👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett kompis- och kroppstema tillsammans med Kanin och Igelkott 2020/2021

Skapad 2020-10-01 14:30 i Hedekas förskola Munkedal
Förskola
Barnen på Smörblomman kommer under detta tema få träffa Kanin och Igelkott. Tillsammans med Kanin och Igelkotten kommer barnen få utforska olika känslor, rörelser och hur vi ska vara mot varandra.

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Vid en samling fick barnen träffa handdockorna Kanin och Igelkott och det skapades en stor glädje bland barnen. Det vi kan se är att barnen visar ett större intresse när handdockorna Kanin och Igelkott är med i samlingen och de tar lättare in budskapet.

Vi har läst en kompisbok "sprid glädje" som handlade om känslor. Vi märkte att barnen kom ihåg vad som hände i boken och några pratade om det som hände i boken efteråt. Exempelvis att Kanin hoppade i vattenpölen och att Kanin skrattar. Barnen vill gärna att Kanin och Igelkott är med dem när de leker och pysslar.

Olika kroppsrörelser gör barnen när de dansar till musik och till sånger vi sjunger. Det vi märker är att detta är något som barnen uppskattar och de skapar relationer med varandra.

Det vi har upplevt är att barnen tycker om att måla, sjunga, dansa och lyssna på musik.

 

Mål

Eget formulerat mål

Barnen är delaktiga genom att tillsammans med Kanin och Igelkott få lära sig om känslor och hur vi ska vara mot varandra. Vi kommer också ha som mål att barnen ska få lära känna sin kropp och vad vi kan göra med den.

Läroplanens mål

Kan finnas flera…

Barnens erfarenheter

Vi har tidigare läst kompis-böckerna och barnen känner igen sig i böckerna. Exempelvis Kanin och Igelkott går också på förskola och det händer olika situationer som även kan hända i barnens vardag.
 
Smörblommans barn är de yngsta och som har börjat lära sig hur vi är mot varandra i en grupp och lära sig att ta hänsyn till varandra. Barnen har olika erfarenheter av att det kan uppstå olika omständigheter och många känslor i sin vardag på förskolan. Det kan handla om att barnen inte kommer överens om leksaker. Barnen utforskar också mycket och testar vad som exempelvis händer om jag tar den leksaken min kompis leker med. 


Barnen har erfarenheter att vi i lekrummet ofta sätter på musik och dansar till den.

 

Insatser - åtgärder för att nå målet

Beskriv arbetssätt, utformande av lärmiljöer och förhållningsätt

För att kunna nå våra mål har vi planerat följande: 

• Vi i arbetslaget har planerat att utföra samlingar där barnen får träffa Kanin och Igelkott och sjunga sånger. Vi har gjort nya sångkort och ramsor som handlar om hur vi kan känna oss och hur vi ska vara mot varandra. Sånger och ramsor om kroppen har vi med, syftet att de ska lära sig olika kroppsdelar och vad vi kan göra med kroppen. Exempelvis hoppa, klappa och krypa. Barnen blir delaktiga genom att de blir uppmärksamma av Kanin eller Igelkott genom att de pratar med barnen, de får möjlighet att diskutera sångernas innehåll, sjunga och göra olika rörelser.

• Vi kommer ofta sjunga namnsången under samlingen och prata om vad vi heter. Det för att stärka gruppkänsla och att barnen lär sig allas namn. 

• Vi pedagoger kommer att läsa för barnen kompis-böckerna som är för de yngre barnen. I dessa böcker får barnen följa Kanin och Igelkott i deras vardag som också kan vara igenkännande i deras egna. I böcker uppstår olika situationer och konflikter som kan behövas lösas. Barnen kommer att få vara delaktig genom att vi kommer att samtala om boken. Vi kommer ha en kompis-bok framme på en tavellist som barnen ser när vi äter måltiderna. Detta för att diskutera bok med barnen när vi sitter vid borden. Vi kommer prata om hur vi kan känna oss att vi ibland är ledsna och ibland glada exempelvis.

• I stora lekrummet har vi satt upp många olika speglar där barnen kan spegla sig och utforska känslor. Hur ser vi när vi är arga och glada?

* Vi kommer sätta på musik i lekrummet och barnen ska få dansa, göra olika rörelser och få använda sin kropp.

• Vi pedagoger kommer att ha ett förhållningssätt till barnen och varandra exempelvis "åh va kul att se dig idag". 

• Vi kommer att få in matematik genom att mäta hur långa barnen är och även hur långa Kanin och Igelkott är. Vi kommer att ha en vägg där vi kommer klistra fast olika symboler där barnen får möjlighet att räkna antal, upptäcka olika former och storlekar. Vi kommer också ha olika kroppsdelar som vi tillsammans med barnen benämner och räknar.

• Vi kommer att göra handavtryck med barnen och skapa ett hjärta. Det för att skapa ett vi-känsla, att vi tillsammans med allas händer skapa ett hjärta. Även att uppmärksamma vår hand. 

• Olika motorikövningar kommer barnen få vara delaktiga i, där vi kommer upptäcka vår kropp och vad vi kan göra med den. Vi kommer använda oss av musik och göra olika rörelser.  

• Ta reda på fakta om kaniner och igelkottar är något barnen ska få göra. Vad äter de för något? Var bor de någonstans? Kanin och Igelkott är också väldigt måna om att deras vänner fåglarna får mat och barnen ska vara med och ge frön till fåglarna.

• Vi kommer att ha samlingar med barnen med fokus på att rimma. Exempel katt/hatt och cykel/nyckel. 

• Måla och pyssla kommer vi göra med barnen, exempelvis kaninöron. 

Vi kommer att lyssna och utgå från barnen och utforma aktiviteter vad de visar intresse för. Handledarboken till kompisböckerna kommer vi att ta hjälp utav och få inspiration ifrån och anpassa det till barngruppen.

 

 

Hur målet ska utvärderas

Vi kommer kontinuerligt att reflektera över hur arbetet har gått. Hur har barnens reaktioner blivit över aktiviteterna? Vad blev bra och vad kan vi göra till det bättre? 

I slutet av detta tema ska vi göra en utvärdering. 

 

Teoretisk bakgrund

Enligt artikeln "Nya känsloskolan introduktion" Gottberg (2017) handlar det om att lyfta fram de positiva känslorna, så att det blir en positiv spiral. Genom att i barngruppen skapa en samhörighet och en vi-känsla, har barnen möjlighet att aktivera medkänsla och en vilja att hjälpa varandra.

Ett viktigt uppdrag i förskolan handlar om att utveckla barns språk och kommunikation. I artikeln "Nya känsloskolan - dockan som pedagogiskt redskap" betonar Gottberg (2017) att dockor ett bra redskap för att lära sig om sig själv, om andra och mänskliga villkor. Genom att använda dockor kan det bli lättare att röra sig mellan det barnen uppfattar som verklighet och det som är på låtsas. 

 

Dokumentation

Utifrån ska, bör, kan Unikum ska vi under terminen lägga ut lärloggar om arbetet med Kanin och Igelkott på Unikum.

Vi ska dokumentera detta på andra sätt genom att sätta upp det barnen har skapat på exempelvis väggen eller grenarna inne på avdelningen. 

Barnen kommer att vara delaktiga genom att vi sätter upp bilder på Kanin och Igelkott och på vad de har gjort på avdelningen, som de tillsammans med varandra kan titta och prata om. 

 

Samverkan med vårdnadshavare 

 

Vi kommer att ha en dialog med föräldrarna dagligen vid lämning och hämtning av barnen. Vi snabb lämning eller hämtning finns telefonen tillgänglig där föräldrar kan ringa oss om de funderar över något.

På Unikum kommer vi att skicka ut informationsbrev och lärloggar om vad barnen gör för något när de är på förskolan.

Alla föräldrar med nyinskolande barn kommer erbjudas ett inskolningsamtal några veckor efter inskolningen. Övriga föräldrar kommer att under vårterminen erbjudas utvecklingssamtal.    

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18