Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och hälsa

Skapad 2020-09-25 11:55 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola F – 9
Du kommer får uppleva naturen och närområdet i Storvreta. Vi kommer att gå på utflykt och lära oss mer om vad vi får göra i naturen. Vi bygger kojor, leker lekar och går på tipspromenad. Vi kommer även att fokusera på lek, rörelse och vila inomhus.

Innehåll

Förmågor:

Eleven ska öva sig på att röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. Samt ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.

 

Centralt innehåll:

Eleven ska ges möjlighet att delta i olika fysiska aktiviteter såväl inomhus som utomhus. Utevistelsen kommer att ske i olika närmiljöer och bidra till naturupplevelser. Genom styrda aktiviteter kommer eleven lära sig om allemansrätten, samt om vikten av att finna en balans mellan fysik aktivitet, vila och kost. 

 

Lärandemål:

Genom styrda aktiviteter kommer eleven lära sig om allemansrätten, samt om vikten av att finna en balans mellan fysisk aktivitet och vila.

 

Undervisning:

Under kommande månader kommer vi aktivt att erbjuda lekar på onsdagar. Vi kommer att gå på utflykt varannan vecka dvs vid fyra tillfällen. När vi går till trollskogen kommer vi uppmuntra till att bygga kojor med materiel som finns tillgängligt. Tipspromenad kring allemansrätt. I den skapande verksamheten kommer vi att göra stressbollar och amygdalaflaskor.

 

 

FRITIDSHEM, PLANERING (intern):

NULÄGE - grund för fortsatt planering:

Beskriv: elevernas intressen/behov, lokala mål på skolan/fritidshem


Vi ser ett stort intresse hos eleverna för att motionera. Eleverna har önskat fysiska aktiviteter såväl inomhus som utomhus.

Eleverna har önskat kojbygge och att äta mellanmålet utomhus. Det är aktiviteter vi kan erbjuda under denna period.

 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet

.

             
 
 

 

 

 

 

CENTRALT INNEHÅLL

Vilket centralt innehåll ska behandlas/ingå? (Kryssa i rutorna)

Språk och kommunikation

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om olika typer av texter.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Hur olika material, redskap och tekniker kan användas för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

 

Natur och samhälle

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.

Natur och samhälle

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet

.

 

 

 

Hur ska vi arbeta/organisera? Vilka aktiviteter?VAD

HUR

Lärandemiljö:


  • Lokalitet, material, teknik


  • Metod, förhållningssätt...

NÄR

VEM (ansvarig)

Utevistelse på skolgården

 

Lekar utomhus- tex

Samarbetslekar

Pepparkakskull

Gammelgäddan

Godisråttan

Katten och råttan

Stafett

Ute på gården ser vi till att inte förstöra våra buskar och träd  etc. samt ser till att skräp hamnar i soptunnorna även under våra promenader och utflykter.

Alla städar efter sig.

 Samtliga elever samlas på baksidan för att gå igenom veckans lek. 

Vi försöker uppmuntra till att delta första omgången. 

Skolgården

Material som leken kräver.

 

 På onsdagar innan mellanmålet En från fritids varje vecka.

 Utflykter i  närområdet

 

Trollskogen

Ängen

Alla städar efter sig.

Vi jobbar aktivt med att lära ut allemansrätten. Tipspromenad.

Vi går till olika platser i närområdet t.ex. tipptoppen, konstgräset, skogen, Ängen.

 

Bryter inte kvistar, klättrar inte i träd. Använder material som finns på marken.

Tar med oss skräpet och kastar i papperskorg.

 

 

på fredagar varannan vecka

Samtliga på fritids. 

Bygga kojor

Flaggan

Vinken

General och spion

Röda vita rosen

 

När vi leker lekar håller en ansvarig i leken.

 

 Lekar inomhus

Pingistunering

Spökboll

Innebandy

 

 

 

Vilka regler gäller i pingis.

Hur turordningen ser ut.

Rörelserummet på fritids

Pingisutrustning samt lagindelning

På måndagar

 

 Steve
Skapande

Vi går igenom olika moment

Grönan

Material till stressbollar 

Material till amygdalaflaska

Innedagar Camilla
Vila

Titta på film

Gå till biblioteket

Grönan

Biblioteket

Fredag

varannan vecka

 
         
         
         
         

 
 
 

  

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: