👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att läsa en bok, år 8, av Magnus Nordin

Skapad 2020-09-29 19:30 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Eleven läser Förföljaren, deltar i boksamtal och redovisar skriftligt.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Läsa och arbeta med en bok

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är: Att eleven utvecklar sin förmåga att:

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Arbetssätt och undervisning

•Du läser din bok uppdelad i fyra delar och svarar på frågor som finns till varje del.

•Du tränar på att formulera information om boken, dina egna åsikter och reflektioner i en från läraren styrt samtal.

•Du deltar aktivt i samtal om boken i mindre grupp.

”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och ut¬veckla kunskaper och värden. Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (kap 1, s 9).

Eleven ska också träna på att kunna ”använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” (kap 3, s 123).

Visa vad du lärt dig

-Genom att delta i boksamtal

-Göra skriftliga uppgifter efter hand

- läsförståelseuppgifter

Tidsram

 

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris. Ev. aktuella delar ur kunskapskrav för åk 3, 6, 9 (Du kan koppla in dem direkt via "Koppla"-knappen nedan.

(När matriserna som ska utgöra kommunens skriftliga omdöme är färdigreviderade, hänvisas bara till dem. Innan de är klara hänvisas till kunskapskraven för åk 3, 6 eller 9. Är det bara en mindre del av en matris som används vid bedömningen kan den hämtas i matrisbanken och kopieras in här.)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Att läsa en bok, år 8, av Magnus Nordin

Förmågan att läsa och förstå olika slags texter adekvat för årskursen
Uppfattar delar av innehållet eller tydligt framhävda detaljer i texten. Hittar endast ”precis där ”-frågor.
Kan förstå det huvud -sakliga innehållet, väsentliga detaljer och tydliga budskap i texten.
Kan förstå innehållet såväl detaljer som budskap utifrån egna erfarenheter och omvärldsuppfattning.
Kan förstå innehållet såväl detaljer som budskap utifrån egna erfarenheter och omvärldsuppfattning och kan självständigt använda och dra slutsatser.
Förmågan att skriva olika slags texter adekvat för årskursen.
-berättande -sakprosa
Skriver texter där inga eller enstaka drag av genren förekommer. Behärskar inte de språkliga normerna.
Kan skriva enkla texter. Följer i huvudsak genren och de språkliga normerna. Kan utifrån respons bearbeta sin egen text.
Kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation. Följer genren och de språkliga normerna relativt väl. Kan utifrån respons bearbeta sin egen text.
Kan skriva väl fungerande och välutvecklade texter. Utnyttjar genrens möjligheter väl. Kan utifrån respons bearbeta sin egen text.
Förmågan att tala
-samtala -diskutera -argumentera -muntlig redogörelse
Deltar inte i samtal. Genomför en enkel redogörelse där budskapet inte når fram.
Kan delta i samtal med enkla och till viss del underbyggda argument. Klarar att förbereda och genomföra en enkel redogörelse anpassad till mottagaren.
Kan delta aktivt i samtal med underbyggda argument. Klarar att förbereda och genomföra en redogörelse anpassat till mottagaren.
Kan föra samtal med bredd och fördjupning med underbyggda argument. Kan genomföra välutvecklade, muntliga redogörelser med god anpassning till syfte och mottagare.