Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 1b - Distans HT

Skapad 2020-10-02 11:55 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Gymnasieskola Samhällskunskap
Planering för distansundervisning i kursen Samhällskunskap 1b, 100 poäng. Reservation för ändringar.

Innehåll

Vecka

Vad

Innehåll

 

 

40

 

 

Demokrati & diktatur/ Sveriges styre

Demokratins historia

Grundlagarna (225)

Valsystemet (226 – 227)

 

Riksdagens uppgifter (244 – 256)

Regeringens uppgifter (244 – 256)

 

41

Sveriges styre

Riksdagens uppgifter (244 – 256)

Regeringens uppgifter (244 – 256)

 

42

Sveriges styre

Kommuner & regioner (234 – 239)

43

Sveriges styre

Examination

44

Höstlov

Höstlov

45

Samhällsekonomi & privatekonomi

 

46

Samhällsekonomi & privatekonomi

 

 

47

Samhällsekonomi & privatekonomi

Examination

 

48

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden

Konjunkturer

Arbetslöshet

 

49

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadens parter

Fackförbund

Arbetsgivarorganisationer

Att söka jobb

Anställningsformer

50

Arbetsmarknad

Examination

51

EU

 

52

EU

Examination

Uppgifter

 • Examination: Demokrati, diktatur & Sveriges styre

 • Samhällsekonomi & privatekonomi

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
  Sam  -
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
  Sam  -
 • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
  Sam  -
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
  Sam  -
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
  Sam  -
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
  Sam  -
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
  Sam  -
 • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering.
  Sam  -
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik.
  Sam  -
 • Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter.
  Sam  -
 • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  A
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen. Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  C
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  E
 • Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
  Sam  E
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  A
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  C
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
  Sam  E

Matriser

Sam
Samhällskunskap bedömningsmatris

E-kvalitet
C-kvalitet
A-kvalitet
Innehåll & begrepp
Innehållslig bredd & djup + begreppsanvändning
Ditt svar innehåller väsentliga delar av det centrala innehållet. Du använder relevanta samhällsvetenskapliga begrepp med låg precision. D.v.s. begreppen används inte alltid korrekt eller i rätt sammanhang. Begreppsanvändningen kännetecknas av att du räknar upp begrepp utan att använda dem i någon högre grad i analys & slutsatser.
Ditt svar är mer exakt & innehållsrikt, såväl kvantitativt som kvalitativt, där flera av innehållets centrala delar tas med. Du använder i hög utsträckning relevanta samhällsvetenskapliga begrepp, i huvudsak med hög precision. D.v.s. begreppen används på ett korrekt & i rätt sammanhang i analys & slutsatser.
Ditt svar är än mer exakt & innehållsrikt, såväl kvantitativt som kvalitativt. Där de flesta av innehållets centrala delar tas med ur olika perspektiv. Du använder genomgående relevanta samhällsvetenskapliga begrepp med hög precision. D.v.s. begreppen används på ett korrekt sätt & i rätt sammanhang i analys & slutsatser.
Analys & slutsatser
Samband, analys & slutsatser
Du förklarar likheter, skillnader & samband. De samband som anges är linjära & sällan i flera led. Analyser & slutsatser är allmänt hållna & görs ibland på subjektiva grunder utan att alltid ha stöd i sakförhållanden.
Du förklarar likheter, skillnader & samband. De samband som anges är linjära & ibland i flera led eller i form av icke-linjära samband. Analyser & slutsatser är ibland specifika till sin karaktär & du förtydligar dem genom t.ex. relevanta förklaringar & exempel eller genom att dra paralleller. Samband & slutsatser förklaras med stöd i fakta & sakförhållanden. Du kan ibland problematisera & ta fram relevanta invändningar & motargument.
Du förklarar likheter, skillnader & samband. De samband som anges är linjära & ofta i flera led eller i form av icke-linjära samband. Analyser & slutsatser konkretiseras ofta med hjälp av flera tydliga & relevanta exempel & förklaringar eller genom att eleven drar paralleller. Samband & slutsatser förklaras med stöd i fakta & sakförhållanden. Du har en problematiserande prägel på texten & gör relevanta invändningar & motargument. Du väger in flera olika aspekter & ser saker ur olika perspektiv genom att vrida & vända på argumenten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: