👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JAG

Skapad 2020-09-25 14:41 i 023341 Förskolan Ovanby Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Detta temaarbete strävar efter att synliggöra barnens rättigheter, samt förmedla kunskap och förståelse för barnkonventionen. Den fokuserar även på känslor och kroppsliga gränser, ger varje barn viktigt kunskap för olika situationer i livet.

Innehåll

 

1.Nulägesbeskrivning.

-Vad är barnen upptagna med?

Det vi har sett genom de genomförda observationerna är att barngruppen befinner sig på ett utforskningsstadie. De utforskar både innemiljö respektive utemiljön.

-Vad ser vi inte idag?

Utifrån de genomförda observationerna har vi kunnat se att vi pedagoger behöver tillföra nya ord som tillhör kroppsbyggnad/kroppsdelar och känslor (arg, rädd, glad, ledsen).

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

Vår målbild är att varje barn ska kunna:

·        Benämna sina kroppsdelar.

·        Barnen ska utveckla sitt ordförråd och begreppsförståelse relaterat till känslor.

·        Att med både ord och stöd av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) ska barnen kunna uttrycka /benämna sina känslor.

 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

-respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,

 

– barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde

 

– förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar (Lpfö18)

 

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden:

Material som kommer att behövas för att nå målbilden:

·      Barnlitteratur, litteratur om kropp och känslor.

·       Vi kommer att iordningställa undervisningslådor, med skapande material. Vi ska genom estetiska lärprocesser arbeta med känslor, och kroppsdelar. Estetiska lärprocesser utmanar barnen utifrån deras förutsättningar och behov.  

·       Ute i stora och små grupper, olika gruppkonstellationer.             

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

·         Arbetslaget ska fördjupa sig i temat genom olika relevanta litteratur och styrdokument.

·         Aktiva diskussioner/reflektioner i arbetslaget, en pedagogisk strategi för att kunna bemöta barns olikheter. 

·         Utifrån demokratiska ideal- där alla barn är delaktiga, medbestämmande. Alla barn är olika och har olika förutsättningar.

·         Arbetslaget ska utgå ifrån ett normkritiskt förhållningssätt /perspektiv.

·         Medforskande pedagog. 

6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

Arbetslaget har valt att förmedla kunskap och förståelse för barnkonventionen, genom att arbeta med konventionens mest angelägna artiklar för förskolan.

Tema-arbetet kommer att uppdelas i olika steg. Första steget är introduktionssteget, där vi i arbetslaget kommer att fokusera på kropp. Vi utgår först utifrån barnens kunskaper om vad som är en människokropp, därefter går vi vidare till olika aktiviteter och tillämpar detta till deras nivå.

Detta temaarbete(barnkonventionen) kommer att uppdelas i olika steg: min kropp, mina känslor (glad, ledsen, rädd, arg) och min familj.

Vi kommer även att ha både spontan och planerade bokläsning, samt planerade undervisningsmoment med boksamtal kring dessa ämnen. Utöver detta så kommer vi även att jobba med estetiska uttrycksform. Estetiska uttrycksformer såsom bild, dans och musik bidrar till en tydlig lärandeprocess.

7. Så här ska dokumentationen? Så härpedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete.

 

Den pedagogiska dokumentationen kommer att ske på olika sätt, dels genom att dokumentera barnens tidigare erfarenheter kring det ämnet vi lyfter under våra olika undervisningstillfällen. T.ex. deras tankar, funderingar och tolkning om vad känslan glad är eller om de kan benämna kroppsdelarna, Det är också lika viktigt att dokumentera och reflektera med barnen men även i arbetslaget kring det barnen nämner och diskuterar under sina fri-lek-moment.

Ute över detta:

·         Lägger upp dokumentation på väggar - reflektera med barnen.

·       Dokumentation kommer att även ske genom att fota, filma och anteckna. I syfte att få ett större helhetsbild kring barnens lärprocesser.

·  

8. Vad behöver vi för nya kunskaper/kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete? 

Arbetslaget behöver fördjupa sig och vara mer insatt i de olika litteraturer som våra varierande projektarbeten och aktiviteter grundar sig på. Vi behöver även fördjupa oss mer i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

9. Vilken litteratur kan vi /barnen behöva?

https://www.jagvillveta.se/forskola

Litteratur:

·         Snipp och snopp och kalaset som växte

·         Bebbe är arg

·         Vi