Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rubinens gruppstärkande planering

Skapad 2020-09-30 10:13 i Henriksdal Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Detta är en undervisningsplanering där vårt fokus ligger på att lära oss leka i samspel med varandra, att lära sig att tolka signaler från sina kompisar samt att vårda vårt lek- och lärmaterial.

Innehåll

 

 

 

 

Undervisningsplanering 

  Normer och värden

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)
  Vi ska lära ut lekkoder, teckenstöd(TAKK), turtagning, stopp! min kropp, samspel med varandra och kommunikation.

         Vi siktar mot målen:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet. Lpfö- 18
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.  Lpfö- 18

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

Syftet med undervisningen är att vi vill ge barnen möjligheter att skapa goda relationer till varandra, lära barnen om egen integritet men samtidigt respekt för varandra. Vi vill ge barnen möjligheter att lära sig och förstå lekkoder och samspel.

 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

  Vi planerar att jobba med att leka och lära i mindre smågrupper där fokuset ligger på att vi lär oss att leka tillsammans, hur vi leker, hur vi kommunicerar i leken samt hur vi vårdar och tar hand om materialet. Vi utgår ifrån Vygotskijs teori om att barn lär i samspel med andra samt att kunskap uppstår i kommunikation mellan människor. Detta gör att det för oss blir viktigt att leka och lära i mindre smågrupper. Genom att leka och lära i mindre smågrupper får vi in språket, turtagning, att vänta på sin tur, samspel med varandra, lekkoder samt att i kommunikationen mellan oss pedagoger och barn även lära oss att ta hand om konflikter på ett bra sätt genom Takk samt det verbala språket. Vi som närvarande pedagoger visar på hur vi kan lösa eventuella konflikter som kan uppstå i leken med att visa stopp- tecknet, säga ordet "stopp, nu har jag den" samt att visa hur vi istället kan göra.

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

  Vid våra dagliga möten ska vi tillsammans reflektera med hjälp av bilder där vi på torsdagarna tar fram projektorn där vi visar bilder på barnens lärprocesser under veckan som varit. Under tiden som bildspelet visas upp ställer vi som pedagoger öppna frågor om vad barnen ser på bilderna för att få reda på barnens tankar och reflektioner om vad de ser framför sig.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

         Alla barnen på rubinen

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

  Samtliga pedagoger planerar, genomför och dokumenterar. Förskolläraren har ett särskilt ansvar för att denna undervisning sker.

   

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

  Målet med undervisningen är att ge barnen förutsättningar att lära sig leka tillsammans genom att dels leka i mindre smågrupper där fokuset ligger på turtagning men också genom att lära sig att dela med sig samt ge barnen självförtroende att våga säga ifrån genom stöd från närvarande pedagoger.

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: