Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken- kungaskogen

Skapad 2020-10-02 08:27 i Linderöds förskola Kristianstad
En enkel mall för pedagogisk planering
Förskola
Ett övergripande temaarbete med stort fokus på värdegrund/kompisrelationer och färdigheter för lärande.

Innehåll

Kungaskogen

VT21

 

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

 

Nu börjar vi! Handdockorna och övrigt material har använts vid enstaka tillfälle för några av barnen. Under terminens gång kommer vi att introducera temat för barnen på avdelningen.

Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

 

Vi vill fånga barnens intressen och nyfikenhet inför temat Kungaskogen. Vi hoppas kunna inspirera och utveckla barnens engagemang inom ramen för temat, med fokus värdegrund och färdigheter för lärande. 

 

Vi hoppas kunna stärka och synliggöra vår grupptillhörighet, vårt samspel samt konflikthantering, men även fokusera på språket och andra sätt att göra sin röst hört, som till exempel TAKK och bildstöd.

"Vännerna i Kungaskogen bygger en koja" är en saga som bygger på vänskap och samarbete bland skogsdjur som bestämmer sig att bygga en trädkoja tillsammans. Materialet berör många områden såsom normer och värden, värdegrund, matematik, språk, naturvetenskap samt teknik. Vi använder oss av sagan som grund för att sedan bygga på undervisningen med barnen. Djuren från sagan ger ofta små "uppdrag" till barnen som till exempel att bygga en liten koja år dem på vår gård eller skapa något.

Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

 

Vi kommer bland annat att använda oss mycket;

 • Sång och dans
 • Boksamtal
 • Forumteater
 • "Olika är viktigt"-tänk
 • Samarbetsövningar med fokus på problem- och konfliktlösning
 • Diskussioner
 • Läsa och lyssna till boken
 • Skapande i olika former
 • Olika uttrycksformer som inte kräver ett talat språk eller svenska som modersmål
 • Film och olika digitala verktyg
 • En materialpärm med samlat och förberett material

Arbetet är terminsövergripande och kommer att finnas med i vardagen på avdelningen, i både spontana undervisningssituationer som planerade. I slutet på terminen utvärderar vi i arbetslaget och spånar på hur arbetet kan utvecklas vidare till nästa termin.

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

 

 

 

 

 HT21

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

 

Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

 

Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

 

 

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: