Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyckan 1 och 2 Aktionsforskning

Skapad 2020-10-02 09:25 i Bergsvägen Stenungsund
Förskola
Vi kommer att arbeta med tema Sjörövare med hjälp av drama utifrån barnens intresse och delaktighet. Barnen kommer att få möta kompisarna Kanin och Igelkott i en dockteater där vi pedagoger introducerar temat. Aktionsfråga: Hur kan vi med hjälp av drama göra barnen delaktiga i undervisningen?

Innehåll

 

2. Vart ska vi?

 

Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sig med hjälp av olika estetiska uttryck, fokus ligger på drama men även bild,  sång och musik kommer genomsyra undervisningen. Leken och språket kommer fortsätta ha en central plats i utbildningen. 

Vi vill också att teoretiska ämnen som matematik, språk och naturvetenskap ska sammanflätas med de estetiska ämnena och att barnen får möjlighet att uttrycka sig genom sitt kroppsspråk. 

Vi vill också skapa förutsättningar för de barn som har annat språk, att få uttrycka sig och använda sitt modersmål som ett komplement till det svenska språket. 

 

Läroplansmål:

 

 

18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

 

 • 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och 
 • Arbetslaget ska: 
 • • Främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning. 
 • Förskollärare ska ansvara för att:
 • • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.
 •  

 

Vad vill vi förändra och förbättra?

 

Vi vill att temaarbetet ska möjliggöra ett lekpedagogiskt arbetssätt, där vi pedagoger är delaktiga i barnens lek som stöd för deras utveckling och sociala samspel. Vi strävar efter att vara medforskande och följa barnens idéer och intressen.

 

Vi vill utveckla undervisningen och göra barnen ännu mer integrerade och kreativa i sin lärprocess samt få dem att vara delaktiga i utvecklingen av vår lärmiljö.

Vi vill också förbereda barnen mer i det vi gör i form av bildstöd. 

 

 

 

Vilket/Vilka utvecklingsområden ska utvärderas?

 

Barnens föreställningsförmåga 

 

Barnens lärprocess och delaktighet i dramaundervisningen

 

 

 

3. Hur gör vi?

 

Process

 

Vi väljer att arbeta tematiskt genom att spinna vidare på förra terminens arbete med våra kompisar Kanin och Igelkott. Denna termin får kompisarna vara med på ett Sjörövaräventyr. Uppstarten blir en gemensam upplevelse i form av en dockteater med Kanin och Igelkott där vi introducerar sjörövartemat för barnen.  

 

I grupperna kommer barnen sedan få möta Sjörövartemat genom gestaltningar i lek och undervisning samt i böcker, bilder och sånger med mera.

 

 

 

Planera och motivera aktion

 

Undervisningen kommer att knytas samman för att barnen ska få ett sammanhang. Vi pedagoger skapar förväntningar och nyfikenhet genom dramatisering och upplevelser. Utöver delaktighet i drama kommer barnen få möjlighet att använda sin fantasi och kreativitet i leken och i språket. 

Vi kommer att fokusera på temat två gånger i veckan där barnen blir indelade i sina grupper Lyckan 1 och Lyckan 2. 

Våra reflektionsfrågor: 

Vad händer med barnen i mötet med drama?  Hur kan vi se det? Kan vi se det i den fria leken?  Vad säger och uttrycker de? (leken, undervisningen, samspelet)

 

Resonera kring valda verktyg i processen (metoder i processen)

 

Vårt förhållningssätt genom att vara medskapande och där vi utgår från ett lekpedagogsikt arbetssätt.

 

 

·       Planerade och spontana undervisningssituationer.

 

·       Handdockor Kanin och Igelkott.

 

·       Rekvisita för dramatisering och teater samt musikinstrument.

 

·       Projektor

 

·       Dokumentation på väggarna i form av bilder.

 

·       Observation och reflektioner av lärmiljön och läroprocesser som uppstår i barngruppen. 

 

·       Återkommande observationsprotokoll genom reflektioner

 

·       Lärlogg på Unikum och reflektion.

 

·       Bildstöd för att förtydliga kommunikationen.

 

·       AKK-alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK, bildstöd och Ritprat).

 

·       Samlingar för återkoppling med barnen. Bilder och reflektioner. Barnens tankar.  

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: