👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 1A HT

Skapad 2020-09-25 15:08 i Järlåsa skola Uppsala
Matematik utifrån vårt läromedel Favoritmatematik
Grundskola 1 Matematik
Syfte ur Lgr11: ”Undervisningen i ämnet matematik ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att formulera och lösa problem. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder."

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Du ska få lära dig:

Taluppfattning och tals användning

 • Skriva siffrorna rätt och arbeta med talen 1-12
 • Naturliga tal 0-12, siffra, tal, antal
 • Markera på tallinje 0-20
 • Räkna addition och subtraktion med med hjälp av föremål samt tallinjen
 • Begreppen fler, färre 
 • Tecken =,<, >, +, -
 • Uppdelning av tal
 • Räkna med pengar
 • Addition, talkompisar, addition med tre termer, samt på tallinje.
 • Subtraktion, med två eller tre termer samt på tallinje.
 • Sambandet mellan addition och subtraktion

Algebra

 • Likamedtecknets betydelse
 • Vilken term saknas 2+__=3
 • Fortsätta ett geometriskt mönster 

Geometri

 • Tangram
 • Rita av enkla figurer från rutsystem

Sannolikhet och statistik

 • Stapeldiagram, fylla  i, jämföra, samtala om resultat och slutsats

Problemlösning

 • Pengar, räkna ut summan och hur mycket som är kvar.
 • Göra räkneberättelser
 • Formulera matematiska uttryck utifrån en räkneberättelse. 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få:

 • Delta aktivt i genomgångar och diskussioner
 • Arbeta praktiskt, både utomhus och inomhus, med laborativt material
 • Spela spel
 • Färdighetsträna i din bok

Arbete kommer ske både enskilt, i par samt i grupp. 

 

Hur du får visa vad du kan?

Du ska få visa vad du kan:

 • Genom det dagliga arbetet både i arbetsboken samt de praktiska arbetet samt
 • Genom att genomföra tillhörande prov i separat häfte,
 • Genom att efter varje kapitel arbeta med sidorna "Det här har jag lärt mig" och i samband med detta även göra en självskattning där du får markera huruvida du känner dig säker på det som behandlats i respektive kapitel. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 1A

Du kan

Kapitel 1
Sambandet mellan antal och tal inom talområdet 0-10.
Talen 0, 1, 2, 3. Att skriva, känna igen antal, räkneord och siffra. Uppdelning av talen.
Fler, färre, lika många.
Lika med, mindre än, större än.
Placera tal på tallinjen.
Kapitel 2
Talen 4, 5. Att skriva, känna igen antal, räkneord och siffra. Uppdelning av talen.
Att skriva och räkna addition och subtraktion.
Att räkna addition och subtraktion på tallinjen.
Räkne-berättelser.
Pengar. Enkronan, tvåkronan och femkronan. Addition och subtraktion med kronor.
Kapitel 3
Talen 6,7, 8. Att skriva, känna igen antal, räkneord och siffra. Uppdelning av talen.
Kommutativa lagen i addition.
Sambandet addition och subtraktion.
Att kontrollera subtraktion genom addition.
Additioner och subtraktioner med flera termer.
Kapitel 4
Talen 9, 10. Att skriva, känna igen antal, räkneord och siffra. Uppdelning av talen.
Öppen utsaga, vilken term fattas?
Tiokompisar.
Att skriva och räkna addition och subtraktion. Att räkna med pengar.
Sambandet mellan uppdelning av tal och vilken term som fattas.
Kapitel 5
Talen 11, 12. Att skriva, känna igen antal, räkneord och siffra. Uppdelning av talen.
Diagram. Att göra och tolka.
Blandat
Mönster
Tangram
Rita av enkla figurer
Problemlösning
Huvudräkning