Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalt lärande

Skapad 2020-09-28 09:38 i Sandrosens föräldrakooperativ Unikum Piloter HT17
Förskola
På Sandrosens förskola vill vi att alla barnen ska få utveckla sin förmåga att urskilja och utforska hur digital teknik fungerar som en naturlig del i den vardagliga utbildningen.

Innehåll

BAKGRUND

I läroplanen (lpfö18) får digital- och kommunikationsteknik allt större utrymme i den dagliga verksamheten. Förskolan ska lägga grunden till ett kritiskt förhållningssätt hos barnen och tidigt bygga en källkritisk förmåga, som ska rusta barn inför den informationsmiljö de möter på internet.

Sandrosen föräldraenkät från vt20 visar att vi behöver bli bättre på att arbeta med och synliggöra hur digital teknik används i förskolan. Vi har tagit del av forskning kring digital teknik i förskolan/skolan, och forskningsresultat visar på vikten av att använda digitala verktyg och arbetssätt på ett pedagogiskt och väl genomtänkt sätt. Som pedagog innebär det att hitta en balans mellan det gamla och det nya, men också att vara medveten om barns olikheter och förmåga att hantera det digitala ansvaret. En av de positiva följder som lyfts fram av utbildningens digitalisering är ökad motivation och förbättrad läs- och skrivinlärning (Tove Phillips, Grundskoletidningen #8, 2018).

I förskolans läroplan används begreppet adekvat digital kompetens - vad som är digital kompetens förändras över tid i takt med att samhället, tekniken och olika digitala tjänster förändras  Det varierar också med barnets ålder (Skolverket.se).

MÅL

På Sandrosen ser vi att användandet av digital teknik är ett intresse hos de flesta barnen. Vi vill att användandet ska bli naturligt för barnen och att digitala verktyg ska användas i den vardagliga verksamheten genom att finnas tillgängligt i miljön. Barnen ska känna sig som producenter, inte konsumenter. Syftet är att utveckla barnens förmåga att urskilja och utforska hur digital teknik fungerar och att alla barn i förskolan ska få en likvärdig digital kompetens. Syftet är också att ge barnen förutsättningar att utveckla sitt språk, samt att skapa tillfällen för barnen att utveckla sin förmåga att berätta och ställa frågor. Vi vill också att barnen ska utveckla sin förståelse för andras integritet i samband med användandet av de digitala verktygen, och att de i högre grad ska bli delaktiga i att dokumentera med hjälp av digitala verktyg såsom läsplattan.

METOD

Programmering - handlar bland annat om att urskilja mönster, tänka logiskt, ge instruktioner och många gånger om att samarbeta. På Sandrosen har vi tillgång till blue-bots som barnen efter sin förmåga kan använda vid programmering i olika syften  

Rörelse - I många sammanhang använder vi digital teknik för att spela musik som lockar till rörelse eller för att genomföra olika typer av rörelsepass  

Integritet - att ta hänsyn till andras integritet anser vi är av största vikt och det arbetar vi med genom att bland annat fråga varandra om tillåtelse när vi vill ta bilder på någon.

Dokumentation och reflektion - vi dokumenterar med hjälp av läsplattor och mobiltelefoner. Vi vill att barnen själva ska vara delaktiga i dokumentationen. Tillsammans eller enskilt kan vi sedan reflektera digitalt med hjälp av foto, ljud och film för att fånga upp barnens intressen, utveckling och lärande. Vi vill använda oss mer av film och bildskapande som dokumentation (genom tex bookcreator), även här ska barnen ha ett stort inflytande och vara regissörer. 

Tillgänglighet - genom att skapa digitala mötesplatser i våra lärmiljöer är vårt mål att tekniken ska bli en naturlig del av barnens vardag. I nuläget finns ex blue-bots med olika banor att programmera, en ”Scanna&digga” hörna i byggrummet och en ”scanna&lyssna” hörna vid soffan. Där arbetar barnen med qr-koder som vi använder tillsamman med läsplatta och projektor.

Pedagogiska appar - Vi vill att de appar som erbjuds på våra läsplattor ska vara noga utvalda och användas i ett pedagogiskt syfte i olika typer av möten som kan bidra till ett gemensamt lärande och intresse. Petersen (2015) menar att lärplattor med bra och funktionella appar ses som stödjande för barnens självständiga agerande samt aktiva deltagande.

Källkritik och Kunskapssökande - Vi använder olika sökmotorer såsom ”Google” tillsammans med barnen när de kommer med nyfikna frågor som vi vill veta svaret på. Här kan vi arbeta mer med källkritik och vad som dyker upp när vi använder oss av olika sökord. Som förslag skapa en station med en sökords-burk tillsammans med en iPad så att det finns tillgängligt i vår utbildning. Även med hjälp av greenscreen kan vi arbeta med källkritik - barnen kan tydligt se att alla bilder inte är sanna och att människor kan se ut att befinna sig i miljöer de aldrig besökt (Förskolan, #3, 2018).

DOKUMENTATION OCH UTVÄRDERING

Vårt arbete kommer att dokumenteras genom foto, film och skrift, både i gruppens gemensamma lärlogg och barnens enskilda lärloggar på unikum, samt genom utskriven dokumentation på väggen. Det som kommer att dokumenteras är barnens reflektioner kring det vi gör och upptäcker tillsammans utifrån våra projekt. Arbetet är pågående under en längre tid, och utvärdering sker kontinuerligt under arbetets gång. Under vissa tillfällen behöver grupperna gå igenom dokumentation för att barnen själva ska få se vad vi gjort och reflektera kring frågan ”vad har jag lärt mig”?

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: