👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

UNDERVISNINGSPLAN Olikheter Svalan ht20

Skapad 2020-09-29 08:54 i 223191 Förskolan Grågåsen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Under höstterminen kommer vi på Svalan arbeta med olikheter och konflikthantering. Vi vill skapa ett klimat där våra olikheter blir en tillgång, samt lära oss att respektera varandra för att hitta bra strategier vid konflikter som uppstår under dagen.

Innehåll

Datum för upprättande av planen:
29/9-2020

Beskrivning av barngruppen vad gäller antal barn och barnens åldrar:

Barngruppen består av 20 barn i åldrarna 3-5 år. Under projektarbetet kommer vi dela in barnen i två grupper på 10 barn vardera. 

Vilket/vilka läroplansmål ska vi arbeta med i denna UNDERVISNINGsplan och som är kopplat/-e till läroplansområdet i utbildningsplanen? Välj max tre mål.  

Vi har ni valt tre mål från läroplanen (längst ner i dokumentet) samt två riktlinjer kring vad vi som arbetslag ska göra. 

Vad är det vi vill att barnen ska lära sig i projektet/undervisningen och varför?

Vi vill att barnen ska lära sig att respektera sina kompisar, lyfta upp olikheter samt hantera konflikter. Detta vill vi att barnen ska lära sig för att kunna förstå sina medmänniskor samt respektera när ens kompis säger nej eller stopp. 

Hur vill vi att barnen ska lära sig det här? 

Vi vill att barnen ska lära sig detta genom dialog, skapande verksamhet samt dramatisera situationer där vi tillsammans reflekterar kring hur vi kan göra för att hantera en konflikt. 

Vårt projekt Olikheter handlar just nu om djur. Vi har börjat i djur som vi upptäcker i skogen och kommer arbeta vidare med fler djur och diskutera deras olikheter. Vår förhoppning är att detta kommer leda till djupare diskussioner kring även oss människor och våra olikheter, så som utseende, egenskaper, familjekonstellationer, sexuella läggningar etc. Under projektets gång kommer vi reflektera kring hur vi ska gå vidare. Vi vill också ha med oss barnen i reflektionen och i processen. 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt?

Vi kommer arbeta med den 2:a artikeln i barnkonventionen:

Att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 

Samt artikel 13:

Barn har rätt till yttrandefrihet: att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter. 

 Utgå från ert superstrukturschema och gör en grovplanering för:

 • när undervisningen ska ske under veckan: 

Den planerade undervisningen kommer ske på tisdag- och torsdagsförmiddagen. 

 • vem som ska hålla i den planerade undervisningen: 

Vi har bestämt att ena dagen är det Malin och Hala och andra dagen är det Malin och Fatiha. Vi kommer under avdelningens reflektion diskutera fram tillsammans hur veckans projekt gick, samt planera för nästkommande vecka. 

 • möjliga miljöer/platser där undervisningen ska bedrivas: 

Samtliga miljöer på avdelningen, så som ateljé, svalans hemvist och byggrummet. 

 • vilket material som ska understödja barnens lärande i projektet:  

Skapande material i ateljén, byggmaterial, böcker, ipad för att söka information, papper och pennor, leksaker för att dramatisera samt barnen själva i rollek. 

 • hur vi delar in barnen i undervisningsgrupper:

Vi har delat in barngruppen i två projektgrupper. Vi kommer testa detta i ett par veckor, reflektera kring hur det har fungerat och eventuellt dela gruppen i ytterligare mindre grupper. 

 • om undervisningsgrupperna är statiska eller rörliga:

För tillfället är grupperna statiska. 

 • hur vi säkerställer att alla barn får ta del av planerad undervisning i form av individuella lärloggar:

Detta säkerställer vi genom att reflektera kring de individuella lärloggarna på avdelningens reflektion. Då blir det tydligt om vi missat någon. 

 • på vilket sätt vi dokumenterar undervisningstillfällena och vem som ansvarar för att dokumentera vid de olika tillfällena:

Just nu ansvarar Malin och Fatiha för att den planerade undervisningen dokumenteras in i barnens individuella lärloggar. Hala har ännu ingen kunskap kring detta verktyg. 

Vi kommer göra gruppdokumentationer som vi sedan kopierar till det enskilda barnen där vi lägger in detta barnets tankar och strategier. 

 • vad vi riktar blicken mot när vi dokumenterar:

Att få syn på barnens tankar och funderingar, samt ett nytt kunnande. Vi vill synliggöra barnens reflektioner kring ämnet, samt processen i projektet. 

 • hur vi gör barnens tankar och teorier synliga och på så sätt ger dem inflytande över projektet:

Genom att vi tillsammans reflekterar kring projektet. Vi kommer projicera upp bilder och diskutera med barnen för att få syn på deras tanka och teorier. Under dessa tillfällen kommer vi även ta in deras tankar kring hur vi kan arbeta vidare med projektet under nästkommande vecka. 

Vi kommer tillsammans bestämma vilka bilder vi vill sätta upp på våra väggar och göra barnen delaktiga i processen av att skriva ut bilder. 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18