👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartsplanering Lodjuret

Skapad 2020-09-29 19:36 i Trombonen Haninge FSK/GR
Förskola
Det här är en planering för hur vi startar upp projektet i början av terminen. En planering för de första 5-6 veckorna.

Innehåll

Fokusområde som vi valt:

Minihjältar- Tillsammanshet 

Syfte:

 

Vårt syfte med ett gemensamt projektpå Trombonenär att: 

Få en tillsammanshet i hela huset mellan både barn och pedagoger, barn och barn och pedagogerna emellan. Samt skapa ettlugnaretempo underinskolningstiden. Så att anknytning och trygghet skapas hos nya inskolningar och överinskolningar. Barnens tolkning av tillsammanshet gör att avdelningarnas projektarbete kan ta olika vägar. Samtidigt som de finns möjlighet att samarbeta över avdelningarna 

 

Uppstartsfråga: Vad ärtillsammanshet, och hur skapar vi det på Trombonen? 

 - Vad finns det för liv i skogen? 

Inne på Lodjuret har vi jobbat länge med projektet träd, vi har fördjupat oss på årstider, rötter och trädens livscykel. Vi har nu tänkt att om formulera våran uppstartsfråga och ha en mer öppen fråga. Eftersom vi har många nya barn i princip hela barngruppen, vill vi nu kolla barnens intresse och nyfikenhet. Detta gör vi bland annat för att skapa en VI(tillsammanshet) känsla i barngruppen samt att barnen ska få en utökad förståelse för naturen som finns runt omkring oss.  

 

Under månaden september/oktober kommer vi gå till skogen på onsdagar(som vi brukar göra) vi kommer ta med oss lärplattan, förstoringsglas och ägget. På detta sätt kommer vi hitta den röda tråden i vår fråga och kunna utveckla barnens intresse inne på avdelningen och alla aktiviteter vi erbjuder barnen under dagen både inne och ute.

Avdelningens egna värdeord: 

·       Vi har de kommunövergripandevärdeorden som vi tog ställning till inför uppstarten av vårt projekt “världen av möten” och hållbar utveckling. 

·                               Den moderna barndomen 

·                               Demokrati och solidaritet 

·                               Kreativitet och fantasi 

·                               Att våga drömma 

·                               Ett lugnare tempo 

·                               Bli en del av det nya Haninge som växer fram 

 

 

Här skriver ni:  
Minihjältar- Tillsammanshet
 

Så här planerar vi att arbeta med Raster :Att arbeta med sagor, analoga så som digitala, är i sig språkutvecklande, då man får ett ökande ordförråd. Att sedan få reflektera kring bokens och teaterns handling leder både till en ökad kommunikation och förhandlingsförmåga. Det leder också till ett normkreativt arbete då man kan få syn på andras tankar och i samband med dessa utveckla sina egna. Genom att arbeta på detta sätt tillsammans med barnen får vi likabehandlingsplanen levande och mer begriplig för barnen. Barnen utvecklar sin självkänsla och de lär sig både sina rättigheter och skyldigheter.

 

Att få syn på sig själv och att våga uttrycka detta i olika estetiska former (bild, drama osv) bidrar till utveckling i så många olika områden. Så som självkänsla, språk, kommunikation, problemlösning osv. 

Det här Gemensamt: 

·       Skapa trygghet och gemenskap på avdelning och i huset. 

·       Flexibla barn och pedagog grupperi gemensamma aktiviteter. Minihjältedagarna blir tisdagar och måndagar samt när vi samarbetar under reflektionstider 

·       Yngre och äldre barn tillsammans i gruppaktiviteter för att skapa en vi känsla mellan barn i alla åldrar och från alla avdelningar. Syftet är att arbeta emot en “vi, dem känsla”. 

·       En representant från varje avdelning är med på en schemalagd tid för minihjältar-reflektion 1 gång i veckan. 

 

 

Avdelnings: 

·       Vi delar upp oss i mindre grupper dagligen och erbjuder barnen olika aktiviteter.

- Vi har tänkt att varje dag efter lunch (uppe vila) ska vi läsa en bok. 

- Vi har även tänkt att vi läser en gång i veckan kompis böckerna. 

·       Vissa tider under dagen samarbetar vi med Lejonet.  

Det här blir vårt observationsfokus:

·       Vi har fokus påtillsammanshetpå avdelningen ochihusetochhatryggainskolningar.

Förslag på observationsmetoder: 

·       Skriva på post-it-lappar. Sätta upp på ”reflektionsvägg”inne i kopieringsrum/samtalsrum   

·       Fotografera 

·       Filma. 

·       Flera pedagoger som ansvarar för dokumentation på minihjältar dagar. 

 

·       Ett mål är även att alla pedagoger ska kunna dokumentera exempelvis lär loggar på enskilda barn oavsett om hen tillhör “ens avdelning” eller inte.  

Så här dokumenterar vi: 

Gemensamt: 

·       Gemensam reflektion i huset varje vecka.  

·       Minihjältar lär logg efter varje tisdag där olika pedagoger kan skriva med hjälp av dokumentationsväggen. Delas på varje avd. lär logg. 

·       Vi kan hjälpa varandra när vi ser något under gemensamma aktiviteter och skriva barns lär loggar trotts att barnet inte går på ens avd. 

 

Avdelning:  

·       Dialog oss emellan  

·       Vid upptäcker: enskilda dokumentation (unikum) 

·       Fotografering  

·       Anteckningar 

·       Filma  

·       Post it lappar – gemensam dokumentations hörna 

 

 

Så här delar vi upp pedagoger:

·       Minihjältar dagen: planerar minihjältar gruppen men alla får komma med idéer och vara delaktiga när de känner att de har något de vill   bidra med. 

Material och miljöer vi erbjuder barnen:

Gemensamt: 

 

·                               Material som är tillämpat för alla åldrar  

·                               Vi kommer erbjuda barnen två-tre stationer varje vecka.  

·                               Teater – uppdelat för yngre och äldre 

·                               Viktigt att barnen får vara med och utveckla miljön och material under årets gång. 

 

Avdelning: 

·       Material som är anpassat för alla  

·       Vi kommer erbjuda barnen olika stationer inne på avdelningen 

 

Tid. Planera tiden:

Gemensamt: 

När genomför vi en planerad aktivitet? 
Teater, stationer, aktiviteter planerade på minihjältar dagarna som är måndagar och tisdagar. 

Hur lång tid beräknar vi för aktiviteten? 

Denna fråga går inte att besvara på i förväg.  

Vilket material behöver vi? 
Denna fråga går inte att besvara på i förväg. 

Vilken plats kommer vi genomföra aktiviteten på? 

Denna fråga går inte att besvara på i förväg men förskolan.  

Hur planerar vi in tid för förberedelser? 
På reflektionstid planerar vi ansvarsområden för olika pedagoger inför olika aktiviteter. 

Hur planerar vi in tid för reflektion? 

Schemalagt. 

Hur strukturerar vi? 

På reflektionstid planerar vi ansvarsområden för olika pedagoger inför olika aktiviteter. 

 
 

Avdelning 

 

·       När genomför vi en planerad aktivitet?  

En gång i veckan när vi går till skogen 

·       Hur lång tid beräknar vi för aktiviteten? 

Hela förmiddagen 

·       Vilket material behöver vi? 

Lär plattan, västar, anteckningsbok, olika material som dagen bjuder på 

·       Vilken plats kommer vi genomföra aktiviteten på? 

I skogen, barnen får vara med och bestämma. 

·       Hur planerar vi in tid för förberedelser? 

Reflektionstiden 

·       Hur planerar vi in tid för reflektion? 

Schemalagt  

·       Hur strukturerar vi? 

 

Vi kommer överens och skriver ner vem som gör vad,  

Så här reflekterar vi:

 

Avdelning:

Vi kommer att dokumentera tillsammans med barnen och diskutera hur vi går vidare. Barnen kommer kunna dela med sig sina tankar och idéer. 

På våra reflektions tider kommer vi planera veckan som kommer. Vi kommer att diskutera barnens tankar för att komma vidare . Måndag och tisdag kommer vi ha projektet levande, gemensamt( tillsammanshet). Onsdagar och torsdagar kommer vi att koncentrera oss mera på vårt projekt: Liv i skogen . 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18