👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i femman

Skapad 2020-09-29 08:42 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
I svenska utvecklar du din förmåga att förstå och kommunicera i tal och skrift.
Grundskola 5 Svenska
Vi använder det svenska språket hela tiden på olika sätt. Det är viktigt att kunna läsa och skriva för att kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Svenska ingår i alla ämnen i skolan. Man använder språket för att kommunicera och umgås med andra, för att lära sig nya saker, när man söker fakta och information på internet och i böcker.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

- kommunicera muntligt och skriftligt och att använda ett språk som passar i olika sammanhang

- analysera och förstå olika typer av texter

- förstå och använda viktiga begrepp, strukturer och normer (språkregler)

- söka, välja ut och värdera information från olika källor

 

Bedömning - vad och hur

I svenska bedöms din förmåga att:
- läsa
- skriva
- samtala

- och din kunskap om svenska språket, minoritetsspråken och närliggande språk

 

Undervisning och arbetsformer

Du arbetar med svenska på många olika sätt. Det ingår i alla ämnen.

Du läser skönlitteratur, faktatexter och andra typer av texter och tränar på läsförståelse genom att fundera/reflektera över och samtala om det lästa. 

Du tränar på att göra sammanfattningar och att plocka ut det viktigaste i en text.

Du tränar på att använda olika lässtrategier för att utveckla ditt läsande.

Du skriver berättelser, faktatexter och andra typer av texter, både för hand och på iPad.

För att utveckla skrivandet arbetar du med kamratrespons.

Du lär om språkets "regler", stavning och grammatik. 

Du lär något om svenskans och de nordiska språkens historia och jämför skillnader och likheter.

Du har tillsammans med andra samtal och diskussioner för att träna både på att tala och lyssna.

Du förbereder och genomför muntliga presentationer.Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska år 4-6

Svenska 4-6

På väg mot god nivå
God nivå
Hög nivå
Mycket hög nivå
Läsa
Du saknar ett flyt i din läsning och behöver utveckla dina metoder för att läsa.
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsförståelse
För att kunna ta till dig olika texters innehåll, behöver du utveckla din läsförståelse.
Du visar viss läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett enkelt sätt.
Du visar god läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du visar mycket god läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt..
Diskutera texter
För att kunna delta i diskussioner kring texters innehåll, behöver du öva upp din förmåga att beskriva vad du tycker och tänker när du läser.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Skriva
För att kunna framföra tankar och åsikter i text, behöver du utveckla din förmåga att skriva.
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll. Dina texter är uppbyggda med viss struktur och du har en viss variation i ditt språk.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter har en tydlig struktur och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter har en mycket tydlig och väl fungerande struktur och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
För att kunna skriva texter som är läsbara, och där dina tankar och åsikter når fram till läsaren, behöver du utveckla dina kunskaper kring skrivregler.
Du visar viss säkerhet för stavning, skiljetecken och andra skrivregler, som t.ex. meningsbyggnad och passande ordval.
Du visar god säkerhet för stavning, skiljetecken och andra skrivregler, som t.ex. meningsbyggnad och passande ordval.
Du visar mycket god säkerhet för stavning, skiljetecken och andra skrivregler, som t.ex. meningsbyggnad och passande ordval.
Skriva berättelser
För att kunna skriva enkla berättelser, behöver du utveckla din förmåga att göra beskrivningar och berätta en handling.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Informationssökning
Du behöver utveckla dina kunskaper kring olika källor och din förmåga att diskutera kring dessa, för att kunna söka information på ett säkrare sätt.
Du kan söka och sätta ihop information från några utvalda källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några utvalda källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas..
Du kan söka och sätta ihop information från några utvalda källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
Skriva faktatext
Du behöver utveckla din förmåga att beskriva med egna ord och använda ord/begrepp som hör till ämnet.
Du kan skriva faktatext med enkla beskrivningar. Du formulerar dig med egna ord och använder några begrepp som hör till ämnet.
Du kan skriva faktatext med utvecklade beskrivningar. Du formulerar dig med egna ord och använder flera begrepp som hör till ämnet.
Du kan skriva faktatext med välutvecklade beskrivningar. Du formulerar dig med egna ord och använder många begrepp som hör till ämnet.
Förstärka budskap
Du behöver utveckla dina kunskaper kring hur estetiska uttryck ytterligare kan levandegöra en text, samt utveckla din förmåga att använda dig av denna metod i praktiken.
Du visar viss förmåga att kombinera dina texter med t.ex. musik, bild, film eller andra estetiska uttryck för att förstärka budskapet och göra innehållet mer levande i dem.
Du visar god förmåga att kombinera dina texter med t.ex. musik, bild, film eller andra estetiska uttryck för att förstärka budskapet och göra innehållet mer levande i dem.
Du visar mycket god förmåga att kombinera dina texter med t.ex. musik, bild, film eller andra estetiska uttryck för att förstärka budskapet och göra innehållet mer levande i dem.
Textrespons
Du behöver utveckla din förmåga att ge omdömen på andras texter, samt utveckla din förmåga att förbättra dina egna texter utifrån andras respons.
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du kan även ta till dig enkel respons på dina texter och sedan göra förbättringar utifrån dem.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du kan även ta till dig utvecklad respons på dina texter och sedan göra förbättringar utifrån dem.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du kan även ta till dig välutvecklad respons på dina texter och sedan göra förbättringar utifrån dem.
Samtala
Du behöver utveckla din förmåga att delta i samtal genom att delge dina åsikter och tankar samt ställa frågor.
I ett samtal bidrar du genom din förmåga att ställa enkla frågor och, på ett enkelt sätt, säga vad du tycker om saker som du känner till.
I ett samtal bidrar du genom din förmåga att ställa utvecklade frågor och, på ett utvecklat sätt, säga vad du tycker om saker som du känner till.
I ett samtal bidrar du genom din förmåga att ställa välutvecklade frågor och, på ett välutvecklat sätt, säga vad du tycker om saker som du känner till.
Muntlig redovisning
Du behöver utveckla din förmåga att redovisa muntligt samt att anpassa det du säger och visar till de som lyssnar.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett enkelt sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett utvecklat sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett väl utvecklat sätt.
Minoritetsspråk och andra nordiska språk
Du behöver utveckla dina kunskaper kring minoritetsspråk i Sverige, dialekter och andra nordiska språk.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.