Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2020-09-23 12:07 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Du ska skriva en egen debattartikel med temat ungdomshälsa.
Grundskola 9 Svenska
Under v. 40 - 43 ska vi bekanta oss med textgenren argumenterande text/debattartikel. Vi går gemensamt igenom typiska drag och läser modelltexter för att sedan skriva en argumenterande text på egen hand. Vi tränar också förmågan att referera, citera och ange källhänvisning löpande i text. Uppgift med tydliga direktiv finns i bifogade filer - se under uppgift!

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Uppgiftsbeskriving

Du ska skriva en argumenterande text utifrån en bestämd uppgift (För eller mot skoluniform). Uppgift och mall för hur man skriver en argumenterande text finns som bifogade filer längre ner. Om du hellre vill skriva om ett annat ämne så går det bra men då behöver du först presentera ämnet så att jag vet att det är ett ämne som fungerar i praktiken, då man bör undvika att göra det alltför svårt för sig.
 

Arbetsgång:


1. Introduktion av genren och vad som kännetecknar den - alla antecknar. Vi lär oss också hur man citerar, källhänvisar och använder referatmarkörer löpande i en text.

2. Vi läser olika modelltexter (argumenterande texter) och analyserar dessa tillsammans för att lära oss känna igen dess typiska drag/kännetecken.

3. När du satt dig in i genren, så ska du själv skriva en argumenterande text. Gör en "skiss" med dina främsta argument som stöder din tes; (både faktaargument och känsloargument).

4. Skriv ner motargument till din tes och fundera över hur du kan bemöta dessa.

6. Leta sedan upp fakta som stödjer din tes och referera (och citera) till dina källor enligt den mall (powerpoint) jag publicerat här nedan. Du behöver referera till minst en källa i din text och använda minst ett citat, samt ha källförteckning på slutet där samtliga källor du använt finns dokumenterade och står i bokstavsordning. Glöm inte anteckna källor; t.ex. författare, artikel, tidning, årtal under tiden du letar fakta, då har du alla uppgifter till hands under skrivprocessen!

7. När du känner dig redo så skriver du sedan din argumenterande text i Exam.net. Var noga med att följa skrivmallen som står att läsa under Uppgiften samt hålla språket formellt!

Tips för att utveckla din argumenterande text:
 Bindeord:

- Inledning: Jag vill börja med, till att börja med, först och främst

- Tillägg: och, också, dessutom, för övrigt

- Tidsaspekt: först, nu, då, sedan, ofta, ibland, därefter, för det första, för det andra, till sist

- Jämförelse: liksom, på samma sätt som, i likhet med

- Motsats: men däremot, även om, trots att

- Villkor: om, ifall

- Orsak: därför, eftersom, på grund av, detta beror på

- Följd/slutsats: så att, alltså, följaktligen, naturligtvis, avslutningsvis

- Avsikt: för att, i syfte att, det är nu hög tid att

- Lösning: Man skulle kunna lösa detta genom att, något man skulle kunna testa är

- Avrundning: Till sist, som avslutning... Jag vill ännu en gång poängtera...

 


Formalia
Din artikel ska vara på ca 1 A4-sida och skrivas i Times New Roman pkt 12 med 1 1/2 radavstånd. 

LYCKA TILL!

Kunskapskrav

Med progression för kunskapskraven C & A -se bedömningsmatris!

Bedömningsmall

Bedömningsmatris debattartikel                                    

Aspekter

E

C

A

Koppling till uppgiften

Eleven följer instruktionen

 

Texten fungerar i huvudsak som en argumenterande text/debattartikel

Eleven följer instruktionen

 

Texten fungerar relativt väl som en argumenterande text/debattartikel

Eleven följer instruktionen

 

Texten fungerar väl som en argumenterande text/debattartikel

 

Innehåll:

-       Rubrik 

-       Tes

-       Bakgrund

-       Argument

-       Referat/citat

-      Motargument

-       Signatur

-       Bild (frivilligt)

Diskussionen är enkel men elevens åsikt framgår via något argument

 

Åsikten stöds med ett par argument

 

Referat, citat samt källförteckning finns med och är i huvudsak korrekt skrivet.

Diskussionen är utvecklad och elevens åsikt framgår tydligt via flera argument som är relativt utvecklade.

 

Elevens argument fördjupar/utvidgar diskussionen, t ex genom att föra fram motargument

 

Referat, citat och källförteckning finns med och används förhållandevis korrekt.

Diskussionen är välutvecklad och balanserad och elevens åsikt framgår tydligt via flera väl underbyggda argument och motargument.

 

Argumenten är välvalda och hänsyn tas till eventuella underbyggda motargument.

 

Referat, citat och källförteckning används föredömligt.

Struktur:

Tänk på inledning och avslutning

Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.

 

 

 

 

 

 

Textbindningen är enkel

Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t ex genom styckeindelning, inledning och/eller avslutning.

 

 

 

Textbindningen är utvecklad

Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning

 

Textbindningen är välutvecklad

Språk och stil

Ordvalet är enkelt

 

 

 

 

 

 

 

Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak

Ordvalet är varierat och passar debattartikeln, t ex genom retoriska frågor.

 

 

 

 

Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.

Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar debattinlägget väl,  t ex genom retoriska stilmedel och formella uttryck.

 

Meningsbyggnaden är varierad, träffsöker och väl fungerande.

Skrivregler

Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning

Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning

Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning

 

 

Uppgifter

 • Uppgift - Argumenterande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: