Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd; Textilslöjd år 4 Vidingsjöskolan

Skapad 2020-09-29 13:51 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola 4 Slöjd

Innehåll

Bedömningsform

Genom att resonera med eleverna hur de tänker gå vidare under arbetets gång.

Att observera och notera hur eleven arbetar med sina uppgifter från idé, genomförande till utvärdering av det färdiga resultatet.

Att lyssna på hur eleven resonerar och motiverar sina val av färg, form och material.

Att läsa och återkoppla på elevens skriftliga utvärdering om det färdiga slöjdalstret.

Att läsa och återkoppla på elevens loggbok.

 

 

Bedömningsaspekter

Att eleven:

 • kan formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • kan använda maskiner, verktyg och redskap på ett funktionellt och säkert sätt i arbetet med olika hantverkstekniker.
 • kan utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge motiveringar till sina val.
 • kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
 • under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • kan ge omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
 • tolkar slöjdföremåls uttryck och för resonemang om symboler, färg, form och material.

 

Undervisning

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker:

 

Materiallära:

Genomgång om bomull. Eleven får kännedom om materialets ursprung, egenskaper och användningsområden.

 

Genomgång av redskap:

Samtliga genomgångar av redskap och maskiner syftar till att eleven ska lära sig vad den/det ska användas till och att lära sig att hantera den/det på ett säkert sätt.

 • Repetition av Nålfamiljen, saxar och strykjärn; hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Repetition av Symaskinen; Eleven tränar på att använda symaskinen genom att tillverka enkla arbeten i tyg.
 • Nya redskap; Sprättkniv

Arbeta med enkla hantverkstekniker:

 • Maskinsömnad; Eleven tillverkar en egen slöjdpåse som första arbete. Därefter får de välja att sy enkla arbeten som till exempel; mössa vantar eller fantasifigur i bomullstrikå, fleece eller velour.

Skisser och arbetsbeskrivningar:

I början av varje arbetsområde gör eleven en egen skiss där de bestämmer form och färg på sitt slöjdalster. Som inspirationskälla till slöjdarbetet kan böcker, internet eller kamrater användas. Under tillverkningen följer de enkla skriftliga arbetsbeskrivningar eller muntliga instruktioner.

 

Slöjdens arbetsprocesser:

Eleven väljer arbete inom givna ramar. De kommer med egna förslag eller använder böcker/nätet som inspiration till arbetet. Eleven gör enkla skisser på hur hen har tänkt. Utifrån slöjdföremålets utseende och syfte förs en dialog för att träna eleven att se valmöjligheter i nästa moment. Eleven tränas i att värdera arbetet under gång och efter avslut. Värderingen består av; Vad? Hur? och Varför?

Tränar eleven att se vilken ordning arbetsmomenten lämpligen görs genom att titta på färdiga produkter. Föra diskussioner om olika materials hållfasthet. Är önskat material lämpligt utifrån slöjdproduktens användningsområde?

Eleverna för loggbok efter varje lektion där de svara på frågorna, "vad har jag gjort idag?", "Vad ska jag fortsätta med?" och ""Vad har jag tränat på eller Lärt mig på slöjden idag?"
Efter färdigställt slöjdalster skrivs en utvärdering.

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer:

Visa bilder på textila hantverk från olika världsdelar och använda dessa som inspiration för arbeten i olika tekniker.

Visa exempel på slöjdföremål i olika färg-, form-och materialkombinationer. Diskutera med eleverna hur detta påverkar det totala uttrycket. Inspirera eleverna till att skapa egna arbeten.

Ha en levande diskussion med eleverna vad de väljer för symboler till sina slöjdalster. Använda innternet och visa på vad symbolerna signalerar.

 

Slöjden i samhället:

Pratar om slöjdtraditioner där tillverkning av bruksföremål och/eller prydnadsföremål belyses. Likheter/skillnader historiskt och nutid.

Visa på vikten av att spara på material. Lära eleverna att laga textila saker och hur de kan återanvändas genom att förnyas.

 

Återkoppling

En ständig dialog förs med eleverna då de arbetar med sina slöjdalster. Vad de gjort bra och vad de kan förbättra.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  C 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  C 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  C 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  C 6
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  A 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: