Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt 20/21 Havsanemonen

Skapad 2020-09-23 10:57 i Laxöns förskola Halmstad
Förskola
Här planerar vi för vårt tema/projekt om boken Promenad under läsåret ht 20/vt 21

Innehåll

Var är vi ?

Havsanemonens barngrupp består av 20 barn i åldrarna 3-5, varav 15 pojkar och 5 flickor. Vi har 9 flerspråkiga barn och 4 barn med annat modersmål än svenska. Vår barngrupp består av 4 treåringar, 11 fyraåringar och 5 femåringar. Under höstterminen har 2 nya barn börjat hos oss. På avdelningen arbetar tre förskollärare 100 % och en språkpraktikant fyra eftermiddagar i veckan.

Under 3 års tid har vi fortbildat oss i Läslyftets olika moduler och fortsatt vårt arbete med böcker och högläsning utifrån en gemensam bok. Detta har gett positiva effekter på förskolan utifrån en fortbildningskultur, undervisningskultur och barnens förändrade kunnande. Vi har även arbetat tillsammans med biblioteket och kulturförvaltningen och kopplat estetiska lärprocesser och scenkonst till vårt projekt och de kommer vi arbeta vidare med .

Vi  fortsätter med detta arbetssättet och har efter en omröstning i arbetslagen valt boken ”Promenad”. Vi provar ett gemensam dokument för yngrebarnen och ett för äldrebarnen.Detta gör vi för att hjälpas åt med gemensamma förväntade effekter och öka vårt kollegiala lärande tillsammans . 

Förförståelse inför projektet : 

Vi har i läslyftets texter fått ny kunskap om hur barnen tar till sig vår undervisning. Detta tar vi med oss nu och utgår ifrån de olika barnens erfarenhetsvärldar och att barn behöver ha både fakta (foto på olika hus) och fiktion (målade bilder på husen i boken) för att kunna expandera sitt lärande - faktion.

 

Förutsättningar

Nulägesbeskrivning

 

 

 

 

Vart ska vi ?

Lpfö -18  och BUF :s språk och matematiska målbilder 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 

 

 

Vilka är våra förväntade effekter av arbetet i projektet?

 

 

Språk : barnen har ökat sin begreppsliga förmåga , fått erfara att språkleka . Ökat sin nyfikenhet för flerspråkighet genom Polyglutt och TAKK kopplat till projektet, koppling mellan fiktion och fakta

 

Matematik: att barnen har fått ökad matematisk förmåga kopplat till kartor, orientering, rumsuppfattning, prepositioner, Fått begrepp för ordningstal , geometriska former och att jämföra likheter och olikheter.

 

Estetiska lärprocesser :att barnen har fått erfara estetik genom musik och skapande även digitalt . Fått kännedom om olika material och tekniker

 

NO: att barnen har fått en expanderad förståelse för naturvetenskapliga verb kopplat till rymden , hållbar utveckling, vatten, djur och natur

 

IKT :att barnen har fått erfara IKT genom green screen, provat på olika appar som t.ex Google Earth, Google Maps och skapa musik / filmer .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur gör vi ?

 

Planera - skriv i reflektionsmallen i unikum 

Genomföra

Dokumentera undervisningen i lärlogg avdelning ( blogg ) lärlogg det enskilda barnet

Förslag till lärloggstext - 

”Kalles förändrande kunnande”
Kalle hade i höstas kunskap om flera kroppsdelar på utsidan och nu har kunskap ökat med vad som finns inuti och vad kroppens olika delar har för funktion.

 

Vad behövs göras olika - differentiering -  lärmiljö  

Vi startar projektet (juni-20) med att de olika husen har satts upp på väggen i ateljén med frågan Vem bor här? Vi vill skapa nyfikenhet och förväntan om vad som kommer att hända nästa läsår.

Augusti: För att utveckla barns resonemangsförmåga får varje barn rita och berätta om vem de tror bor i ett av husen eller i flera av husen. Barnen får använda tunna tuschpennor och linjal som artefakter. Vi samtalar om likheter/olikheter (färg, form, ordningstalet etc) på husen. Vi sätter upp teckningarna på en samlad vägg. Tanken är att vi återkommer till hus-ritandet längre fram under projektet för att se barnens förändrade kunnande.

September/Oktober: Vi samtalar och observerar barns tankar och kunskaper om hus, genom samtalsbilder vid matbordet. För att utvidga barns kunskap i IKT, förmåga att orientera (avstånd)sig. Barnen får skärmdumpa bilder på sina hus och placera in dem på en Halmstadkarta på väggen.

Kick off: Boken presenteras genom en promenad på neregården. Barnen får gå igenom en portal för att komma till en magisk värld. Med hjälp av en karta får barnen (i smågrupper) leta efter lådor som representerar varje hus. Exempel på frågor som kan ställas vid varje hus/låda. Vem tror ni bor här? Vad tycker hen om? Vad har hen i sitt hus? Boken läses under promenadens gång. 

Oktober: Utifrån FriluftsBerra undervisas barnen i naturkunskap bla promenad i skogen, samla naturmaterial, designa tittburkar, forska kring ekorren. Utifrån DjurJenny skapas en lärmiljö med veterinär ochdjur.

Vi samlar barnens tankar kring GlitterKenneths rum och utifrån det så intresserar  sig barnen för instrument. Vi benämner olika instrument, sätter upp bilder med begrepp och takk. Barnen får sedan rita ett instrument. Barnen designar, konstruerar och målar ett valt instrument tex trumma, Xylofon, munspel, mikrofon och trumpet. 

November: igelkottar - film, grålera

Avslutning  HT disco (brev från GT, spela på instrument)
rytmikinstrument, GarageBand, poesi, teater En historia om en sång

Januari: experiment med snö och is. Rymd-Elmer gör entré. Rymdraket, samarbete med föräldrar mjölkkartonger, kollat på filmer kopplat till rymden. Sånger och ramsor tema rymd. Ny lärmiljö (astronauter, planeter, TAKK). Rita raketer. Värdegrundsarbete med hjälp av karaktärerna.

Februari: raketer av hushållsrullar med foton. Skriva brev till Rymd-E. Polyglutt (sång, fakta). Geometriska former (raketer, digitala verktyg spana former)

 

 

Lärmiljö

Vi kommer utforma rummen utifrån karaktärerna i boken. Ett djur- och naturrum för Jenny och Frilufts-Berra, ett rymdrum för Rymd-Elmer och ett musikrum för Glitter-Kenneth. Dykar-Berits rum kommer vara i tvättrummet och Sop-Gunilla håller till i ateljén.

 

 

Hur blev det ?

 

Hur har  vi uppnått våra mål och förväntade effekter ?

Vilka förväntningar ser vi och vad hade vi förväntat oss?

Vad vill vi behålla och fortsätta att utveckla ?

 

* september: barnen börjar fundera över husbyggen i den fria leken. De ritar kartor till sina lekar efter vår kickoff där barnen fick följa en karta.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: