👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik och teknik vt-21

Skapad 2020-10-01 14:30 i Gemensamt LiCa förskolor LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Genom vårt Grön Flagg tema Hav och vatten kommer vi att arbeta med matematik och teknik

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vad är intressant för barnen?

Reflektera utifrån vad barnen gör och säger.

Vilka lärprocesser är barnen inne- vad är det barnen försöker förstå?

Barnen pratar mycket om lägesorden och har även börjat använda större och mindre och jämföra olika saker. Det är intresserade av hur stora olika havsdjur kan bli och hur mycket de väger och äter. 

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte (Läroplansmål Lpfö18)

 – förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

– förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

• förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och

• förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Mål – Vi kommer att integrera matematiken och teknik i vårt grön flagg tema hav och vatten. På det sättet vill vi visa barnen att matematik och teknik kan ser ut på olika sätt, med bla både ord och siffror, digitala verktyg och skapande tekniker och experiment. 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

- Använder matematiska ord och begrepp i vardagen

- Är nyfikna på matematik och teknik

- Kan använda digitala verktyg

-Ställa hypoteser

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Hur förbereder vi barnen?
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?

Vi använder oss av material som är kopplade till barnens intressen tex Havsdjur och experiment. Vi utmanar barnen i deras tankar och reflektioner och sätt att komma fram till svaren på deras frågor, för att skapa en stimulerande undervisning och en röd tråd i projektet. 

 

Uppföljning, Hur blev det?

Uppföljning och reflektion (med värderande inslag).

Sker tillsammans med barnen, samt under avdelningsmöten,
använd gärna reflektionsmallen.

Hur har arbetet varit?
Pedagogernas upplevelser.
Barnens upplevelser.
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?
Något vi kan göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - reviderad planering

Utvärdering, analys gentemot läroplansmålen

Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel?

Koppla till läroplanen

Koppla till målkriterierna, vad blev resultatet? förutsedda och oförutsedda utfall