👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretsar kring el

Skapad 2020-09-24 15:52 i Harvestadsskolan Linköping
NTA Kretsar kring el
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Om hur elektriciteten framställs och om hur elektriska komponenter ska kopplas ihop för att fungera.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du kommer att lära dig:

Fysik

 • Samtala om och diskutera frågor som rör energikällor och elektricitet, samt dess betydelse för människan, naturen och samhället.
 • Beskriva principen för några energikällor, den elektriska kretsen, glödlampan och strömbrytaren.
 • Beskriva samband mellan hur elektricitet produceras i energikällor och hur den används i vardagen och i samhället och koppla detta till att energi kan omvandlas men inte skapas eller försvinna.
 • Planera och genomföra systematiska undersökningar av elektriska föremål och kretsar.
 • Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
 • Dokumentera dina undersökningar i text och bild.

Begrepp: elektricitet, energikälla, sluten krets, öppen krets, elektrisk ström, motstånd, ledare, isolator.

Teknik

 • Beskriva hur exempelvis glödlampan, strömbrytaren och olika typer av elektriska kretsar är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att fungera.
 • Resonera om hur några energikällor och elektriska föremål har förändrats över tid.
 • Resonera kring olika energikällors och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljön.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med materialet i NTA-lådan Kretsar kring el och en del texter och uppgifter i Puls teknik

Du kommer att få:

 • Göra enkla elektriska kopplingar.
 • Rita enkla kopplingsscheman.
 • Ta reda på olika orsaker till att en elektrisk krets inte är sluten
 • Tillverka ett batteri och en strömbrytare.
 • Planera och genomföra undersökningar kring elektricitet.
 • Dokumentera dina undersökningar och resultat.
 • Jämföra olika materials förmåga att leda elektrisk ström.
 • Diskutera elanvändningen i världen och hur olika energikällor påverkar miljön.
 • Läsa om hur elektricitet används i hemmet, samhället och naturen och diskutera hur tekniska uppfinningar och vetenskapliga upptäckter betytt för människors levnadsvillkor.

 

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer bli bedömd utifrån din förmåga att:

 • Planera, genomföra och dokumentera undersökningar.
 • Använda arbetsmaterialet på ett säkert och endamålsenligt sätt.
 • Delta aktivt i diskussioner och samtal.
 • Jämföra egna och andras resultat och resonera om skillnader och likheter.
 • Använda fysikaliska begrepp i samtal och dokumentationer.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att vara aktiv i arbetet i klassrummet, både i större och mindre grupp, vid så väl diskussioner, undersökningar, dokumenterande och presentationer. Och genom att ta ansvar för ditt eget och vårt gemensamma arbetsmaterial.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Fy Tk
Kretsar kring el

Kunskapskraven i slutet av år 6 i fysik

I matrisen kan du följa vilken nivå du ligger på inom ämnet fysik.
 • Tk   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk  4-6   Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Tk  4-6   Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6   Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6   Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6   Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Tk  4-6   Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
 • Fy   använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  4-6   Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy  4-6   Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • Fy  4-6   Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6   Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6   Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
Nivå 1
Du är på god väg men når ännu inte kunskapskraven
Nivå 2
Grundläggande nivå
Nivå 3
Nivå 4
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planering och andra. Du kan svara på enkla frågor och hjälper till att formulera frågor och planeringar med stöd-
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda sig av utrustning
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt med mycket stöd i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Dokumentation
Du kan skriva av vad andra kommit fram till i undersökningar och kan svara på frågor om jämförelser. Du kan förklara om det behövs någon förbättring i en undersökning. Du kan muntligt berätta vad du har gjort.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre. Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i din undersökningar med hjälp av text och bild
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre. Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med text och bild.
Begrepp och ämneskunskaper
Begrepp och områdeskunskaper inom ämnet fysik
Du kan ge exempel på olika energikällor och beskriva hur en elektrisk krets ser ut.
Du kan ge exempel och beskriva hur energikällor, energianvändning och isolering. Du beskriver på ett ganska bra sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart. Du kan diskutera på ett enkelt sätt om elektriska kretsar, jämföra hur det hänger ihop med ljud, ljus och energikällor.
Du kan ge exempel och förklara hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett utvecklat sätt. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med att energi är oförstörbart. Du kan diskutera ett utvecklat sätt om elektriska kretsar och jämföra hur de hänger ihop med ljud, ljus och energikällor.
Du kan ge exempel och förklara hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett välutvecklat sätt. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med att energi är oförstörbart. Du kan diskutera ett välutvecklat sätt om elektriska kretsar och jämföra hur de hänger ihop med ljud, ljus och energikällor.
Teknik