👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutvecklande arbetssätt pedagogisk planering

Skapad 2020-09-29 09:04 i Norrgårdens förskola Knivsta
Förskola
Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att upp¬muntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Lpfö18, s. 4

Innehåll

Språkutvecklande arbetssätt

Jord- och vattenspåren Norrgårdens förskola (3-6 år).

Vi vill att alla barn ska få möjlighet att:

 •  skriva sitt namn
 •          leka med språkets form: rimma, skilja på korta och långa ord,

 •          öva på att kunna sätta ihop och dela upp sammansatta ord.

 •          känna igen och lära sig bokstäverna och känna igen ljud i ord

 •          träna på alfabetisk ordning

 •          känna till läs- och skrivriktningen

 •          lyssna och samtala om texter och berättelser

 •          öva på att lyssna på och förstå en instruktion

 •          öva på att kunna berätta med ”röd tråd"

 •          lyssna och öva på att återberätta i olika samtalssituationer

 •          få prova på muntligt berättande om vardagsnära ämnen.

 •          få många tillfällen att samtala och diskutera med andra barn och vuxna

 •          få känna att de har möjlighet att påverka verksamheten och sin situation

 •          lyssna på böcker på sitt modersmål

 •          få sitt modersmål uppmärksammat

 •          få uppleva och utforska sin omvärld

 •          uppleva och reflektera kring sin kulturella identitet

 •          uppleva och reflektera kring olika kulturer och mångfalden i samhällen

 • Arbetssätt:

 • Vi har Läsklubb varje dag med pedagogvalda böcker från Polyglutt som vi projicerar på väggen med hjälp av lärplatta, AppleTV och projektor - under Läsklubben har vi alltid boksamtal med barnen, där vi lyfter innehåll, händelser/vardagshändelser, dilemman, ord, tittar på bilderna och lyfter barnens tankar och reflektioner

 • Vi har böcker tillgängliga i lärmiljön för att uppmuntra barnen till läsning

 • Polyglutt på iPad – möjlighet för barnen att lyssna själva, möjlighet att lyssna på olika språk

 • Vi bjuder in till en mångfald av olika språkaktiviteter - med utgångspunkt i våra språklådor, som är inspirerade av bland annat Före Bornholmsmodellen

 • Vi har tillgängliga stationer i vår lärmiljö med material som inspirerar till språkutveckling - barnen har möjlighet att utforska, samtala, samarbeta kring bokstäver och dess kommunikativa förmåga

 • Samtal/reflektioner/återkast/barnråd tillsammans med barnen

 • Sång, ramsor, rim

 • Vi har språkutvecklande appar på lärplattor

 • Lärmiljön är uppbyggd för att främja för samtal, samarbete och diskussioner mellan barnen – två och två eller flera barn

 • Vi inspireras av och använder boken Före Bornholmsmodellen på många olika sätt

 • Vi använder bildstöd dagligen – dag/vecka i kombination med barnens och pedagogernas foton

 • Vi övar i vår vardag tillsammans med barnen på att utveckla vår kunskap kring TAKK

 • Livet i Bokstavslandet från UrSkola  – tillsammans med diskussioner, samtal och språkaktiviteter

 • Möjlighet att skapa egna sagor/berättelser – bland annat med hjälp av apparna Puppet Pals, iMovie, Green Screen, NE Berätta och skriva

 • Rörelse/ drama/lek– att få uttrycka med kroppen, gestalta och föreställa någon annan

 • Rollek i lärmiljön


 
Metod:

 •          Projektor – apple-TV/iPad – skapar tillgänglighet för alla, alla ser och kan ta del av innehållet,

 •          Grupper vid olika aktiviteter – antal barn beror på vilken aktivitet/lärgrupp

 •          Läsklubb varje dag - planerad undervisning med boksamtal, utifrån vad vi vill ta upp/inspirera/lyfta/intressen i gruppen

 •          Ta tillvara alla tillfällen under hela dagen - samtal, diskussioner, utmana

 •          Arbete med språklådor innehållande olika språkutvecklande ämnen

 •          Boken "Före Bornholmsmodellen- språklekar i förskolan"

 •          Språkinspirerad lek

 •          Sånger

 •          Rim, ramsor, klappsånger/lekar

 •          Berättande

 •          Användning av IKT i undervisningen – lärplatta, projektor - Språkappar – enskilt, i par och i olika gruppkonstellationer

 •          Samarbete, problemlösning två och två eller i mindre grupp

 •          Samtal – vi samtalar, beskriver och diskuterar vardagliga problem och händelser i samlingar

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18