👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogsgläntans planering - 20/21

Skapad 2020-09-25 09:53 i Skogsbyns förskola Båstad
Förskola
Vision: Lärande för en hållbar framtid med fokus på delaktighet och inflytande. ”Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Innehåll

Ingress

Barnen har visat ett brett intresse för många av förskolan och Gläntans aktiviteter. De är aktivt konstruerande och skapande med olika material men även i sin rollek. Det finns en nyfikenhet på ”monster” av olika slag. Både påhittade men också varelser som ser lite monsterlika ut. Några barn tar intiativ till att med vår hjälp söka kunskap om t ex marulkar.

 

Avdelningens mål 

Förstå sin egen påverkan på omvärlden.

  • ...ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta  i samhället.
  • ...förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  • ...förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
  • ...förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 

Steg 1, Lära sig sortera sopor

Målkriterier (vilken förståelse, förmåga och begrepp vill vi att barnen ska få möjlighet att utveckla = Det här vill vi se och höra när målet är uppnått)

När barnen börjar kommunicera sopsortering med förståelse för vad det är för material och var det ska sorteras. Förståelse för betydelsen av i ett vidare perspektiv för en hälsosam miljö för alla.

 

Vetenskaplig teoretisk bakgrund

Salutogent perspektiv 

Studier visar ”att individer med starkare känsla av samanhang är bättre rustade att hantera stressande situationer. Enligt Antonovsky behöver tillvaron upplevas som begriplig, hanterbar och meningsfull för att vi ska uppleva en sådan känsla av samanhang...” (Tydliggörande pedagogik i förskolan”, Edfelt m fl).

  • Begriplighet, som innebär att det som händer går att förklara och förstå.
  • Hanterbarhet, som innebär att man inte är ett offer för omständigheterna, utan att man har de verktyg som behövs för att påverka skeenden.
  • Meningsfullhet, som innebär att man är delaktig i det processer som sker i livet och det man är med om känns meningsfullt.

”I ett salutogent perspektiv fokuserar vi på hälsosamma resurser och förmågor i stället för att uppmärksamma det som är sjukt eller inte fungerar.”

”Helhetssyn är ett centralt begrepp i det salutogena perspektivet i förskolan. Det innebär att hela barnets livssituationen och välbefinnande ska tas i beaktande.” 

”Man försöker också uppmuntra det som är positivt. Om en individ gör bra inifrån sig så ska det uppmärksammas och uppmuntras. Antingen genom att säga det eller visa att det personen har gjort är bra. På detta sätt lär man sig att positivt föder positivt.” ”I det salutogena arbetet vill man också få individen att ta ansvar för sitt liv.” (Mimers brunn. Sabina Johansson, Lidköping Skolarbete Vård och Medicin, 2017).

Strategier (Förhållningssätt och aktiviteter för att nå målen)

Projekt ”Sopsamlarmonster”.

I barnens intresse för monster tar vi hjälp av Sopsamlarmonsterna för att väcka ett intresse för vår miljö och sätt att ta hand om den. En del av barnen har dessutom en förförståelse då de arbetat med dessa monster tidigare.

  • Börja med en uppstart där vi genom ett projektstart tillsammans med barnen rolleker ett biobesök där vi visar en film om Sopsamlarmonsterna.
  • Byter ut symbolerna på våra sopsorteringskärl.

(Miljö och material (förutsättningar  i material och miljö för att nå målen)

Dokumentation Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målen

Observation med kamera som följs upp på arb.lags planeringen

Vt-21

Avdelningens mål :

Se ovan med tillägg;

...intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

...förmånga att ta ansvar för sina etana handlingar och för miljön i förskolan,

...förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

 

Målkriterier (vilken förståelse, förmåga och begrepp vill vi att barnen ska få möjlighet att utveckla = Det här vill vi se och höra när målet är uppnått)

Barn som reflekterar över det de hör och ser. Att de kan diskutera och resonera kring en bok vi läst eller en film vi sett..

Barn som kan göra val men som kan acceptera och respektera att mitt val inte alltid går att genomföra men som känner sig lyssnande på. Att deras åsikt, tanke, vilja är accepterad och respekterad tillbaka.

 

Strategier (Förhållningssätt och aktiviteter för att nå målen)

Steg 1

Göra en aktivitetstavla där barnen själva kan se vad som är möjligt att arbeta med och utforskar på avdelningen under dagen. Samt komma överens om hur många som kan arbeta vid varje aktivitet

Göra frukten tillgänglig för barnen så de själva kan välja när de vill ha sin fruktstund.

Dela upp vilan i ”sovvila” och ”läsvila”, läsa i två mindre grupper men ibland samma bok så att alla har samma text att reflektera kring.

 

 

Vid reflektion och analys använder vi oss av följande frågeställningar:

Reflektion:

Vad visade barnen intresse för?

Vad gick bra? Vad berodde det på?

Vad var svårt? Vad berodde det på?

 

Analys:

Hur kan erfarenheterna från förra tillfället tas tillvara för att utveckla undervisningen?