Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering; Lustfyllt lärande i sagans värld

Skapad 2020-09-25 11:33 i Hertig Karls förskola Mariestad
Förskola
Genom att arbeta med "sagan" som ett medel och metod, vill vi ge barnen möjligheter till lustfyllt lärande utifrån sina intressen och behov.

Innehåll

Varför "Sagan"?

Utifrån vårt arbete förra läsåret upplevde vi det positivt att utgå från "sagan" i vårat projekt. Det blev något konkret att ta utgångspunkt i både för pedagoger och barn. Vi väljer därför att fortsätta under samma projektnamn och att låta "sagan" bli ett medel och metod till att uppnå våra utbildningsmål. (utvecklingsmål samt läroplansmål)

Arnesson Eriksson (2009) menar på att arbeta utifrån sagan handlar om att möta barnen där de oftast befinner sig "i lekens och fantasins värld", att barnen på så vis får en "låtsasdimension som hjälper dem att vara kreativa och problemlösande, både nu och i framtiden" (Lärande i sagans värld, s.12).

Innehållet på respektive avdelning formas utifrån barnens behov, nyfikenhet, intresse, funderingar och lekar.

 

Var är vi?

Beskriv ett nuläge för din avdelning. Varför ska vi arbeta med detta område? (Forskning) Behov/intressen hos barnen.

 

 

Vart ska vi?

Hertig Karls utvecklingsmål 2020/2021

Utvecklingsmål 1 (Omsorg, Utveckling och Lärande) 

                          Utbildningen ska spegla förskolan inriktning

 

 

Utvecklingsmål 2 (Normer och Värden)

 

                         Att skapa och anpassa lärmiljöer för att främja Hållbara relationer

 

Vilket syfte har vi med att arbeta med detta projekt/tema/arbetsområde?

Hur kopplar vi det till enhetens kvalitetsmål?

Vilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen?

 

Hur gör vi?

Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

Hur dokumenterar vi?

 

Vems ansvar? 

 

Stödfrågor för veckoreflektion

  • Vad har väckt förundran? Vad är det barnen försöker förstå?

Vilket lärande ser vi?

Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Vad stannar vi upp vid?

Hur går vi vidare för att få en djupare förståelse?

Hur kopplar vi till enhetens kvalitetsmål?

  •  

Vad/hur var min roll som pedagog?

Hur behöver jag som pedagog förbereda mig?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som du/ni hade tänkt?

 


Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

 

Hertig Karls utvecklingsmål 2020/2021


Utvecklingsmål 1 (Omsorg, Utveckling och Lärande) 


                          Utbildningen ska spegla förskolan inriktning


 

 

Mål 1

       -Hur kan vi se flerspråkigheten och interkulturaliteten på avdelningen?

 

       -Hur kan vi göra för att synliggöra och arbeta med barnens olika språk och kulturer?

 

       -Hur har vi synliggjort inriktningen?

 

 

      -Vilka språk/uttryck har vi erbjudit? Hur blev det?

 

 


Utvecklingsmål 2 (Normer och Värden)


 


                         Att skapa och anpassa lärmiljöer för att främja Hållbara relationer


 

 

Mål 2

      -Hur har vi (pedagoger och barn) skapat och anpassat våra lärmiljöer för att främja Hållbara relationer? 
(samspel, delaktighet, demokrati, inflytande, kommunikation)

     

      -Framgångsfaktorer?

     

      -Hur kan vi utveckla?

 

 

 

Hur blev det?

Uppföljning/Halvårsanalys

Var befinner vi oss nu i relation till målen?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

 

Slutanalys 2020/2021:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför. Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg i "lärarrummet" som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum. 

Målformulering:

Resultat: 

Vad har vi gjort?

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Analys:

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader (enheten???)

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

Har vi identifierat några nya utvecklingsområden?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: