Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid - Projektbeskrivning FO2

Skapad 2020-10-02 10:03 i 123891 Förskolan Båtklubben Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första gemensamma uppföljningen av projektarbetet, där vi formulerar läsårets projektbeskrivning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem för att planera undervisningen kring temat "Barns möte med naturen". Totalt har vi fyra planeringar/perioder, projektuppstart samt tre uppföljningsperioder, som alla följer vårt pedagogiska år.

Innehåll

Projektbeskrivning Hållbar Framtid

Under läsåret 2020-21 arbetar barn och pedagoger i Förskoleområde 2 med det gemensamma temat Hållbar framtid - Barns möte med naturen.

Syfte

Syftet med ett gemensamt tema är likvärdiga förskolor som uppfyller förskoleområdets gemensamma mål, Södermalms förskolors pedagogiska ställningstaganden och målen i förskolans läroplan. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid.

 

Arbetssätt

Utifrån de underlag som pedagogerna har samlat på sig sedan projektuppstarten (observationer, mindmaps, dokumentationer, reflektioner och lärloggar) formuleras en projektbeskrivning. Projektbeskrivningen är grundad i en barnsyn om ett kompetent barn med stor potential att lära och utvecklas. Den inkluderar pedagogens önskan om att skaffa sig kunskap om hur barnen tänker för att kunna förstå dem bättre. Inriktningen för barngruppens fortsatta utforskande kan med fördel formuleras som en projektfråga, som utgår från barnens intresse och nyfikenhet.

 

Använd de didaktiska frågorna och koppla dem till läroplansmålen och det syfte ni utgår ifrån: 

VAD? (Innehåll) 

Vad ska barnen få möjlighet att utveckla och lära sig i förhållande till temat Hållbar framtid och till målen i läroplanen? 

 

Vi vill ge barnen möjligheter att dem ska få känna en framtidstro där de kan påverka och förstå sin egen roll i och med sina handlingar. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin digitala kompetens genom att använda digitala verktyg och ett källkritiskt förhållningssätt. Vi vill ge varje barn möjlighet att vara delaktiga i att utforska, samtala och ställa frågor om sin omvärld och utveckla sitt intresse för mångfald, kultur, hälsa och samhällets olika normer utifrån ett demokratiskt förhållningssätt.

 

Vår projektfråga kommer att vara: Hur påverkar jag min omvärld och hur påverkar den mig?

 

 

 

 

VARFÖR? (Syfte) 

Vad är syftet, vad vill vi att projektet ska ge/lära barnen? Vilka mål i läroplanen ligger till grund för planeringen?  

 

Vi vill lära barnen att ta hand om miljö och natur på ett varsamt sätt. Vi vill lära barnen att vara källkritiska i sin kontakt med digitala medier och att kunna använda det i sitt eget lärande. Vi vill ge barnen redskap för att stärka deras självkänsla för att våga hålla kvar och uttrycka sin åsikt för att synliggöra mångfald och bryta normer och att vi tillsammans skapar nya normer.

 

HUR? (Metod) 

Hur ska ni arbeta för att inspirera och utmana barnen? Hur ska lärmiljön utvecklas för att berika barns lärande? Hur ska barn, pedagoger och vårdnadshavares reflektioner efterfrågas och tas tillvara? 

 

 

Erbjuda ett varierat material i våra miljöer och reflektera tillsammans med barnen i våra olika projektgrupper för att få reda på vad barnen vill utmana sig vidare i projektet. Vi har ett lekfullt och transdisciplinärt lärande för att väcka barnens nyfikenhet och lust att lära sig mer. För att inspirera barnen behöver vi pedagoger vara engagerade och medforskare. Vi tar med oss barnens reflektioner för att kunna använda till målstyrda aktiviteter som berör ett läroplansmål inom projektet. Alla pedagoger ska känna sig bekväma och uppdaterade om vårt styrdokument "Barnens tid" för att vi ska implementera det i vår verksamhet. Genom en dialog med vårdnadshavare i olika forum så som utvecklingssamtal och föräldramöte med mera kan vi få fått i deras reflektioner.

 

 

VEM? 

Hur och när organiserar vi för samarbete och grupplärande? När delar vi barnen i mindre grupper? Vad ska vi dokumentera och hur dokumenterar vi? 

 

Vi pedagoger organiserar oss under vårt ALM, PUT och när vi reflekterar och har undervisning med barnen. Vi delar upp barnen i mindre grupper i stora delar av dagen och specifikt när vi jobbar med vårt projekt där vi har bestämda grupper. Vi ska dokumentera barns utveckling och lärande och detta gör vi med hjälp av genom att reflektera tillsammans med barnen både under pågående aktivitet och efteråt. Vi dokumenterar även med lärlogg, kamera, lärplatta, bilder och text.  

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: