Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leesflix

Skapad 2020-09-30 09:15 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Med läsning som utgångspunkter ska vi komma närmare till det nederländska språket och kulturen i området där modersmålet talas.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Med läsning som utgångspunkter ska vi komma närmare till det nederländska språket och kulturen i området där modersmålet talas.

Innehåll

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmålet i olika situationer och med olika människor.

Du ska kunna jobba själv och i grupp med dina klasskamrater.

Du ska få möjlighet att välja teman som är intressanta för dig.

Du ska få möjligheten att ibland välja arbetssättet.

Du ska kunna använda olika tekniska medel i ditt arbete.

Du ska kunna jobba med olika problemlösnings uppgifter. 

Du ska kunna få en fantasifull och kreativ arbetsmiljö på modersmålslektionerna.

 

 

 Globala Målen:

Modersmålslektioner ska också behandla följande Globala Målen:

                  

 

 


Tidsplan: HT 2020

 

Introduktion

Innehåll

Med läsning som utgångspunkter ska vi komma närmare till det nederländska språket och kulturen i området där modersmålet talas. Vi tränar även läsförståelse, skrivregler och skriver egna korta texter.

 

Bedömning / Mål

 

Du ska visa att du:

-kan använda olika lässtrategier för att förstår det du läser

-kan sammanfatta och återge det väsentliga av det du läst

-kan reflektera kring handlingen, budskapet, personerna och miljön i texten

-kan läsa olika texter högt

-kan skriva en egen valfri text

-kan använda skrivregler i texterna som tas upp under terminen

-kan berätta om kultur, tradition och samhälle där modersmål talas

-kan koppla ämnen vi tar upp under lektionen till de globala målen

-kan översätta några meningar från nederländska till svenska


Arbetsgång/undervisning

 

Genomgångar: Textens uppbyggnad och typiska drag, lässtrategier, på mellan och bortom raderna, tema, budskap, samt läsförståelseuppgifter.

Lyssna: Du lyssnar till högläsning.

Läsa: Du kommer att få möjlighet att högläsa texter.

Analysera: I samband med läsningen/efter läsning ska du reflektera kring textens innehåll, dels sådant som du kan hitta i texten och även frågor där du måste läsa mellan raderna och dra egna slutsatser och bortom raderna. 

Diskussion: Du kommer ges möjlighet att diskutera och ge din åsikt kring texterna.

Skriva: Du kommer att visa läsförståelse genom att skriftlig besvara frågor kring texten.

Du kommer att skriva olika korta texter själv och med varje text fokuserar du på en skrivregel.

 

 

Huvuduppgifter /Inlämningar

 

Skriftliga uppgifter

Inlämning av skriftliga uppgifter

Skriva texter som läxa eller under lektionspasset.

Slutuppgift: skriva en valfri text enligt kriterier du har lärt dig under terminen.


Muntligt/Diskussion:

Hur väl du deltar vid muntliga diskussionstillfällen kommer också att ligga till grund för bedömning. Enstaka presentationer du får förbereda hemma.

Högläsning av texter både förberedd och oförberedd.

 

 

Material

 

Google dokument, skrivhäfte, läseböcker, canon av Nederländerna (bok + online) webbaserad information för barn och ungdomar,.

 

Skönlitterära texter och faktatexter för att vecka läslusten, samt texter som behandlar elevens identitet i samband med modersmål.

 

 

Övrigt

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
  Ml  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  C 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  C 6
 • Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  C 6
 • Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  C 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.
  Ml  C 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
  Ml  C 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
  Ml  C 6
 • Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: