Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska "Pojken under bron" Allt liv på jorden ht 2020 åk 9

Skapad 2020-09-29 10:50 i Freinetskolan Mimer Freinet
Genom att läsa skönlitteratur får vi möjligheten att lära känna människor, besöka platser och vara med om saker vi aldrig skulle kunna i verkligheten. I det här arbetet kommer du läsa en roman och ta ställning i olika moraliska dilemman och vardagliga etiska frågeställningar. Du kommer gestalta en av romanens karaktärer eller vardagliga etiska dilemman, redovisa ditt arbete muntligt och även skriva en argumenterande text i So/Sv.
Grundskola 9 Svenska
Genom att läsa skönlitteratur, tidningsartiklar och faktatexter få insikt i vad som påverkar dig i dina åsikter, vilka konsekvenserna blir av ditt agerande, vad som är rätt och fel i olika situationer, vilka samhällsfrågor som är viktiga för dig och hur du ska framföra din åsikt på bästa sätt, och genom att lyssna kommer du att utveckla förmågor som är viktiga i dagens samhälle. Du ska även skriva olika texter, ha Sokratiska samtal och andra övningar, samt muntliga NP. Du kommer att arbeta med dig själv, med hur du tycker och tänker, samt hur andra tycker och tänker, och hur det påverkar dig att bli just den unika person du är.

Innehåll

Avsnitt 1

Arbetssätt och arbetsformer

 • Läsförståelsediagnos En sekund i taget 
 • Test-NP-läsförståelse av texten Våga sticka ut
 • Läsa ett reportage om ökade skjutningar och klaner
 • Lära dig begreppen för texttypen reportage
 • Redovisa sammanfattning av reportaget du läst
 • Läsa romanen Pojken under bron
 • Göra uppgifter till romanen
 • Skriva texter inspirerade av romanen Pojken under bron
 • Diskutera i grupper
 • Sokratiskt samtal
 • Redovisa
 • Muntliga Nationella prov

Uppgifter

 • Svenska Slutuppgift Pojken under bron: novell eller argumenterande text

 • Pojken under bron 2

 • Det svenska gängvåldet skördar liv Sammanfattning av DN-artikel

 • Svenska Läsförståelse "En sekund i taget"

 • Pojken under bron 1

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska

Ej visad kunskap
E
C
A
Övergripande mål:
ANSVAR
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Ej visad kunskap
Du deltar i undervisningen, anstränger dig och tar ett visst ansvar för ditt eget och gruppens lärande och material.
Du deltar aktivt i undervisningen, anstränger dig och tar ansvar för ditt eget och gruppens lärande, och material.
Du deltar aktivt i undervisningen, anstränger dig och tar gott ansvar för ditt eget och gruppens lärande, och material.
Läsning - lässtrategier
Läsa faktatexter, skönlitteratur Pojken under bron, och göra läsförståelsediagnos En sekund i taget, test-NP Våga sticka ut, muntliga NP
Ej visad kunskap
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsning - läsförståelse
Läsa faktatexter, skönlitteratur Pojken under bron, och göra läsförståelsediagnos En sekund i taget, test-NP Våga sticka ut, muntliga NP
Ej visad kunskap
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsupplevelsen - Tolka och resonera kring text
Skriva argumenterande/ resonerande texter på romanen Pojken under bron, redovisningar, muntliga NP
Ej visad kunskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Litteratur i sammanhang
Skriva argumenterande/ resonerande texter och skönlitterära texter baserade på romanen Pojken under bron., och diskussioner/sokratiska samtal/redovisningar, muntliga NP
Ej visad kunskap
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Tala - samtala
Sokratiska samtal, muntliga NP
Ej visad kunskap
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Skriva - textkvalietet
Skriva argumenterande/ resonerande texter och skönlitterära texter baserade på romanen Pojken under bron.
Ej visad kunskap
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Förstärka texter
Tänk på detta när du redovisar, i din skönlitterära text du skrivit eller den du läst.
Ej visad kunskap
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Tala - muntlig redogörelse
Redovisa reportage från DN och muntliga Nationella provet
Ej visad kunskap
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Ge omdömen om och bearbeta text
Ge omdömen om kamraters redovisningar, insändare, och berättande texter. Läsa varandras texter och ge respons, samt att bearbeta din egen text.
 • Sv  C 9
Ej visad kunskap
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge väl utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: