Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitala språkresan

Skapad 2020-09-30 13:37 i 213081 Förskolan Trollsländan Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
I en digital värld möter barnen ofta språk och kommunikation på flera olika sätt, och i förskolan kan de ges fler möjligheter att bli aktiva producenter av digitala verktyg. Genom projektet "Digitala språkresan" hoppas vi kunna utveckla barnens språk, kommunikation och digitalitet.

Innehåll

Barnen lever i en digital värld

 

Barnen kommer att ges möjligheter att utforska kring språk, kommunikation och olika digitala verktyg för att kunna införliva dessa i deras utforskande av omvärlden.

Barnen lever idag i en digital värld. De är digital natives, det vill säga att de är födda in i den digitala världen och vet inte om något annat. Att kommunicera digitalt kan idag anses vara lika viktigt i vårt samhälle som att kunna läsa och skriva. Om barnen lär sig att hantera det digitala får de fler möjligheter att kunna göra sin röst hörd, samt att kunna förstå och granska vår komplexa omvärld, men också för att ha möjligheten att i förlängningen kunna påverka hur vår omvärld utvecklas.

Barnen klarar oftast av att hantera exempelvis en lärplatta när de börjar i förskolan. Pedagogens roll är att fördjupa, kombinera och skapa förbindelser med det som vi arbetar med i projekten. Det digitala kommer att införlivas i barnens lärprocesser.

 

Språk och digitala verktyg som en del i undervisningen återfinns i förskolans läroplan (lpfö 18):

  • ·       "Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring". 

   ·       "Barnen ska ges möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra".

   "Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information".

  •  

Tankekarta Språkprojektet;

 

 

 

 

Mål & Syfte

Syftet med projektet är att barnen genom olika digitala verktyg ska ges möjligheter att utveckla sina språkliga och sociala kompetenser. Barnen kommer genom projektet att möta olika vägar att utforska sitt språk och sin omvärld genom digital kommunikation.

 

Utforskningsbara frågor:

1. Hur kan digitala verktyg utveckla barnens språk och kommunikation i förskolan?

2. Kan det digitala utforskandet användas för öka och utveckla relationer och trygghet i barngruppen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: