👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Årskurs 5

Skapad 2020-09-29 07:40 i Gläntanskolan Helsingborg
Planering av historia momentet för årskurs 5.
Grundskola 5 Historia
Vi kommer inleda vår SO i årskurs 5 med ett moment i historia. Detta moment kommer täcka en stor del av höstterminen och kommer främst handla om Vasatiden och Östersjöriket (Svenska stormaktstiden).

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Inledningsvis kommer vårt moment i historia främst syfta att skapa ämneskunskaper och förståelse för de utvalda tidsperioderna. Dessa kunskaper lägger grunden för vårt arbete senare under terminen där vi kommer fokusera mer på de historiska förmågorna - så som att kunna se och förstå orsaker/konsekvenser till händelser, utveckla en källkritisk förmåga och att kunna värdera källor, samt en förståelse för hur historia kan användas på olika sätt idag - exempelvis i reklam. 

Vi kommer alltså att arbeta på att bredda dina kunskaper om vad som hänt, varför det har hänt, och vad det har lett till för förändringar. Vi kommer även att jobba med din förmåga att förstå hur pålitliga olika källor är och hur historia används idag på olika sätt. 

 

Bedömning - vad och hur

* Du känner till de olika händelserna och personerna under tidsperioderna

* Du förstår varför de olika händelserna sker (orsaker) och kan se vad de leder till för förändringar (konsekvenser). 

                 Detta för både Sverige som stort, och även de olika människorna i samtliga samhällsklasser. 

* Du förstår att inte alla källor är pålitliga, och att olika källor kan ha olika grader av sanning, samt varför dessa kan skilja sig. 

* Du kan se spår av historien i det Sverige vi lever i idag

* Du har en grundläggande förståelse för olika historiska begrepp 

 

Ämneskunskaperna kommer till bedömas genom inlämningsuppgift, läxförhör och prov. 

Vi kommer arbeta enskilt så väl som i par, grupper och helklass. 

 

Undervisning och arbetsformer

I vårt arbete med Vasatiden och Östersjöriket (stormaktstiden) så kommer vi skapa oss ämneskunskaper genom att:

* Se på utbildningsvideos om olika händelser och personer, samt svara på frågor och diskutera innehållet.

* Läsa texter om båda tidsperioder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6