👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg - Naturmaterial i estetik och kreativ kommunikation

Skapad 2020-09-29 13:07 i Solbackens förskola Malmö stad
Förskola
Förskolan vill utveckla användandet av naturmaterial i estetiska lärprocesser såsom bygg och konstruktion, digitalitet, bildskapande och språk.

Innehåll

Tema: Kemikalier & Giftfri miljö

Utvecklingsområde: Naturmaterial i estetik och kreativ kommunikation

 

 

 

VAD ska utvecklingsområdet handla om?

Förskolan vill utveckla användandet av naturmaterial i estetiska lärprocesser såsom bygg och konstruktion, digitalitet, bildskapande och språk.

Att skapa och kommunicera på ett kreativt sätt med yngre barn handlar om att erbjuda rikligt med intryck, erfarenheter och möjligheter. De skapande erfarenheterna kan bidra till att barn lär sig kommunicera och uttrycka sina upplevelser genom att berätta, upptäcka, fundera och växa i sitt vetande (Läslyftet, Skolverket, modul ”Skapa och kommunicera”).

  

HUR kommer vi att arbeta med det?

·       Förskolan kommer att arbeta med utvecklingsområdet genom Skolverkets ”Läslyftet för förskolan” med modulen ”Skapa och kommunicera”. Modulen belyser hur personalen kan skapa förutsättningar för alla barns språk-, läs- och skrivutveckling genom olika uttrycksformer, lekar och barnens egna berättelser. Det är viktigt att börja i barnens erfarenheter och intresse.

·       Vi kommer att leka och dramatisera berättelser, där barnen kan göras delaktiga i berättandet genom att skapa figurer, rekvisita eller miljöer av naturmaterial.

·       Digitala verktyg kommer att användas för att skapa berättelser tillsammans med barnen och för dokumentation.

·       Naturmaterial ska tillföras i utbildningsmiljön (exempelvis i bygg- och konstruktion, den digitala miljön, bildskapande, matematik och språk) för att utveckla de estetiska lärprocesserna.

·      Tema: Kemikalier & Giftfri miljö

Utvecklingsområde: Naturmaterial i estetik och kreativ kommunikation

 

 

 

VAD ska utvecklingsområdet handla om?

Förskolan vill utveckla användandet av naturmaterial i estetiska lärprocesser såsom bygg och konstruktion, digitalitet, bildskapande och språk.

Att skapa och kommunicera på ett kreativt sätt med yngre barn handlar om att erbjuda rikligt med intryck, erfarenheter och möjligheter. De skapande erfarenheterna kan bidra till att barn lär sig kommunicera och uttrycka sina upplevelser genom att berätta, upptäcka, fundera och växa i sitt vetande (Läslyftet, Skolverket, modul ”Skapa och kommunicera”).

 

 

HUR kommer vi att arbeta med det?

·       Förskolan kommer att arbeta med utvecklingsområdet genom Skolverkets ”Läslyftet för förskolan” med modulen ”Skapa och kommunicera”. Modulen belyser hur personalen kan skapa förutsättningar för alla barns språk-, läs- och skrivutveckling genom olika uttrycksformer, lekar och barnens egna berättelser. Det är viktigt att börja i barnens erfarenheter och intresse.

·       Vi kommer att leka och dramatisera berättelser, där barnen kan göras delaktiga i berättandet genom att skapa figurer, rekvisita eller miljöer av naturmaterial.

·       Digitala verktyg kommer att användas för att skapa berättelser tillsammans med barnen och för dokumentation.

·       Naturmaterial ska tillföras i utbildningsmiljön (exempelvis i bygg- och konstruktion, den digitala miljön, bildskapande, matematik och språk) för att utveckla de estetiska lärprocesserna.

·       Öka medvetenheten hos både personal och barn kring hur förbrukning av skapande material såsom papper, tuschpennor och glitter påverkar miljön. Viktigt att ta hand om materialet på ett varsamt sätt samt välja naturmaterial i större utsträckning

·       Arbeta med återbruk och återskapande material som är giftfria.

·       Personalen skaffar en viss förtrogenhet i ämneskunskaper som krävs för att möta barnen där de befinner sig och är medforskande, men också tillför av sin kompetens, i undervisningen.

 

VARFÖR ska vi undervisa om det?

Förskolan arbetar för en hållbar utveckling och genom att använda naturmaterial i estetiska lärprocesser får barnen förståelse och insikt i olika sätt att agera för att värna om vår miljö. Naturmaterial som bildskapande främjar kreativitet och fantasi, vilket anses vara attraktiva egenskaper och kännetecknar mänskliga förmågor. Vygotskij anser att fantasin utgör en grundläggande förutsättning för kreativa processer och just estetiska uttrycksformer kan bidra med nya sätt att se på världen och på sig själv i världen.

Barns lärprocesser samt hälsa förbättras då barn får flera olika uttryckssätt och metoder att använda i sitt skapande över tid.

De skapande erfarenheterna kan bidra till att barn lär sig kommunicera och uttrycka sina upplevelser genom att berätta, upptäcka, fundera och växa i sitt vetande (Läslyftet, Skolverket, modul ”Skapa och kommunicera”).

 

HUR kommer barnen att ges möjlighet till delaktighet och inflytande?

Personalen utgår från barnens intressen och involverar barnen i planeringen i undervisningen. Barnen är delaktiga i sökandet efter fakta samt i den pedagogiska dokumentationen. Eftersom personalen tar tillvara barnens tankar och funderingar kan temat få ett annat innehåll än planerat från början.

Barnen är delaktiga i förskolans matråd och grön flaggråd

 

På vilket sätt bidrar arbetet till hållbar utveckling (socialt, ekonomiskt, ekologiskt)

Förskolan kopplar arbetet med temat till de globala målen (Mål 3: God hälsa och välbefinnande, Mål 6. Rent vatten och sanitet för alla, Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion). I detta arbete får barnen förutsättningar att lära sig nya begrepp och få en förståelse för hur vårt agerande bidrar till en mer hållbar utveckling. Vi vill att det ”skapas ringar på vattnet”, barnen får med sig sin kunskap och kan lära syskon, familj, grannkompisar med flera.

 

Länk till Håll Sverige Rent och material för en kemikalier- och giftfri miljö:

https://www.hsr.se/sites/default/files/gronflagg-kemikalier-forskola-lagupplost.pdf