👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavs-, läs- och skrivinlärning

Skapad 2020-09-25 09:22 i Manar Al-Houda skola Manar Al-Houda
Här är en långsiktig planering för grundläggande bokstavsinlärning samt läs-och skrivinlärning under framförallt åk 1. Planeringen kan användas för nyanlända elever även i högre klasser.
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Bokstavs-, läs- och skrivinlärning

Innehåll

Planering för arbetsområdet bokstavsinlärning, läs-och skrivinlärning

Under år ett kommer vi att ha ett arbetsområde där du får arbeta med alfabetet, bokstävernas utseende, namn och ljud samt utveckla din läs- och skrivförmåga i ämnet svenska/ svenska som andraspråk. Du kommer också att få utveckla din förmåga att göra muntliga berättelser samt att fundera över hur du lär dig och vad du behöver utveckla.

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet (Ur Lgr 11, syfte)

Du ska få förutsättningar att utveckla;

- din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

- urskilja språkets strukturer och följa språkliga normer.

Du ska få möjlighet att utveckla kunskaper om (Ur Lgr 11, centralt innehåll) :

- alfabetet och alfabetisk ordning.
- sambandet mellan ljud och bokstav.
- handstil och att skriva på dator.

- att skapa texter där ord och bild samspelar.

- enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden. (enskilt och med en klasskamrat)

- språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

- muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationen.

Undervisning:

För att du ska få möjlighet att lära dig om bokstäver samt utveckla din läs- och skrivförmåga kommer vi först att arbeta med varje bokstav i alfabetet. Du ska få träna att skriva bokstaven, känna igen dess namn och hur den låter.

Du kommer att få öva dig att enskilt och i grupp lyssna efter ord där bokstaven förekommer först i ordet, inne i ordet eller sist i ordet.

Du kommer att få läsa en liten bok till varje bokstav.

Du kommer att gruppvis och enskilt få öva dig att fantisera fram en kort berättelse. 

Du kommer att få skriva ord och meningar för hand. 

Du kommer att få läsa med en kompis.

Du kommer att få spela spel och lösa korsord.

Bedömning:

I  arbetsområdet bedöms på vilket sätt du kan :

- namnge bokstäver och deras ljud

- läsa ord och meningar och korta berättelser. Vi använder Vi läser och Läs-träna.

- höra var i ordet ett visst språkljud finns.

- skriva vanligt förekommande ord (t.ex jag, hej, mamma, pappa, sa, ska, ser) och meningar med stor bokstav och punkt med läslig handstil.

- muntligt berätta så att lyssnaren förstår innehållet

- reflektera över ditt lärande, vad du kan, samt ge förslag på vad som kan förbättras/ utvecklas.

Matriser

Sv SvA
Läs- och skrivutveckling- Nya språket lyfter, LGR11 SV/SVA

LÄSA OCH SKRIVA

A1
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
A2
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
A3
Jag känner igen en del ord och bokstäver när jag läser.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
A4
Jag känner igen flera bokstäver, kan läsa ihop dem till ord och förstår vad jag läser.
Jag prövar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
AVSTÄMNING A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser. (Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet).
B1
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag kan skriva ord och korta texter MÅL - efter sitt första skolår.
B2
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om MÅL - efter sitt första skolår.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
B3
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
B4
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
AVSTÄMNING B
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel. (Eleven läser med hjälp både ljudning och ortografisk helordsläsning, samt visar förståelse för egen läsning).
C1
Jag läser för att uppleva och lära.
Jag skriver berättelser med inledning, händelseförlopp och avslutning.
C2
Jag läser olika slags av texter ofta och regelbundet.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
C3
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
C4
----
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
AVSTÄMNING C
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser. (Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar).
D1
Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse.
Eleven följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
D2
Eleven använder varierade sätt att läsa beroende på syftet med läsningen.
Eleven använde ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta sina texter med stöd av andras råd.
D3
Eleven läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse.
Eleven visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare.
AVSTÄMNING D
Eleven läser obehindrat med förståelse.
E1
Eleven börjar använda kunskap om ords betydelse och texters innehåll för att berika sitt samtal om texter.
Eleven följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som neingsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
E2
Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa förståelsen.
Eleven använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
E3
Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som typ av text.
Eleven försöker anpassa sin text för olika syften och mottagare.
AVSTÄMNING E
Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl som typ av text.
F1
Eleven använder kunskap om ords betydelse och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt.
Eleven behärskar användningen av de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
F2
Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter.
Eleven behärskar användningen av texttypiska drag vid skrivande, ger omdömen och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
F3
Eleven läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av förståelsestrategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning.
Eleven använder olika tekniker för att anpassa sin text till syfte och mottagare.
AVSTÄMNING F
Eleven läser längre texter inom olika ämnen med flyt och anpassar användningen av förståelsestrategier samt har ett kritiskt förhållningssätt till texters syfte, innehåll och form.

TALA OCH SAMTALA

Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så andra förstå vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Jag kan förbereda och prata om ett speciellt ämne för mina klasskamrater eller andra som lyssnar.
Jag kan använda språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och vilka som lyssnar.