Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utomhuspedagogik

Skapad 2020-09-28 10:47 i Rengsjö förskola Bollnäs
Förskola
Fokus ligger på utomhuspedagogik och barnen är mycket intresserade av att vara ute och har ett stort rörelsebehov. Förskolans utbildning är utomhus nu pga pandemin i världen, allt för att minska smittspridningen. Vi ser flera intresseområden hos barnen, att måla, skapa, bygg och konstruktion, matteuppdrag. Vi ser ett behov av att jobba med språket och språklig medvetenhet. Värdegrundsarbetet ligger till grund i utbildningen, ständigt pågående och alltid lika viktigt.

Innehåll

Nuläge

Barnen har ett behov av att röra sig och lär genom upplevelser. När vi är i skogsmiljö får barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att leka och lära med hela kroppen. Vi delar gruppen ofta i mindre grupper vilket gör att leken utvecklas och barnens fantasi och föreställningsförmåga utvecklas i samspel med varandra. Vi ser ett stort värde i vårt värdegrundsarbete tillsammans med barnen. 

Mål

Självständiga barn som har tillit  till sin egen förmåga och lust att leka och lära. Att barnen får en god värdegrund. Att barnen får möjlighet att utveckla sina förmågor utifrån intresseområden, skapande med naturmaterial, utveckla språkmedvetenheten och kommunikationen, utforska naturen samt öka barnens miljömedvetenhet för en hållbarutveckling.

Syfte

Utifrån observationsfokus ser vi att just dessa barn har ett intresse för att leka, samspela, lära, upptäcka, uppleva samt ett stort rörelsebehov utomhus. Vi vill att barnen ska lära och utveckla sina förmågor utifrån intresseområden. Värdegrunden ligger till grund i utbildningen på förskolan.

Genomförande

Vi använder vår närmiljö och barnen får möjlighet att utveckla sina intressen. Vi går på skräpplockarpromenader, gör skapande aktiviteter ex naturväv, måla på staffli utomhus, utforska naturen nära, gör olika matteuppdrag, använder oss av digitala verktyg i undervisningen. Delar gruppen i mindre grupper utifrån behov ex språkgrupper och värdegrundsarbete 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar i Unikum kontinuerligt 

Ansvar

All personal

Uppföljning

Analys och reflektion samt lärloggar i Unikum kontinuerligt

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: