grundar/stödjer sig på följande:

Hissad och dissad- Margareta Öhman Stockholm 2012-04-18

Planera och genomföra

Hur arrangerar vi miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

 • Barn och kunskapssyn som utgår från att barn är kompetenta,  och ges möjlighet att bli sitt bästa jag under hela dagen
 • Introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm
 • Barns inflytande
 • Vårdnadshavares involvering
 • Kreativitet och de hundra språken
 • Tillgängliga lärmiljöer; fysiskt, socialt och pedagogiskt (utifrån: Tillgänglighet, Tillåtande, Tydlighet, Tilltalande och pågående projekt)
 • Att förstå och göra sig förstådd - relationella perspektivet (Sven Persson)
 • Olika gruppkonstellationer
 • För barnen att ställa frågor och hypoteser
  • Språkstödjande dialoger
  • Dialog och produktiva frågor
  • Att lära tillsammans och av varandra
 • Nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter
 • Variation i arbetsformer

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Vad ska dokumenteras?
Vi ska dokumentera utifrån våra mål och våra vardagssituationer.
 
Hur ska dokumentationen göras?
Vi tar fram dokumentationer till planeringarna och analysera/diskutera i arbetslaget.
Vi kommer dokumentera och analysera med barnen.
 
När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)?
Under verksamheten och tillsammans med barnen.

Vem/vilka genomför dokumentationen?
Pedagogerna och barnen.
 
Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)?
Arbetslaget.
 
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: