👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musseronen projekt 2020

Skapad 2020-09-28 09:36 i Flugsvampen Mariestad
Förskola
Relationer

Innehåll

Var är vi? (Utgångsläge)

(Vad har fungerat bra under det gångna året? Vad har inte fungerat?)

 

Vart ska vi? (Delmål)

(Hur vill vi att det ska vara? Vad är vårt mål?)

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

(Åtgärder för att nå målet)

 

 

 Vi ser att det är oerhört viktigt att arbeta för positiva relationer på förskolan. Det är en grund för att kunna arbeta och utvecklas tillsammans.

 

Relationer kan vara olika konstellationer barn - vårdnadshavare - pedagog.

 

Relationer kan också vara till vår miljö och vår värld. Tillsammans med barnen vill vi sätta spår, skapa hopp, glädje och framtidstro.

 

 

 

 

 

 

Vi vill tillsammans med barnen skapa goda relationer nu och framåt i tiden.                                         

 

"Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet. Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet."

                             Lpfö 18

 

 Att alla får göra avtryck och synas i vår verksamhet. Att skapa relationer där man lyssnar på och respekterar varandra.

 

Skapar möjligheter för alla att ta plats i förskolan genom olika uttryckssätt.

Musseronen projekt 20/21

Var är vi?

Beskriv ett nuläge. Varför ska vi arbeta med detta område? (Forskning) Behov/intressen hos barnen.

Vi har sett ett intresse av några barn att bygga banor till bilarna. Andra bygger höga torn.

VI har även börjat med att utforska vatten i ateljén och iakttar samspelet där. En dag i veckan går vi till skogen.

Halva gruppen är gamla på avdelningen och halva kommer från Kremlan. Vi vill få till ett samarbete från båda grupperna.

Utifrån barnens intresse vill vi utveckla barnens samspel och relationer.

 

 

Vart ska vi?

Vi ser att barnen vill leka och samspela men vi pedagoger vill hjälpa barnen att hitta goda ingångar till lek och aktivitet som stärker lekförmåga och relationer.

Vi pedagoger ser att det är ibland är svårt för barnen att få till samspel och en bra lek, de behöver förfina sina strategier.

Vi vill ge dem förutsättningar för lek i olika erbjudanden.

Genom att ge barnen enkla uppgifter i aktiviteten vill vi se om samarbete kommer igång snabbare.

Vi vill ge dem redskap för att utveckla samspel och kommunikation hos barnen.

Vi har goda relationer som mål i huset.

 

Vilket syfte har vi med att arbeta med detta projekt/tema/arbetsområde?

Hur kopplar vi det till enhetens kvalitetsmål?Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet. Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet."

                             Lpfö 18

 

Vilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen?

Vi vill utveckla barnens språk och deras förmåga till lek och samspel. Vi vill att barnen ska utveckla goda relationer.

Hur gör vi? Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

Vi vill medvetet dela på barnen för att få till ett bra samspel.

Vi vill ge dem redskap för att utveckla samspel och kommunikation hos barnen genom att tex erbjuda ny rekvisita till leken.

Vi pedagoger iakttar ,samtalar med barnen för att få en gemensam grund för språket i vår grupp. Barnen får ett trygghetskapital av olika sånger,lekar etc. som vi kan tillsammans och de själva provar vidare i leken.

Vi tar vara på de äldre barnens tankar och erfarenheter av sånger och lekar och bygger vidare på det i miljöerna.

Vi ser hur olika aktiviteter och erbjudanden av olika material kan främja kommunikation, samspel och relationer.

 

Hur dokumenterar vi?

Genom unikum och lärloggar och genom vecko-/månadsreflektioner.

Vems ansvar? 

Alla i arbetslaget

Stödfrågor för veckoreflektion

Reflektionsfrågor för pedagoger

Vad fångade barnens intresse?
 
Hur har relationer främjats?
 
På vilket sätt har barnen gjort avtryck och synts i vår verksamhet?
 
Hur kan vi fortsätta utveckla samspel och kommunikation?
 
Hur ger vi tillbaka till barnen?
 
 

 

 

Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

Vi vill tillsammans med barnen skapa goda relationer nu och framåt i tiden.                                         

 

"Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet. Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet."

                             Lpfö 18

Hur blev det?

Uppföljning/Halvårsanalys

Var befinner vi oss nu i relation till målen?

Hur blev det?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

Stödfrågorna är tänkta att vara en hjälp vi arbetet med reflektion, utvärdering & analys. Ni använder de frågorna som känns meningsfulla för er. Ni kan också lägga till egna i ert planeringsunderlag.

 

Slutanalys 2020/2021:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför. Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg i "lärarrummet" som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum. 

Målformulering:

Resultat: 

Vad har vi gjort?

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Analys:

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

Har vi identifierat några nya utvecklingsområden?