Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid - Projektbeskriving FO2 Silverdoppingen

Skapad 2020-10-02 09:58 i 133921 Förskolan Sjötomten Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första gemensamma uppföljningen av projektarbetet, där vi formulerar läsårets projektbeskrivning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem för att planera undervisningen kring temat "Barns möte med naturen". Totalt har vi fyra planeringar/perioder, projektuppstart samt tre uppföljningsperioder, som alla följer vårt pedagogiska år.

Innehåll

Projektbeskrivning Hållbar Framtid

Under läsåret 2020-21 arbetar barn och pedagoger i Förskoleområde 2 med det gemensamma temat Hållbar framtid - Barns möte med naturen.

Syfte

Syftet med ett gemensamt tema är likvärdiga förskolor som uppfyller förskoleområdets gemensamma mål, Södermalms förskolors pedagogiska ställningstaganden och målen i förskolans läroplan. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid.

 

Arbetssätt

Utifrån de underlag som pedagogerna har samlat på sig sedan projektuppstarten (observationer, mindmaps, dokumentationer, reflektioner och lärloggar) formuleras en projektbeskrivning. Projektbeskrivningen är grundad i en barnsyn om ett kompetent barn med stor potential att lära och utvecklas. Den inkluderar pedagogens önskan om att skaffa sig kunskap om hur barnen tänker för att kunna förstå dem bättre. Inriktningen för barngruppens fortsatta utforskande kan med fördel formuleras som en projektfråga, som utgår från barnens intresse och nyfikenhet.

 

Använd de didaktiska frågorna och koppla dem till läroplansmålen och det syfte ni utgår ifrån: 

VAD? (Innehåll) 

Vad ska barnen få möjlighet att utveckla och lära sig i förhållande till temat Hållbar framtid och till målen i läroplanen? 


Kunskaper om livet i naturen. Kunskap och förståelse kring livet i naturen, samt skapa förståelse för samband i naturen och mellan natur och människor. Samt förståelse för kretslopp och enkla kemiska processer. En förståelse för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. 

 

VARFÖR? (Syfte) 

Vad är syftet, vad vill vi att projektet ska ge/lära barnen? Vilka mål i läroplanen ligger till grund för planeringen?  

 

Vi vill att barnen ska få en ökad medvetenhet kring naturen och väcka deras nyfikenhet samt vilja att lära sig mer. Vi vill göra barnen medvetna om att naturen är en del av vårt samhälle och att de värnar om denna i enighet med de globala målen. 

HUR? (Metod) 

Hur ska ni arbeta för att inspirera och utmana barnen? Hur ska lärmiljön utvecklas för att berika barns lärande? Hur ska barn, pedagoger och vårdnadshavares reflektioner efterfrågas och tas tillvara?

 

 

Vi arbetar med ett transdisciplinärt lärande där barnen får möjlighet att uttrycka sig i olika former som sång, drama, skapande, rörelse och konstruktion. Vi arbetar i mindre projektgrupper tre dagar varje vecka samt en utflyktsdag kopplad till projektet. Vi lyfter frågeställningar och reflekterar på våra morgonmöten och återsamlingar. Barnen och vårdnadshavare görs delaktiga genom projektbilderna samt lärloggar. Verkstaden är placerad centralt på arbetsplatsen för att vara tillgänglig och inspirerande. Varje vecka har vi "veckans naturfråga" som är kopplad till projektet. Under återsamlingarna görs barnen delaktiga till att reflektera och komma fram till nästa veckas naturfråga.

VEM? 

Hur och när organiserar vi för samarbete och grupplärande? När delar vi barnen i mindre grupper? Vad ska vi dokumentera och hur dokumenterar vi? 

 

Vi arbetar dagligen i mindre projektgrupper/tvärgrupper vilket gör att varje barn ges möjlighet att vara delaktig. Vi dokumenterar på väggar samt 3dimensionellt i den gemensamma matsalen, barninfobrev och grupp/individuella lärloggar. Barnen görs delaktiga i digital dokumentation via dator, Ipad, bildprojektion och medverkar i lärloggarna. 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
    Lpfö 18
  • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: