👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling v.41-43

Skapad 2020-09-29 08:51 i Tallsättra förskola Österåker
Förskola
Hållbar utveckling-hållbara människor. Undervisning med de yngsta barnen.

Innehåll

Samplanering för undervisning

 

Datum: 

 

Varför

Läroplansmål

 

Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid.

 Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. 

 Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik..     

Vad

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

Undervisning i rörelse, socialt samspel, lekar, kompostering (matavfallet), hållbar miljö (hur tar vi hand om vår miljö inne och ute)

Var

(rum, plats, situation)

Under hela dagen, både ute och inne på Grodan och Myran.   På samlingar och i tvärgrupper mellan hemvisterna.

Hur

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

Vi kommer att erbjuda barnen redskap till att både kroppsligt och verbalt uttrycka och hantera sina känslor i det sociala samspelet med andra. 

Undervisning sker i tvärgrupper mellan hemvisterna, spontana och planerade rörelseaktiviteter både utomhus och inomhus med fokus på känslan glad och kroppsuppfattning.

Vi arbetar med rörelse i olika former.

Kompostering med matavfallet dagligen vid varje tillfälle som ges.

När

Tid för genomförande

Från v.41-v.43

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

  All personal i arbetslagen under ledning av förskollärarna. 

På samlingarna, under planerade och spontana undervisningssituationer under dagen. 

Reflektion

(gör ni vecka 4)

-Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför? Vad gjorde vi istället?

-Har vi nått målen? Vad kan vi se för resultat? Hur ser vi det? Varför blev det som det blev? Vad bygger vi det på? Exempel från vår dokumentation?

-Hur har barnens delaktighet sett ut?

Hur går vi vidare?

Vi gjorde i stort sett det vi planerade men behövde under v.2 tänka om och göra en ny planering inom hållbar utveckling p.g.a. personalbrist. 

(se ovan). V.4 tog vi bort planeringen för eftersom det var höstlov. 

Vi har arbetat som planerat med hållbar utveckling under veckorna 41-43 både i tvärgrupper men även under hela dagarnas undervisning i olika former. Vi har inte arbetat med komposteringen som vi planerat och väljer att arbeta vidare med det under vårterminen. Vi har arbetat mycket med känslan glad, kroppsuppfattning samt rörelse i olika former. Vi har dock inte fördjupat oss mer i natur, samhälle och teknik som var ett av de läroplansmål vi valde, eftersom vi sett mer behov av att lägga tid på undervisning i rörelse, sång och känslor.

Vi har nått målen på det sättet att vi arbetat mycket med känslor, kroppsuppfattning, rörelse och socialt samspel, musik och hälsa. Arbetat med återhämtning, sett över våra rutiner och utforskat vårt närområde med promenader, skogen och lekplatser. Vi bygger det på våra observationer, reflektioner, dokumentation på Unikum samt att vi ser hur barnen nu rör på sig mer, är delaktiga i undervisningen, samspelar med fler, har bättre kroppsuppfattning och har lärt känna både barn och vuxna på båda hemvisterna.

Barnen har haft inflytande till viss del med val av musik och rörelse sånger, de har utmanats i sin både fin och grovmotorik. De deltar mer ju mer vi repeterar så mycket har varit just repetitioner av sånger, böcker och musik. Vi upplever att detta område vi arbetat med intresserar och når fram till alla barnen på något sätt.

Vi kommer fortsättningsvis arbeta med hur varje barn får sin bästa dag här i form av lek, socialt samspel, undervisningen tillsammans med både barn och vuxna. Alla barn har rätt till att bli sedda, leka, vila och återhämtning m.m. Vi fortsätter med de delarna som fungerat väl från dessa veckor med hållbar utveckling i vår kommande period med vårt prioriterade mål IKT.