Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björkens GPP 20/21

Skapad 2020-10-01 13:06 i Österängs förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Vår planering kring hållbar utveckling läsåret 20/21

Innehåll

"Nyfiken på vår jord- tillsammans gör vi skillnad"

Myror

Utvecklingsområden

Från föregående SKA-arbetes analys - Vad ska bevaras/vad ska utvecklas utifrån:

 • Utifrån vår skattning av målbilderna ska vi arbeta mer med högläsning och att vi pedagoger använder de olika matematiska begrepp i projekt och vardag. 
 • Vi ska fortsatta med vårt arbetssätt vad gäller Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi ska fortsatt använda estetiska uttrycksätt som ett sätt att involvera barnen då vi i föregående läsår såg att det var en lyckad strategi. 
 • Barnen visade under våren stort intresse för myror och dess liv och under hösten har intresset utvecklats vidare till bland annat barr. De är intresserade av att titta nära på olika saker med webbägget och göra nya upptäckter. 

Gemensamma för Österängs förskola

 • Värdegrundsarbetet som pågått under läsåret 19/20 ska fortsätta
 • Nya utvecklingsområden:
  • Dokumentation/ reflektion tillsammans med barnen.
  • Barnens reflektioner ska påverka undervisningen, från planering till det enskilda barnets lärlogg.
  • Helhetsperspektivet på Hållbar utveckling d.v.s. social, ekologisk och ekonomisk. vi behöver fördjupa kunskapen kring helheten av begreppet både för pedagoger och barn 
  • Fördjupa pedagogers förståelse för estetiska lärprocessers och flerspråkighets betydelse för alla barns lärande och reflektion. 

Syfte/Mål

Syfte svarar på varför vi ska  arbeta med detta tema/projekt/innehåll.

Under läsåret 19/20 arbetade vi med den sociala delen av hållbar utveckling och vi ser att det har förändrat barnens kunnande kring hur de hanterar olika sociala situationer. Vi ska fortsätta arbeta med hållbar utvecklings alla delar- social, ekologisk och ekonomisk. Barnen ska få många erfarenheter och utveckla en kunskap om bland annat insekter, källsortering, återbruk med mera. Barnen ska också få erfara hur deras val kan påverka positivt för en hållbar framtid. Tillsammans kommer vi utforska gårdarna och närområdet till fots men också med våra lådcyklar och förskolebussen. 

Vi ska arbeta mer med att göra barnen delaktiga i dokumentation och reflektion av vår undervisning. Barnens reflektioner ska  påverka undervisningen. 

I slutet av höstterminen 19 vid jultiden fick barnen en julpresent. Detta var myran Tyran. Myran Tyran blev snabbt kompis med kaninen och igelkotten. Barnen var väldigt glada i myran Tyran och tog snabbt an om ramsan om myran. Med hjälp av myran Tyran fick barnen upp intresset om myror vilket i sin tur resulterade i att barnen började leta efter myror. Även våra nya kompisar som har börjat på Björken visade intresse för myror eftersom myran Tyrans ramsa var populär på avdelningen. Med tanke på barngruppens fortsatta intresse kring myror, startar vi läsåret med temat Myror.
Syftet att arbeta med myror är att öka barnens kunskaper om myrans livscykeln, hur ser myran ut, rutiner, hur de lever, bor och samarbetar och hur vi skapar band mellan människan och den lilla myran och naturen. Hur kan myror överleva när det finns människor slänger skräp och förstör skogar?

För barnen

Vad vill vi att barnen skall utforska/upptäcka/uppleva/lära? 

Hur ser myran ut, rutiner, hur de lever, bor och samarbetar och hur vi skapar band mellan människan och den lilla myran och naturen. Hur kan myror överleva när det finns människor slänger skräp och förstör skogar?

Vilka förmågor, färdigheter, begrepp samt vilken fakta, förståelse och förtrogenhet ska barnen få möjlighet att utveckla?

Fakta om myror, vi använder oss av boken "Barr är bäst" för att skapa mer förståelse för barnen kring myrstack och vi planerar olika aktiviteter och lyfter fram olika begrep/nya ord som berör myran tex organism, barr, myrstack, livscykel, Antenner mm

För pedagogerna

Utvecklingsfråga/nyfikenhetsfråga för året, vad behöver vi undersöka i vår verksamhet?

Tillsammans med barnen vill vi öka våra kunskap kring myror. Hur kan vi inkludera barnen mer i dokumentationsprocess och hur vår undervisningar kan anpassas efter barnens olika förutsättningar och behov.

 

Riktlinjer i läroplanen

 • Arbetslaget ska stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Förskollärare ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
 • Arbetslaget ska utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
 • Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
 • Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
 • Arbetslaget ska respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Prioriterade mål utifrån Omsorg, utveckling och lärande 2:2

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

Prioriterade mål utifrån Barns delaktighet och inflytande 2:3

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

Stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vårt arbete grundar/stödjer sig på följande:

 • Björklund (2014) hänvisar till Skolverket som beskriver att ”lärande för hållbar utveckling är ett förhållningssätt som genomsyras av demokratiska arbetssätt, kritiska förhållningssätt, ämnesövergripande samarbeten, en mångfald av pedagogiska metoder samt av delaktighet och inflytande” (s 23). Hon skriver också att läroplanen återkommande talar om ”vad det är barnen i förskolan behöver ha med sig in i framtiden, hur förskolans roll, som det första steget i utbildningssystemet, är med och lägger grunden för de värderingar, kunskaper och engagemang som kan vara ytterst viktiga för att vi ska kunna skapa en hållbar utveckling”.(s 25). Hon skriver att hållbar utveckling är ett mångfacetterat begrepp och att ”i Sverige talar man ofta om tre olika dimensioner:  den ekonomiska dimensionen, den ekologiska dimensionen och den sociala dimensionen. Det illustreras av tre cirklar som överlappar varandra och det är i denna överlappning, där cirklarna smälter samman, som man menar att begreppet hållbar utveckling skapas.

 • FN:s Brundtlandkommission (1987) gjorde följande definition: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. I dagligt tal används ofta termen hållbarhet.

 • Björklund (2016) beskriver utemiljön som ”förskolans yttre gräns mot övriga samhället och att den därför kan användas för att kommunicera det som förskolan står för. Förskolans värdegrund handlar om alla människors lika värde och att visa detta på olika sätt i utemiljön skapar en inbjudande atmosfär kan också ge en positiv signal till närområdet.” (s 28). Hon skriver vidare att ”barn växer och utvecklas, lär och leker tillsammans med den materiella världen. VI människor är beroende av vår omgivning. Vi är sammanfogade med den på ett mycket intimt sätt, så tätt att det nästan är omöjligt att egentligen avgöra var vi slutar och var världen tar vid. Våra kroppar är om system som är kopplade till andra system som vi är beroende av och lever genom och tillsammans med. I dessa system av materialflöden och våra idéer om dem, lär vi oss, hela tiden.” (s 34). 

 • I samband med miljöns betydelse för barns hälsa hänvisar hon till Jungmark & Åkerblom (2015) som skriver ”barn idag har inte samma möjligheter som tidigare generationer att på egen hand upptäcka sin närmiljö och bli förtrogen med jord, vatten, växter och djur. Utemiljö på skola och förskola är därför viktigare än någonsin för barns utveckling.” (s 38) 

 • I samband med utelek hänvisar Björklund (2016) till Öhman (2011) som menar att ”lek snarare är ett tillstånd än en aktivitet och att leken är mycket viktig för barns välmående och hälsa. Leken skapar god självkänsla och en känsla av kompetens. Därför måste förskolans uteverksamhet också värna och utveckla barnens olika lekmiljöer samt skapa ett gott lekklimat.” (s 41). Hon skriver även att ”man kan se arbetet med hållbar utveckling som att vi människor behöver skapa en ny berättelse om hur vi förhåller oss till den jord vi lever på. … Människan behöver alltså bygga en ny berättelse och de barn som nu växer upp behöver få utrymme för sin fantasi och kreativitet. Fantasi är absolut nödvändigt för att vi ska kunna skapa något nytt. Men fantasi bygger också på rikedom av erfarenheter och upplevelser.(Vygotskij 2013). När vi människor kommer på nya sätt att se på världen, bygger de på den erfarenhet om världen vi bär med oss. Det betyder att för att barn ska kunna fantisera och vara kreativa behöver vi ge dem mängder av erfarenheter att hämta ur. Uteverksamheten kan erbjuda erfarenheter och upplevelser som barnen kan använda i sitt fantiserande och skapande av nya sätt att se på världen.” (s 47). Hon skriver vidare att ”genom att lägga fokus på att aktivera alla sinnen när vi möter omvärlden tillsammans med barnen, skapar vi rika upplevelser som barnen kan bära med sig. Sinnesupplevelserna av naturen och kulturen blir en bra grund för fantasi och innovativt tänkande. Faktum är att själva lärandet fastnar bättre ju fler sinnen som är aktiverade.” (S 95) Hon skriver även att ”om det är så att barn lär hela tiden, att kunskapandet är i ständig rörelse, så är utemiljön lika viktigt för barns språkutveckling som vilken annan miljö som helst.” (s 91).

 • Barr et.al. (2011) skriver att ”när vi tillvaratar barns intressen, ställer frågor och utmanar deras tankar vidareutvecklas deras förmåga att tänka och de kan tillgodogöra sig ett lärande. När vi är medforskande och tillåtande integreras naturvetenskap, teknik, hälsa, matematik, språk, likabehandling och miljöarbete på ett meningsfullt sätt i den vardagliga verksamheten.” (s 51) De skriver vidare att ”med grundsynen att alla är med och bidrar till hållbar utveckling i samhället följer viljan att värna om sin omgivning. Det i sin tur leder till att ta vara på naturens resurser och skaffa sig fler kunskaper om hur det kan gå till. I det arbetet integrerar vi jämställdhet, normer och värden, etik, moral, delaktighet, mänskliga rättigheter och demokrati. Det ena utesluter inte det andra. Tillsammans med kunskaper i språk, naturvetenskap, teknik och matematik bildas den helhet som är en förutsättning för en hållbar utveckling på vår jord.” (s 58) 

 • Lättman-Masch et al (s 26, 2016) beskriver den naturvetenskapliga metoden att ställa hypoteser
   1. Frågeställning – vad undrar vi?
   2. Vad vill vi veta mer om?
   3. Hypotes – det här tror vi kommer hända, så här tror vi det fungerar…
   4. Försök -undersökning, observation, experiment
   5. Resultat – viktigt att dokumentera- resultatet kan ta tid beroende på fråga
   6. Slutsats – vilken slutsats- hur stämmer den med hypotesen
   7. Eventuell ny frågeställning 
 • Skolverket (2012) skriver om att ”utgångspunkten för arbetet med pedagogisk dokumentation är att ”lyssna in” det som pågår bland barnen och synliggöra det genom att dokumentera det. Det handlar om att lyssna noga till det som sägs, omsorgsfullt iaktta det som händer och fånga barnens lärprocesser och lärstrategier genom att fotografera, anteckna och filma det som sker. Men – vilket är lika viktigt- det är inte bara de vuxna som dokumenterar barnens aktiviteter i förskolan. Barnen är också delaktiga i arbetet med att dokumentera och resonera kring det som samlas in.  … Barnens frågor och resonemang blir betydelsefulla för hur personalen senar väljer att gå vidare.” (s 15)
 • Åberg (2018) hänvisar till Alnervik, Göthson & Kennedy (2013) som skriver att ”pedagogisk dokumentation innebär att man kontinuerligt fortbildar sig i  eller genom sin egen verksamhet.” … Hon skriver vidare att ”vi kan inte nöja oss med att bara samla på barnens ord och händelser. Om dokumenterandet ska leda barnen och oss själva måste vi ta ett steg till. Vi behöver tänka tillsammans, vända och vrida våra tankar kring den dokumenterade händelsen och sedan använda såväl våra som barnens reflektioner som utgångspunkt för hur vi i nästa steg väljer att utmana det barnen tänker och gör.” (s 2
 • Åberg skriver också ”pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt där det kompetenta barnet är subjektet i sitt lärande, kooperativt med andra barn och pedagoger…. Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på gemensamt reflektionsarbete. När vi reflekterar tillsammans skapar vi, barn och vuxna, med alla våra olika sätt att se och förstå flera olika bilder av en händelse eller ett barn.” (s 28)
 • Åberg skriver ”ett utforskande arbetssätt med pedagogisk dokumentation som verktyg bygger på reflektion. I reflektionen skapas nya tankar och med praktiken som utgångspunkt gör vi det möjligt att lära oss att lära tillsammans. Att barnen ges möjlighet att påverka sin tid i förskolan och föra fram sina åsikter stärker deras känsla av att kunna förändra.

Planera och genomföra

Här beskriver vi  hur vi undervisar utifrån nedan punkter.

Hur arrangerar vi miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

 • Barn och kunskapssyn som utgår från att barn är kompetenta, och ges möjlighet att bli sitt bästa jag under hela dagen:  barnen har flera olika valmöjligheter i verksamheten och vi upprepar aktiviteter för att ge dem möjlighet att iaktta för att kunna välja senare. Material finns tillgängligt under dagen. Vi ger barnen förutsättningar att utmanas och att lyckas i de aktiviteter vi erbjuder. Vi använder oss av aktivitetstavla som ett hjälpmedel så att barnen kan se sina valmöjligheter.
 • Introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm  med hjälp av vår aktivitetstavla: har barnen stor möjlighet till att välja aktivitet. Med lättillgänglig material så har barnen större inflytande under dagen.vi introducerar rutiner och material under en längre tid för att barnen ska få möjlighet att prova, testa och göra om många gånger
 • Barns inflytande genom dagliga samtal samt barnens reflektioner och idéer skapar vi större utrymme för barnen för att kunna delta i verksamheten.
 • Vårdnadshavares involvering via dagliga samtal och Unikum får vårdnadshavarna information om vår verksamhet. Vi frågar efter ord på barnens modersmål som vi behöver i verksamheten. 
 • Kreativitet och de hundra språken  vi introducerar nya material och utforskar dem på många olika sätt och under längre tid för att kunna utveckla sin förmåga att uttrycka sig med materialen.
 • Tillgängliga lärmiljöer; fysiskt, socialt och pedagogiskt (utifrån: Tillgänglighet, Tillåtande, Tydlighet, Tilltalande och pågående projekt)  Vi arrangerar miljöerna utifrån barnens bästa och ser till att barnen får möjlighet att arbeta i mindre grupp då vi ser att barnen kommer till tals och får lekro. Materialen i lärmiljöerna är tillgängliga både ute och inne  och det finns material för rollek, skapande, bygg och konstruktion med mera. Vi är närvarande och tillgängliga pedagoger som samtalar med och stöttar barnen.
 • Att förstå och göra sig förstådd- relationella perspektivet (Sven Persson) TAKK och bildstöd förstärker kommunikationen. Flerspråkiga pedagoger både på avdelningen och på förskolan stöttar första språket.
 • Olika gruppkonstellationer
  • för barnen att ställa frågor och hypoteser i lek, samtal och dialog med barnen tar vi vara på och uppmärksammar deras frågor och hypoteser.
  • Språkstödjande dialoger TAKK kompletterar och förstärker den dagliga kommunikationen. Böcker och högläsning är en del i vardagen, Polyglutt är ett bra verktyg för att läsa högt på flera språk.
  • Dialog och produktiva frågor i samtal och dialog utmanar vi barnens tankar vidare och ställa frågor. 
  • Att lära tillsammans och av varandra arrangerar olika mötesplatser där barnen kan lära av varandra och tillsammans.
 • Nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter tillsammans med barnen utforska vi nya material som tex natur material och webbägget, och vi reflekterar och dokumenterar tillsammans. 
 • Variation i arbetsformer  vi erbjuder undervisning både inne och ute på olika sätt med olika material. 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. 

Vad ska dokumenteras? Barnens lärprocesser

Hur ska dokumentationen göras? Foto och anteckningar

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)? Kontinuerligt

Vem/vilka genomför dokumentationen?  Pedagoger och barn

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)? Arbetslaget

 

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: