👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tussilago och Blåklints enhetsmål "Estetiska uttrycksformer" 20/21

Skapad 2020-09-29 12:14 i Söralids förskola Österåker
Förskola
Vi vill att barnen ska få möjlighet att uttrycka sig i bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans mm. Vi tar hjälp av ”Diddi” för att väcka barnens intresse.

Innehåll

Förväntat resultat

 

 • Avdelningens arbete utgår från de områden som berör estetiska uttrycksformer i läroplanens kapitel 2.2 Omsorg, utveckling och lärande
 • Ämnet synliggörs i förskolans gemensamma tema ”Lärande utifrån sagans värld”
 • Alla barn har erbjudits tillfälle för kulturell upplevelse.
 • Förskolan erbjuder sångstunder 
 • Estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans mm ska finnas tillgängligt för barnen att själva välja efter mognad och intressen.
 • Vi ska utveckla våra ateljéer för så att det finns rikligt material tillgängligt för barnen att själva välja efter mognad.
 • Undervisning och utveckling tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum

Avdelningens planering

 • Innehåll Vad ska jag välja att undervisa om?
 • Vi erbjuder dagligen sångsamlingar, rörelse, dans, ”lera”, rita. Flera gånger i veckan erbjuder vi barnen att skapa och måla. Vi vi att barnen ska få pröva olika material och tekniker. 
 • Syfte Varför ska jag välja just detta?
 • Barnen ska få möjlighet att uttrycka sig på olika sätt
 •  
 • Metod Hur ska denna undervisning gå till? Vem gör vad och med vilka? Vem förbereder?
 • Sång, dans och rörelse ingår i den dagliga undervisningen. Skapande och målning erbjuder vi flera gånger i veckan, målet är att även detta ska erbjudas varje dag.
 • Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?
   •  

 • Vi erbjuder barnen olika estetiska uttrycksformer, de barn som vill deltar. Vi uppmuntrar de barn som inte vill, men tvingar aldrig.
 • Hur kopplar vi undervisningen till läroplan/forskning

 • Vi följer läroplansmålen  och försöker ta del av ny forskning

 

v

  •  

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18