Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi 1 (KEMKEM01/NA20)

Skapad 2020-10-02 10:26 i Birgittaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Kemi
Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar.

Innehåll

Beskrivning av kursen Kemi 1

I kursen kemi 1 ingår följande delområden:

 • Materia och kemisk bindning
 • Reaktioner och förändringar
 • Stökiometri
 • Analytisk kemi
 • Kemins karaktär och arbetssätt

Planering av kursen med preliminär tidsram och examinationsform

Planering

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Modeller och teorier för materiens uppbyggnad och klassificering.
  Kem  -
 • Kemisk bindning och dess inverkan på till exempel förekomst, egenskaper och användningsområden för organiska och oorganiska ämnen.
  Kem  -
 • Syrabasreaktioner, inklusive pH-begreppet och buffertverkan.
  Kem  -
 • Redoxreaktioner, inklusive elektrokemi.
  Kem  -
 • Fällningsreaktioner.
  Kem  -
 • Energiomsättningar vid fasomvandlingar och kemiska reaktioner.
  Kem  -
 • Tolkning och skrivning av formler för kemiska föreningar och reaktioner.
  Kem  -
 • Substansmängdsförhållanden, koncentrationer, begränsande reaktanter och utbyten vid kemiska reaktioner.
  Kem  -
 • Kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys, till exempel kromatografi och titrering.
  Kem  -
 • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
  Kem  -
 • Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur modeller och teorier kan förändras över tid.
  Kem  -
 • Hur problem och frågor avgränsas och studeras med hjälp av kemiska resonemang.
  Kem  -
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  Kem  -
 • Planering och genomförande av experiment samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  Kem  -
 • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  Kem  -
 • Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån kemiska modeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.
  Kem  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring kemiska förlopp och företeelser. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur kemins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.
  Kem  A
 • Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera kemiska förlopp och företeelser. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur kemins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
  Kem  C
 • Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera kemiska förlopp och företeelser. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur kemins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
  Kem  E
 • Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven kemikalier och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar.
  Kem  A
 • Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven kemikalier och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang.
  Kem  C
 • Eleven analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven kemikalier och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang.
  Kem  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
  Kem  A
 • Eleven diskuterar utförligt frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
  Kem  C
 • Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
  Kem  E
 • Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Kem  A
 • Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Kem  C
 • Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Kem  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Kem  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Kem  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Kem  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: