👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk HT-20

Skapad 2020-09-29 08:37 i Förskolan Asken Stiftelsen Falkenbergs Montessoriskolor
Förskola
Språkmål för HT-20

Innehåll

Var är vi? (Vad finns det för intresse, kunskap och behov hos barnen?) Varför vi valt detta målet.

Vi har upptäckt att flera barn i barngruppen har olika problem med sitt talspråk, munmotorik, samt ljuda. Vi kommer också lägga fokus på hur man talar till varandra, turtagning, lyssna in, bemötande, kroppsspråk och mimik. Vi känner att språk är ett bra mål då vi kan få in mycket i det, både matematik, begrepp och liknande utmaningar som man talar kring och använder korrekta termer, samt hälsa och välbefinnande. I barngruppen har vi blandade åldrar från tre till fem år, och kommer anpassa arbetet så de passar individen, då många barn ligger olika i sin språkliga utveckling. Tillsammans med vårt SFM mål som är hälsa och välbefinnande, anser vi att språk i alla dess former är en viktig komponent för att kunna må bra och göra sig förstådd.

I Läroplan för förskolan (98 rev. 2018) beskrivs det att arbetslaget ska utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation. Vidare ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

Vart ska vi? (Syfte och mål, vilka kunskaper och färdigheter ska våra barn få möjlighet att utveckla.) Förväntad effekt.

Vi vill ge våra barn ett rikt och riktigt talspråk, samt att vi ser att barnen har ett fint bemötande till varandra och vuxna. Där tänker vi att det är viktigt att hälsa, säga hejdå, sociala koder i kommunikation, hjälpa varandra. Vi vill att barnen ska få ett större ordförråd, samt använda och lära sig nya termer. När barnet visar intresse för något specifikt ska vi finnas till och utmana både med korrekta termer och frågeställningar. Både för att fördjupa kunskapen hos barnen, men också för att väcka nyfikenhet och lust att lära mer.

I Lpfö 98 (rev. 2018 s. 8) beskrivs förskolans uppdrag och beskriver att språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barns språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.

 

Hur gör vi? (Hur går vi tillväga)

Tidigare har vi spelat mycket teater för barnen, genom detta visar vi på ett enkelt sätt hur man kan vara, olika situationer, hur man inte ska vara, attityder osv.

Vi har sedan tidigare arbetat med Bornholsmodellen, med sexåringarna. Till denna terminen kommer vi också introducera detta för våra mindre barn. Vi kommer också ha framme olika materiel som är språkförberedande från logoped, där barnen får ''spela spel'' tillsammans med vuxen för att stimulera och utveckla sitt språk samt munmotorik. Vår tanke är att detta spel och tillhörande material ska ligga framme så barnen själva kan välja.

Självklart kommer vi presentera mer material under terminens gång, då det finns jättemycket mer man kan göra och vi ständigt har en förändring i arbetet med språk.

Vi ska också gå igenom vårt montessorimaterial och lyfta fram det som stimulerar språkutvecklingen. När Covid-19 är över kommer också vår läsmormor att komma tillbaka, som arbetar med att läsa och utmana barnen med olika ramsor och sånger.

 

Hur blev det? Denna svarar vi på nästa utvärderingsdag. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18