Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Du och jag - Bikupan 2020

Skapad 2020-09-23 10:50 i St Mellby förskola Alingsås
Förskola
Kommande 6 veckor jobbar vi med första delen i lärohjulet- Du och jag.

Innehåll

Syfte (varför)

Vi kommer att jobba med första delen i lärohjulet - Du och jag för att för att få en samhörighet i gruppen och skapa trygghet på både individ-och gruppnivå.

 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

-Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

-Självständighet och tillit till sin egen förmåga.

-Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

 

 

Nuläge och intention

Vi har en ny konstellation av barn i gruppen, vi känner av och skapar relationer.

Barnen är nyfikna och intresserade, öppna och tar till sig av de vi förmedlar.

 

Genomförande (hur)

Vi kommer att jobba med Emil i Lönneberga som tema i Lärohjulet. Vi tar tillvara på barnens tankar och ideér och utformar temat till viss del efter barnens intresse. Detta skapar en vi-känsla och ett lustfyllt arbete. 

Stimulera och uppmuntra barnens samspel, utveckla deras förmåga att bearbeta konflikter och respektera varandra. 

Vi har samlingar och aktiviteter vid olika tillfällen under dagen. Gruppstärkande aktiviteter/lekar, vi går igenom regler och skapar en tydlighet för barnen vad som gäller. Vi repeterar och lyssnar in barnens tankar. Vi försöker också jobba med mindre grupper för att ge varje barn mer utrymme.

Parallellt med Lärohjulet och temainriktningen jobbar vi med språkmaterialet Bornholmsmodellen. 

 

Vem?

Pedagogerna ansvarar för planeringen av verksamheten.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STÖDFRÅGOR TILL PEDAGOGERNAS UPPFÖLJNING

 

Veckoreflektion - korta anteckningar varje vecka

a) Vad visade barnen utifrån era erbjudanden?

b) Vad upplever ni att barnen lärt och på vilket sätt bidrog er undervisning till det?

c) Reflektioner ni fångat hos barnen efter genomförandet?

d) Hur utmanar/stöder ni vidare? (Vad händer om barnen möter...)

 

Månadsanalys - barnens lärande OCH vad i organisationen ni tror bidragit

Tänk på att arbetsplanen, valda mål tillsammans med barnens intressen och behov ska vägleda i analysen

 

Barnen - Progression - (förändrat kunnande jämfört med innan)

  • Vad ser ni för utveckling/resultat utifrån er undervisning?
  • Inom vilka olika områden utifrån Lpfö kan ni se att utveckling skett?
  • På vilket sätt har barnen haft inflytande i planeringen?

Organisation - vad av följande aspekter upplever ni har påverkat resultatet, vad har bidragit till lärande och förståelse

  • Introduktion/genomförande
  • Pedagogernas förhållningssätt
  • Miljö material
  • Dokumentation och reflektionsmetod

Upplever ni att flickor och pojkar givits samma förutsättningar att lära och utvecklas?

Hur har ni arbetat med Tillgänglig Lärmiljö för att möta alla barn och ser ni att det har gett något resultat?

Hur har ni arbetat med beslutade aktiva åtgärder och hur ser ni att det har gett resultat?

 

Hur går ni vidare

Fundera på - hur kan ni fördjupa/utveckla?

(Hur kan ni utveckla miljön, eller behov av mer ämneskunskap för att kunna fördjupa, utmana och stödja? Har ni tillräckliga strukturer för att möta alla barn? Utveckla dokumentationsmetoder?)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: