Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den fantastiska ballongresan

Skapad 2020-09-23 12:34 i Fågelsångs förskola Lunds för- och grundskolor
TSS fsk mall för pedagogiska planeringar 2017 (förskola)
Förskola
Vision Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning! Värdeorden beskriver vilka värden som uppskattas i kommunen. De fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, med sina förklaringar, är vägledande för hur arbetet ska utföras, hur olika situationer hanteras i vardagen och för att nå uppsatta mål. I HAND Inkludering alla är värdefulla och mångfald är en tillgång Hållbarhet varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

Innehåll

1.Prioriterade läroplansmål 

Vi har valt att utgå från en boken Den fantastiska Ballongresan. Detta för att det är ett arbetssätt som barnen är bekanta med.

Boken kommer beröra områden som te x kulturell identitet, mångfald och hur det ser ut i andra delar i världen.

Eftersom barnen visat intresse för Blueboot som finns på förskolan så kommer vi även introducera barnen i programmering i vårt projekt.

Under arbetets gång kommer barnen få vara med och påverka vad vi fokuserar på i berättelsen.

 

2. Förväntade effekter 

Att barnen får en ökad förståelse för andra kulturer och andra språk te x vad man leker för lekar i andra länder, att det finns olika språk i världen, vad äter man för mat i andra länder.

Stärka barnen i deras kulturella identitet.

Barnen ska kunna utföra enkel programmering både analogt och digitalt och kunna använda sig av begrepp inom programmering.

Barnen vågar uttrycka sina tankar, åsikter och önskemål och på så sätt påverka projektet. 

 

 

3. Planerade insatser 

Vi kommer utgår från boken Den fantastiska Ballongresan och resa jorden runt.

 

4. Metodval för att följa upp effekterna

Genom observationer, dokumentationer och reflektioner.

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag.

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: