👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flugans, pedagogisk planering, undervisning Lek HT20, v.40-41

Skapad 2020-09-24 12:24 i Torallastigens fsk/Bosgårdens ped. enhet Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet.

Innehåll

 

VARFÖR?


I  FN:s konvention om barnets rättigheter - barnkonventionen - står det att alla barn har rätt till lek och att alla barn föds med förutsättningen att leka. Barnkonventionen finns till för barnet, men det är genom oss vuxna den blir möjlig. 

 

Barns lek är betydelsefull. Leken är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Med hjälp av lek utvecklar barn sin fantasi och förmåga att samspela med andra. Leken är också ett sätt att bearbeta händelser och gör att barn förstår och konstruerar sin sociala position i världen. 

 

 

VAD?

 

Under dessa veckor kommer vi utforska lekens oändliga möjligheter. Barnen ges tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva i och genom leken. Vi kombinerar barnens egeninitierade lek med mer planerade lärande lek. I undervisningen kommer vi berika barnens lek genom att utveckla, utmana och uppmuntra den fria och planerade leken samt samspelet med och mellan barnen.

 

HUR?

 

Vi observerar barnens intressen och lek kultur för att sedan kunna stötta och utveckla deras lek kompetens. 

 

Vi delar in oss i mindre grupper och skapar tillsammans gemensamma lekar utifrån barnens intressen och erfarenheter. Vi utmanar barnen att prova nya lekar och olika lek konstellationer i ett lekfullt samspel. Tillsammans med de olika karaktärerna från temasagan leker vi olika former av lek så som överraskningslekar, samarbetslekar, lekar där barnens populärkultur får större fokus och lekar genom den digitala världen. 

 

 

 


Hur ska det dokumenteras
?

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.

  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.

  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.

  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18