Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättelse

Skapad 2020-10-02 10:37 i Öregrunds skola Östhammar
-Använd mallen och dina anteckningar från läroboken "Fånga förmågan" för att få struktur i din berättelse s.16-20. -Tänk på att ha en genomtänkt inledning och avslutning. -Ha en röd tråd genom hela texten. -Tänk på att använda skiljetecken på rätt sätt. -Läs igenom din text och bearbeta/förbättra din text.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska skriva berättelser med genomtänkt inledning, huvuddel och avslutning. Vi ska träna på person och miljöbeskrivningar. Vi kommer skriva tillsammans och enskilt.

Innehåll

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Berättande text

På väg...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur för berättelsen
Du skriver med hjälp av en vuxen en i huvudsak fungerande mall för din berättelse.
Du skriver tillsammans med gruppen en gemensam mall för en berättelse.
Du skriver en egen mall som fungerar relativt väl som struktur för din berättelse.
Du skriver en egen mall som fungerar väl som en struktur för din berättelse.
Innehåll
Du gör med hjälp av en vuxen enkla beskrivningar och följer din mall.
Begripligt innehåll. Enkla gestaltande beskrivningar i enkel handling. Gör enkla gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. Följer din mall relativt väl.
Relativt tydligt innehåll. Utvecklade gestaltande beskrivningar utvecklad handling. Gör utvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. Följer din mall.
Tydligt innehåll. Välutvecklade gestaltande beskrivningar välutvecklad handling. Gör välutvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. Följer din mall men utvecklar texten utifrån den.
Struktur
Efter viss bearbetning är texten i huvudsak sammanhängande och begriplig.
I huvudsak fungerande struktur. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Relativt väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men.
Väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom en väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. Textuppbyggnad stöds av fler och varierande sambandsord.
Språk
Osäkerhet när det gäller tempus och grundläggande regler för språkriktighet. Enkla ordval och meningar.
Viss språklig variation Ordvalet uppvisar viss variation. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. Tempus används med viss säkerhet.
Förhållandevis god språklig variation. Ordvalet är relativt varierat. Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet. Meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
God språklig variation. Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet. Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet. Meningsbyggnaden är relativt korrekt och varierad. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Osäkerhet när det gäller grundläggande regler för stavning och skiljetecken. Behöver stöd.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med viss säkerhet. Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. Stavfel förekommer med de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med relativt god säkerhet. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med god säkerhet. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Få stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: