👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gnistan Hållbar utveckling 20-21

Skapad 2020-09-23 12:57 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Planering av undervisning i Hållbar utveckling på hemvisten Gnistan.

Innehåll

 

Pedagogisk planering Tegelbrukets och Klöverstugans förskolor

 

Var är vi?/Vad ska läras? (Nuläge/syfte)

Våra utvecklingsområden för detta läsår är hållbar utveckling och kulturell identitet. Vi är på gång i vårt tänk men behöver bli bättre och ta del av alla områden som rör hållbar utveckling. Det vill säga ekologi, ekonomi och socialt.

Syftet är att utveckla ett öppet klimat där barnen uppmuntras till att uttrycka sina egna tankar och lyssna och respektera andras tankar och åsikter. Ett klimat där allas lika värde ses som en tillgång oavsett kulturell identitet. Vi tar ansvar för våra handlingar i förhållande till både människor och miljö. Vi ser hållbar utveckling som en helhet i vår vardag.

 

På hemvisten Gnistan har vi valt att fokusera på vissa av målen och aktiviteterna (de är fetmarkerade) då detta är en gemensam planering för hela Klöverstugan. Vi är de yngsta barnen och dessa ämnen kan kännas svåra men vi har valt att de ska få uppleva och möta detta redan hos oss.

Var ska vi? (Mål, förmågor och vad ska barnen visa när vi har arbetat med området?

 

·     Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

·      Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

·      Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

·      Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

·      Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

·      Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, 

·      Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

·      Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

·      Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 

Kärnämnen/förmågor:

Här väljer varje hemvist de kärnämnen och förmågor som barngruppen behöver utveckla. Vi har valt dessa på Gnistan

Mentalisering: att föreställa sig andras perspektiv och känslor 

Generativt lärande: att lära sig lära och lösa problem

Intersubjektivitet: att läsa av andra och vara tillsamman

 

Begrepp/förståelse:

Varje hemvist bryter ner begreppen och sätter kriterier för att kunna följa och se barnens förändrade kunnande. 

• Ansvar - vad betyder ordet ansvar för er och vad innebär det att ta ansvar? För vad kan barnen ta ansvar?

Begrepp: plocka undan, visa respekt, ansvar, solidaritet,

förståelse: att barnen påvisar intresse för att ta ansvar utifrån sin förmåga. 

• Respekt - vad innebär det att visa någon eller något respekt?

Begrepp: snälla händer, hjälpa, stötta, jag respekterar dig, vill du ha hjälp, ”stopp handen”, nej vill inte, ja jag vill

förståelse: att barnen påvisar intresse för att stötta och hjälpa sina kompisar, bjuda in till lek

• Demokrati - vad innebär ordet demokrati? Hur kan vi skapa demokrati i barngruppen/på förskolan?
Begrepp: vad vill du, vad vill vi, hur ska vi göra, göra val, välja, alla, vi, tillsammans, göra val, bli lyssnad på 

Förståelse: när barnen kan förmedla sin åsikt på ett adekvat sätt utifrån sin ålder

• Miljö - vad är miljö? Vad tänker vi på när vi säger "miljö"?...är det bara djur och natur?

Begrepp: miljö, sortering, sopor, människor, djur, vår miljö på förskolan, 

Förståelse: när barnen påvisar intresse för sin omvärld

• Handlingar - de val vi gör. Våra handlingar lämnar spår för framtiden.

Begrepp: sopsortera, hållbart, vår miljö, vara rädd om våra saker

Förståelse: att barnen får delta och uppleva hur man kan påverka framtiden. 

 

Arbetslagets förhållningssätt

Vi vill arbeta scaffolding stöttande i våra olika undervisningar och i utbildningstiden i våra olika lärmiljöer både inne som ute.

 

Medforskande, närvarande, tro på det kompetenta barnet och våga utmana och utveckla varje barn utifrån sin förmåga. 

 Våra undervisningar skall vara glädjefyllda och varierande.

 

Vi skall rikta barnens uppmärksamhet till ett lärandeobjekt och låta barnen utforska och urskilja detta objekt genom olika variationer.

 

Arbetslaget ska i undervisning och i utbildningen föregå med gott exempel. Våra handlingar säger mer än våra ord.

 

 

Vetenskaplig grund:
 

Utvecklingspedagogiskt perspektiv där vi riktar barnens uppmärksamhet till ett lärande objekt och sedan låta barnen utforska detta objekt genom olika variationer.

Variationsteori: en teori med fokus på lärandeobjekt i undervisningen. Forskning har visat att när begrepp presenteras i relation till varandra med hjälp av variation och kontraster, ökar lärandemöjligheten.

 

Vygotskij: samspel och lärande

 

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

·            Arbetslaget ser över eventuella kunskapsbehov. 

·            Söka fakta i de olika områdena.

·            Använda oss av filmer från URplay

 

 

 Utvärderingssätt:

 Är lyhörda o medforskande i utbildningen

Samplanering

Gemensam reflektion

Samtal vid reflektionsväggen och barnens olika alster.

 

 

Hur gör vi? (genomföra/dokumentera/reflektera)

 Aktiviteter:

• Grön flagg - Utvecklingsområde ”Global samverkan”

Tema 1: Barns rättigheter (social hållbarhet) - undervisning om barns rättigheter med syfte att barnen ska få en förståelse för att de har rätt att vara med och påverka i olika sammanhang som rör dem själva. Genom att förstå sin rätt att påverka kan barnen utveckla en tillit till sin egen förmåga som väcker lusten att vara delaktig och ha inflytande i olika sammanhang.

Barnsamråd i stora och mindre sammanhang

•Röstningar i barngrupperna

Barnlitteratur som handlar om att dela med sig, lyssna på varandra, komma överens m.m

Samtal och reflektion med barnen kring vikten av att lyssna och respektera varandras åsikter

Uppmärksammar FN-dagen

Synliggör Barnkonventionens innehåll och betydelse för barnen

Gemensamt alster ska skapas

Material vi använder ska finnas tillgängligt under hela dagen i våra lärmiljöer

Tema 2: Naturresurser (ekonomisk och ekologisk hållbarhet) - undervisning om hur våra handlingar påverkar vår framtida miljö och framtida generationer med syfte att utveckla en medvetenhet kring hur våra egna handlingar bidrar till en hållbar utveckling. Barnen ska se att handlingar gör skillnad och bli ansvarstagande medborgare som ser vikten av att göra medvetna val ur ett hållbart perspektiv.

Förskolans samt närmiljöns källsortering används där alla barn deltar i sorteringen/återvinningen oavsett ålder

•Uppmuntrar barnen till att vara sparsamma med vatten, papper och annat material. Synliggör förbrukning av papper, vatten m.m över tid med hjälp av undersökningar. 

•Skapa en förståelse för hur kläder och leksaker tillverkas och hur det påverkar miljön

•Göra en byteshörna där vårdnadshavarna kan byta kläder leksaker m.m

Utöka odling och odla med frön som återanvänds från tidigare odlingar

•”Från jord till bord”

Tema 3: Jämlikhet (social hållbarhet) - undervisning om allas lika värde oavsett vilken kulturell identitet man har, med syfte att barnen ska få en förståelse för andra kulturer och respekt för olikheter. Barnen ska se olikheter som en tillgång och en förståelse för kulturella skillnader i världen.

•Sök fakta. hur är det att vara barn i ett annat land?

FN-dagen uppmärksammas och vi samtalar om Barnkonventionen

Temavecka med köket - smaker från andra länder

Skapa olika flaggor

Lyssna på musik från andra länder

Ta del av andra språk t.ex genom Ugglo, de språk vi har representerade på hemvisten

•Gör vårdnadshavare delaktiga i arbetet och delger sina erfarenheter

Globala mål nr: 16 Fredliga och inkluderande samhällen och nr: 12 Hållbar konsumtion och produktion 

Utöver grön flagg:

Grön flagg-dag

• Generation pep, rörelse

• Sopsamlardagar, arbeta med källsortering, håll Sverige rent, 

• Samtal och reflektioner både barn och vuxna

• Promenader i närmiljön

Dokumentation:

Utifrån uppsatta mål och kriterier dokumenteras barnens förändrade kunnande i Unkium, både på grupp- och individnivå. Den dokumentation som läggs på Unikum möjliggör för hållbar utvecklingsgruppen att följa alla hemvisters arbete med hållbar utveckling. Detta ligger sedan till grund för utvärdering av förskolans arbete som helhet.

Övrig dokumentation väljs av varje arbetslag.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18