Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debatt om språkförhållanden SVASVA02

Skapad 2020-09-23 08:55 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Nu är det dags att deltaga i debatt! Det innebär att ni i par intar en ståndpunkt i ämnena och argumenterar för varför er ståndpunkt är den riktiga. Du vill övertyga!

Innehåll

Debatt om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden

 

Följande centrala innehåll kommer vi att arbeta med i denna uppgift

• Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp

• Kritisk granskning av texter

• Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter

 

När ni förbereder er inför debatten är det viktigt att ni läser in er ordentligt på det aktuella ämnet! Utgå från er aktuella tes och samla ihop så många väl valda argument som ni kan. I debatten ska varje par hänvisa till minst två olika källor. Det är även viktigt att ni funderar på vilka eventuella motargument ni kan komma att behöva svara på.
Tänk på att använda er av de retoriska knep som vi har talat om, och så klart etos, logos och patos!

Ämnen

 

 1. Har de svenska dialekterna spelat ut sin roll? 

 2. Är det viktigt att lära sig (om) danska i svensk gymnasieskola? 

 3. Är ett typiskt ungdomsspråk, med bland annat slang, nyord, förkortningar med mera, ett hot mot svenska språket?

Uppgifter

 • Muntlig framställning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och presentationer. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.
  Sva  -
 • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
  Sva  -
 • Språklig variation i Sverige och i det svenska språket. Språksläktskap och språkförändringar. Svenskans, invandrarspråkens, minoritetsspråkens, teckenspråkets och dialekternas ställning och status.
  Sva  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över sin egen och andras språkanvändning samt med säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för språksituationen i Sverige, och kan ge exempel på samt med dessa som utgångspunkt, utförligt redogöra för språklig variation, språkförändringar och svenskans släktskapsförhållanden med andra språk.
  Sva  A
 • Eleven kan göra välgrundade reflektioner över sin egen och andras språkanvändning samt använder med viss säkerhet olika strategier för att utveckla sitt eget lärande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för språksituationen i Sverige, och kan ge exempel på samt, med dessa som utgångspunkt, översiktligt redogöra för språklig variation, språkförändringar och svenskans släktskapsförhållanden med andra språk.
  Sva  C
 • Eleven kan göra enkla reflektioner över sin egen och andras språkanvändning samt med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för språksituationen i Sverige, och kan ge exempel på språklig variation, språkförändringar och svenskans släktskapsförhållanden med andra språk.
  Sva  E

Matriser

Sva
Argumenterande tal

Rubrik 1

E
C
A
Tes
Framförandet innehåller en tes.
Argumentationen innehåller en tydlig tes.
Argumentationen innehåller en tydlig tes.
Argument
Argumenten hänger ihop med tesen.
Argumenten är välgrundade och hänger tydligt ihop med tesen.
Argumenten är välgrundade, och tydligt kopplade till tesen. Tänkta motargument bemöts på ett relevant sätt i sammanhanget.
Disposition och sammanhang
Anförandet är sammanhängande och begripligt Tidsanpassat någorlunda till den givna tidsramen
Anförandet har en tydlig struktur med urskiljbar inledning och avslutning
Anförandet är väldisponerat genom väl fungerande inledning och avslutning och balans mellan olika innehållsdelar
Framförandet
Framförandet sker med viss säkerhet. Eleven har viss åhörarkontakt genom t. ex ögonkontakt. Till stor del beroende av manus.
Framträdandet är till stor del säkert. Eleven har regelbunden kontakt med publiken, med bl. a ögonkontakt och övrigt kroppsspråk Eleven har manus men är inte för beroende av det.
Framträdandet är säkert och eleven har god kontakt med åhörarna. Elevens användning av manus är begränsat.
Språket
Språket är begripligt, dvs så att åhörarna kan förstå anförandets innehåll utan alltför stor ansträngning. Språket är tydligt påverkat av skriftligt stöd.
Språket är ledigt, dvs eleven snarare talar än läser Stilen är anpassad till situationen, dvs formell, men ändå anpassad till åhörarna. Passande retoriska stilgrepp används i viss mån.
Språket är ledigt, dvs eleven snarare talar än läser. Stilen är anpassad till situationen, dvs formell, men ändå anpassad till åhörarna. Passande retoriska stilgrepp används i stor utsträckning
Språksituationen
Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: