👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt TILLSAMMANS, Ugglan

Skapad 2020-09-29 10:26 i 223191 Förskolan Grågåsen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Projektet TILLSAMMANS syftar till att skapa förutsättningar för gruppen att bli trygga och positiva kompisar för varandra.

Innehåll

Datum för upprättande av planen: 29/09/20

 

Beskrivning av barngruppen vad gäller antal barn och barnens åldrar: Barngruppen består av 20 barn i åldrarna 2-5.

 

Vilket/vilka läroplansmål ska vi arbeta med i denna UNDERVISNINGsplan och som är kopplat/-e till läroplansområdet i utbildningsplanen? Se nedan.

 

Vad är det vi vill att barnen ska lära sig i projektet/undervisningen och varför?

Vi vill att de ska lära sig att alla är lika mycket värda, att respektera varandra och varandras olikheter, att lyssna på varandra, att vara bra kompisar tillsammans - vi vill lägga grunden för att de ska bli goda demokratiska medborgare som också är medvetna om sitt eget värde som en individ i gruppen. Vi vill att de ska lära sig detta för att vi menar att det är en förutsättning för att skapa trygga barn i trygga relationer som kan tillägna sig nya kunskaper, kan uttrycka sina åsikter och därmed få möjlighet till inflytande i sin vardag och utbildning. Vi anser också att det är viktigt att barnen lär sig att lyssna på varandra, ha tålamod, vänta på sin tur för att få till en stabil och harmonisk barngrupp.

 

Hur vill vi att barnen ska lära sig det här? 

Genom att få vara aktiva tillsammans, få samarbeta, genom samtal och diskussioner där de får vara med och reflektera. Delvis genom att få litteratur som berör dessa ämnen (genom Kompisböckerna och andra böcker under bokhyllan "Vänskap" i PolyGlutt) som kan utgöra underlag för diskussioner kring hur vi är tillsammans. 

Vi kommer att leka en regellek varje vecka, i de mindre grupperna kommer barnen att få arbeta med och lära sig kamera-appen där de får möjlighet att lära sig tillsammans och av varandra, i ateljén kommer de att få skapa gemensamma alster, vi strävar efter att en gång i veckan ha ett möte där vi tillsammans med barnen reflekterar kring och utvärderar vår verksamhet - vad är bra? Vad är mindre bra? Hur kan vi hjälpas åt att förändra?

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt? 

Artikel nr. 13: Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

Vi kommer att arbeta med artikeln genom att jobba i mindre grupper där barnen får möjlighet att bli lyssnade till, och träna på att lyssna på andra.
I projektet kommer vi att arbeta mycket med samarbetsövningar och tillfällen där barnen får möjlighet att reflektera kring etiska frågor, tex när vi arbetar med kameran som verktyg så introduceras den i samband med att barnen får diskutera kring när en vill vara med på bild/ inte, och hur vi kan ta reda på det och lyssna på vad den andre säger.

 

 Utgå från ert superstrukturschema och gör en grovplanering för:

 • när undervisningen ska ske under veckan: den planerade undervisningen kommer att ske i projektgrupper på måndags- och onsdagsförmiddagar, samt vid mötet före lunchen då vi samlas för att leka tillsammans. Den spontana undervisningen kommer att ske däremellan, särskilt vid situationer där det uppstår konflikter mellan barnen där vi kommer att vara aktiva i att erbjuda barnen verktyg för att i längden kunna vara självständiga i sin konflikthantering. Genom att stötta och vara närvarande i barnens konflikthantering kan vi också lyfta flera olika perspektiv vilket menar bidrar till barnens förståelse för olikheter. Vi kommer också att ta promenader tillsammans för att besöka de platser där barnen bor med syftet att låta dem visa upp något eget och bidra med sina egna erfarenheter. 
 • vem som ska hålla i den planerade undervisningen: 
 • möjliga miljöer/platser där undervisningen ska bedrivas: I våra undervisningsmiljöer inomhus främst; ateljén, vår hemvist och byggrummet. Vi kommer också att bedriva undervisningen utomhus när vi besöker varandras boenden. 
 • vilket material som ska understödja barnens lärande i projektet:  
 • hur vi delar in barnen i undervisningsgrupper: vi delar in barnen i 3 grupper om 7, 7 respektive 6 barn. Grupperna har vi valt utifrån kriterier som ålder så att grupperna ska vara intrigerade, vi har också tittat på deras vänskapsrelationer och delat upp dem även utifrån detta för att erbjuda dem nya sammanhang. Grupperna kommer att ses inomhus med 1 pedagog en grupp i taget. 
 • om undervisningsgrupperna är statiska eller rörliga: grupperna kommer att vara statiska. 
 • hur vi säkerställer att alla barn får ta del av planerad undervisning i form av individuella lärloggar: genom att vid varje avdelningsreflektion gå igenom lärloggarna i Skolplattformen och se vilka som har fått/ inte fått, samt undersöka vad det kan bero på och vilka åtgärder som behöver vidtas. 
 • på vilket sätt vi dokumenterar undervisningstillfällena och vem som ansvarar för att dokumentera vid de olika tillfällena: vi som har arbetsverktyget iPad dokumenterar genom fotografier främst och genom att skriva vad barnen gör/ säger. Vid de tillfällen vi arbetar med kameran som verktyg så dokumenterar barnen själva genom att rikta blicken mot vad de är intresserade av, och vi får sedan titta 
 • vad vi riktar blicken mot när vi dokumenterar: hur barnen interagerar  med varandra - hur de pratar med varandra, hur de hanterar turtagning och hur de visar intresse för varandras görande.
 • hur vi gör barnens tankar och teorier synliga och på så sätt ger dem inflytande över projektet: genom att titta noga på hur de bygger relationer, lyssnar till varandra och genom att ta tillbaka dokumentationerna till barnen så att de själva får reflektera över sina aktiviteter och tillfällen där de arbetar tillsammans som grupp. Att sätta dokumentationer/ deras skapande ger dem också möjlighet att få syn på sig själva som en del av kollektivet.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18