👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Droppen Hållbar utveckling Grön flagg 20-21

Skapad 2020-09-23 18:22 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Planering av undervisning i Hållbar utveckling.

Innehåll

Pedagogisk planering Tegelbrukets och Klöverstugans förskolor

 

Var är vi?/Vad ska läras? 

Våra utvecklingsområden för detta läsår är hållbar utveckling och kulturell identitet. Vi är på gång i vårt tänk men behöver bli bättre och ta del av alla områden som rör hållbar utveckling. Det vill säga ekologisk, ekonomisk och socialt.

Syftet är att utveckla ett öppet klimat där barnen uppmuntras till att uttrycka sina egna tankar och lyssna och respektera andras tankar och åsikter. Ett klimat där allas lika värde ses som en tillgång oavsett kulturell identitet. Vi tar ansvar för våra handlingar i förhållande till både människor och miljö. Vi ser hållbar utveckling som en helhet i vår vardag.

 

Var ska vi? 

 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.
 

 

 
 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Lpfö -18

 

 

Kärnämnen/förmågor:

Mentalisering - Att föreställa sig andras perspektiv och känslor.


Koherens - 
Att förstå sammanhang och orientera sig. 

Intersubjektivitet -  Att läsa av andra och vara tillsammans.

Exekutiva funktioner - Att planera, organisera och utföra handlingar, planera och organisera sitt beteende.

Generativt lärande - Att lära sig att lära, skaffa information och att lösa problem.

 

Begrepp/förståelse:

•Kultur - lika & olika i olika kulturer

 

• Ansvar -  För vad kan barnen ta ansvar?

Sitt eget lärande och sina egna handlingar

Att vara en bra kamrat, att lyssna

Värna om miljön, både ute och inne

 

• Respekt - vad innebär det att visa någon eller något respekt?
Att lyssna

Se andras perspektiv

Att bry sig om andra

 

• Demokrati - vad innebär ordet demokrati?

Alla är med och beslutar i vissa frågor

Barnen deltar i beslut om sin vardag

Alla har rätt att föra fram sin åsikt

 

• Miljö - vad är miljö? 

Miljö både ute och inne. Vi undervisar på alla platser relevanta för barnens lärande.

 

• Handlingar - de val vi gör. Våra handlingar lämnar spår för framtiden.

Hur vi agerar i olika situationer

Samspel med andra

Arbetslagets förhållningssätt:

Arbetslagen ska i undervisning och utbildning föregå med gott exempel. Våra handlingar säger mer än våra ord. Vi är lyhörda och intresserade av barnens tankar. Vi undersöker och söker fakta tillsammans med barnen. 
Barnen ska få prova sig fram med hjälp av vuxna som erbjuder material och verktyg för lärande. 

Vetenskaplig grund:

Pragmatiskt perspektiv:

Inriktar sig på barns meningsskapande och fokuserar på de didaktiska frågorna vad, hur och varför. 

 Utvärderingssätt:

Vi reflekterar regelbundet i teamet och tillsammans med barnen. Vi dokumenterar och går igenom dokumentationerna för att se lärande och för att utvärdera undervisningen. Vi utvärderar de mål med fet stil som vi fokuserar på. 

 

 

Hur gör vi? (genomföra/dokumentera/reflektera)

 Aktiviteter:

• Grön flagg - Utvecklingsområde ”Global samverkan”

Tema 1: Barns rättigheter (social hållbarhet) - undervisning om barns rättigheter med syfte att barnen ska få en förståelse för att de har rätt att vara med och påverka i olika sammanhang som rör dem själva. Genom att förstå sin rätt att påverka kan barnen utveckla en tillit till sin egen förmåga som väcker lusten att vara delaktig och ha inflytande i olika sammanhang.

•Barnsamråd och röstning för att alla ska vara delaktiga. 

•Barnlitteratur som handlar om att dela med sig, lyssna på varandra, komma överens m.m

•Samtal och reflektion med barnen kring vikten av att lyssna och respektera varandras åsikter

•Synliggör Barnkonventionens innehåll och betydelse för barnen

Tema 2: Naturresurser (ekonomisk och ekologisk hållbarhet) - undervisning om hur våra handlingar påverkar vår framtida miljö och framtida generationer med syfte att utveckla en medvetenhet kring hur våra egna handlingar bidrar till en hållbar utveckling. Barnen ska se att handlingar gör skillnad och bli ansvarstagande medborgare som ser vikten av att göra medvetna val ur ett hållbart perspektiv.

•Förskolans samt närmiljöns källsortering används där alla barn deltar i sorteringen/återvinningen 

•Uppmuntrar barnen till att vara sparsamma med vatten, papper och annat material. 

•Skapa en förståelse för hur kläder och leksaker tillverkas och hur det påverkar miljön

•Utöka odling och odla med frön som återanvänds från tidigare odlingar

•”Från jord till bord”

Tema 3: Jämlikhet (social hållbarhet) - undervisning om allas lika värde oavsett vilken kulturell identitet man har, med syfte att barnen ska få en förståelse för andra kulturer och respekt för olikheter. Barnen ska se olikheter som en tillgång och få en förståelse för kulturella skillnader i världen.

•Söka fakta om hur är det att vara barn i ett annat land

•Använder Google Earth för att ”resa” jorden runt

•FN-dagen uppmärksammas och vi samtalar om Barnkonventionen 

•Ta del av andra språk t.ex genom Ugglo och ur.play

Globala mål nr: 16 Fredliga och inkluderande samhällen och nr: 12 Hållbar konsumtion och produktion 

 

Dokumentation:

Utifrån uppsatta mål och kriterier dokumenteras barnens förändrade kunnande i Unikum, både på grupp- och individnivå. Den dokumentation som läggs på Unikum möjliggör för hållbar utvecklingsgruppen att följa alla hemvisters arbete med hållbar utveckling. Detta ligger sedan till grund för utvärdering av förskolans arbete som helhet.

Vi (Droppen) dokumenterar barnens förändrade kunnande i individuella lärloggar. Eftersom denna planeringen innehåller många läroplansmål så kan det förekomma lärloggsinlägg utifrån andra planeringar med samma mål. 

 

Hur blev det?

Målredovising:

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18